Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w obr. geod. Spytkowo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 13 grudnia 2018 15:07 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 12.12.2018r. wpłynął wniosek Pani Marty Skarżyńskiej-Stańczyk, reprezentującej Zakład Obsługi Inwestycji „Komplex-Bud” w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

Burmistrz Węgorzewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osoby wchodzącej w skład Zespołu Opiniującego

Komunikaty | 13 grudnia 2018 14:51 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t. j.) oraz Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z rozpoczęciem kadencji Burmistrza Węgorzewa ogłasza się nabór kandydatów do Zespołu Opiniującego zajmującego się oceną ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2018 r.

Komunikaty | 13 grudnia 2018 14:26 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.26.2018.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2018r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 25/2018 z dnia 12.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej SN 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi nn w miejscowości Ropele na działkach 120, 10/3 i 10/4 gm. Ciechanów. Z decyzją... więcej...

Ogłoszenie o sesji zwołanej na dzień 21 grudnia 2018r.

Komunikaty | 13 grudnia 2018 14:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu.... więcej...

Zapytanie ofertowe 13/2018

Komunikaty | 13 grudnia 2018 12:15 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu silnikowego w roku 2019... więcej...

Zapytanie ofertowe nr 12/2018

Komunikaty | 13 grudnia 2018 11:50 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Usługi kominiarskie w budynkach Zakładu Gospodarki Komunalnej... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie placu targowego w zakresie wykonania stanowisk handlowych pod wiatą o konstrukcji stalowej, stanowisk handlowych na wolnym powietrzu, budowy szaletu oraz parkingu dla samochodów osobowych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer 327/4 obręb Grodziec Gmina Grodziec.

Komunikaty | 13 grudnia 2018 11:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 11 grudnia 2018 roku IP.6733.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze zm.), w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018.1073 ze zm.) podaje się do publicznej... więcej...

Obwieszczenie Wody Polskie

Komunikaty | 13 grudnia 2018 08:43 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Dyrektor zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych znajdujących się na terenie Zakładu Fermy Koźlakiewicz Sp. J., Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo.... więcej...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

Komunikaty | 13 grudnia 2018 07:40 | Publikujący: Miasto Leżajsk

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 13 grudnia 2018 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do dalszej dzierżawy na czas nieoznaczony, obejmujących działki ewid. nr nr 3363/10, 4075 i 4076 z przeznaczeniem na cele rolne oraz części działek ewid. nr nr 175/1, 5972/10 i 2892/1 z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki... więcej...

ZAPYTANIE CENOWE na usługi obejmujące odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Komunikaty | 12 grudnia 2018 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów do schroniska dla zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka oraz utrzymywanie tych zwierząt na zasadach określonych w regulaminie schroniska oraz zgodnych z kryteriami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840). 2. Zakup pożywienia, karmienie i zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do wody, pielęgnowanie bezdomnych zwierząt zgodnie z wymogami i normami żywienia, zapewnienie opieki weterynaryjnej przez lekarza weterynarii. 3.... więcej...