Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE NR 124/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Komunikaty | 05 grudnia 2019 15:29 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 124/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona wGiżycku (o ęb nr 1 miasta Giżycko), stanowiąca część działek ewid. o nr: 1/20 opowierzchni 0,2182 ha oraz 300 o powierzchni 0,1344 ha. Zastrzega się, że przedmiotem użyczenia będzie grunt stanowiący część ww. działek, którego... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 123/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 05 grudnia 2019 15:27 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 123/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona wGiżycku przy ul. Przemysłowej (o ęb nr 2 miasta Giżycko), stanowiąca część działki ewid. o nr 327/53 opowierzchni 0,0421 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 grudnia 2019 r.

Komunikaty | 05 grudnia 2019 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.50.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945,z 2019r. poz. 60,235,730,1009) zawiadamiam że dnia 4.12.2019r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Do owolską postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w miejscowości Przążewo... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej Doba

Komunikaty | 05 grudnia 2019 09:59 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.7140.22.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu, dzierżawy Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 nieruchomość zbudowana budynkiem wielorodzinnym 3 lata od podpisania umowy 0,02 zł/m2 do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący 2. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal do najmu socjalnego Nr 1 3 lata od podpisania umowy 78,08 zł do 10-tego każdego... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 grudnia 2019 r.

Komunikaty | 05 grudnia 2019 08:53 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.46.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 47/2019 z dnia 4.12.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na działce nr ew.: 157,182/4 i 182/7 w o ębie Gąski gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, 06-400 Ciechanów,... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją

Komunikaty | 05 grudnia 2019 08:06 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6721.1.2017.PR Giżycko, dnia 05.12.2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1... więcej...

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 09.12.2019 r., godz. 8.00

Komunikaty | 04 grudnia 2019 14:24 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16grudnia 2013 r. poz. 5613) zwołuję XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 9 grudnia 2019roku ogodzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia... więcej...