Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Szczybały Giżyckie

Komunikaty | 28 lutego 2018 09:19 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Komunikaty | 23 lutego 2018 15:06 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Glinicy Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 122 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,7460 ha, zapisaną w KW CZ1L/00043884/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość jest niezabudowana, w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta. Ukształtowanie powierzchni działki niekorzystne – występują duże różnice... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE na utrzymanie zieleni na terenie gminnych miejsc publicznych w roku 2018

Komunikaty | 23 lutego 2018 12:36 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami), Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na utrzymanie zieleni na terenie miejsc publicznych w roku 2018. Nazwa zamawiającego: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański NIP 5922079828 REGON 191675706 tel. - (58) 562 50 67 fax - (58)562 46 41 mail - gki@ugstarogard.pl Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Rondo w Owidzu położone w pasie drogowym drogi gminnej nr 213041G – ul. Szkolna... więcej...

Obwieszczenie nr 24/2018 - budynek przedpogrzebowy położony przy alei 1 Maja w Giżycku

Komunikaty | 23 lutego 2018 08:23 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 24/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Nieruchomość zabudowana – wolnostojący budynek przedpogrzebowy położony przy alei 1 Maja w Giżycku na działce o nr geod. 101/8 położonej w o ębie nr 2 miasta Giżycka, opisana w KW OL1G/00010880/0 Całkowita powierzchnia użytkowa budynku: 42,16m2 (w skład nieruchomości wchodzą dwa pomieszczenia.... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę odc. sieci gazowej w Nisku ul.Paiskowa

Komunikaty | 22 lutego 2018 13:54 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 22.02.2018r. PPB.6733.1.18.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 22.02.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu, której działa pełnomocnik Polek Monika zostało... więcej...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Komunikaty | 22 lutego 2018 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina Grodziec działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów pochodzących spoza... więcej...

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikaty | 21 lutego 2018 14:44 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko... więcej...