Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa murowanego boksu na odpady niebezpieczne, wykonanie zadaszenia części placu w celu stworzenia wiaty, przeniesienie filtra Nestor poza budynek hali oraz wykonanie zewnętrznego kontenera i przeniesienie do niego sprężarki, zbiornika ciśnieniowego i pozostałych podzespołów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na działkach o nr geodezyjnych 350/15, 350/25, 350/26 położonych w obrębie geodezyjnym Spytk

Komunikaty | 27 maja 2019 10:03 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko, dnia 27.05.2019r. Nasz znak: RRG.6733.19.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia... więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Komunikaty | 24 maja 2019 17:36 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza otwarty konkurskonkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.KULTURA I SZTUKA – ORGANIZACJA OGÓLNODOSTĘPNYCH IMPREZ ARTYSTYCZNYCH Celem realizacji zadania jest organizacja wakacyjnej imprezy plenerowej o charakterze artystycznym, która będzie promowała gminę, przyciągała turystów. (Więcej informacji w załączniku)... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 maja 2019 r.

Komunikaty | 24 maja 2019 16:38 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730/ oraz art. 61 § 1, § 4 i 5 / Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej wewnętrznej w... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2019 r.

Komunikaty | 24 maja 2019 14:11 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.8.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że dnia 24 maja 2019r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w ul. Słonecznej, Leśnej, Spokojnej, Kwiatowej, Pogodnej, Piaskowej, Krótkiej, Długiej, Sosnowej i Partyzantów w o ębie Gąski gmina... więcej...