Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2019 r.

Komunikaty | 14 czerwca 2019 14:26 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.10.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Do owolską postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w o ębie Przążewo i Niestum gmina... więcej...

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Komunikaty | 14 czerwca 2019 14:22 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.06.2019 r. OP.0002.5.2019 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 czerwca 2019 r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, na którą serdecznie zapraszam. Początek o ad o godz. 1000 Porządek o ad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. Wypowiedzi radnych gminy. Wypowiedzi i zapytania sołtysów. Debata... więcej...

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzewie dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Komunikaty | 14 czerwca 2019 14:09 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Giżycku, Prezes Sądu Okręgowy w Olsztynie zwrócił się do Rady Miejskiej w Węgorzewie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: Do Sądu Rejonowego w Giżycku – 7 ławników w tym 5 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wy any ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych... więcej...

Obwieszczenie nr 66/2019

Komunikaty | 14 czerwca 2019 13:41 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 66/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej wGiżycku z dnia 26 stycznia 2007r. s prawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia napoprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: I. 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną... więcej...

Informacja dla mieszkańców dotycząca udziału w debacie nad raportem o stanie miasta

Komunikaty | 14 czerwca 2019 11:28 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Informacja dla mieszkańców dotycząca udziału w debacie nad raportem o stanie miasta Prezydent Miasta co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie miasta. Rada Miejska w Tczewie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. ● W debacie nad raportem o stanie miasta radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. ● W debacie... więcej...

Komunikat w sprawie stawek za zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków

Komunikaty | 14 czerwca 2019 11:22 | Publikujący: Gmina Ciasna

Gmina Ciasna informuje, że od dnia 16 czerwca 2019 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Ciasna obowiązywać będą nowe stawni dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.... więcej...

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 12 czerwca 2019 r.

Komunikaty | 14 czerwca 2019 08:38 | Publikujący: Gmina Woźniki

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 12 czerwca 2019 r. W związku z zarządzonymi na dzień 18.08.2019 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Woźnikach uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 403 § 2 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie II do dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wólka z dnia 12 czerwca 2019r., znak: RI.6220.5.2018.JK, w którym Wójt Gminy Wólka zawiadamia, że w dniu 12.06.2019r. wydał postanowienie znak. RI.6220.5.2018.JK, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnego w miejscowości Łuszczów Drugi nr dz. 821/35, planowanego do realizacji przez p. Grzegorza Kalbarczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Arkona L

Komunikaty | 13 czerwca 2019 15:31 | Publikujący: Gmina Wólka

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wólka z dnia 12 czerwca 2019r., znak: RI.6220.5.2018.JK, w którym Wójt Gminy Wólka zawiadamia, że w dniu 12.06.2019r. wydał postanowienie znak. RI.6220.5.2018.JK, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnego w miejscowości Łuszczów Drugi nr dz. 821/35, planowanego do realizacji przez p. Grzegorza Kalbarczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz... więcej...