Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Niegocin w Bystrym.

Komunikaty | 19 listopada 2019 14:20 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.). INFORMUJĘ... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019r.

Komunikaty | 19 listopada 2019 11:05 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019r. Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r, poz. 2203) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji wg stanu na dzień 30 września 2019r obowiązującą od dnia 1 listopada 2019r.: 1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w 2019r w Gminie Nisko wynosi dla: a) niepublicznych przedszkoli... więcej...

Komisja Rewizyjna - dnia 28 listopada 2019 roku o godz. 9.00

Komunikaty | 19 listopada 2019 10:46 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2019 roku ogodzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Kontrola zasobów mieszkaniowych Gminy w kontekście przygotowania obiektów do sezonu zimowego. Przygotowanie ZGKiM do akcji zimowej. Informacja nt. sprzedaży mienia komunalnego za 2019 r. Kontrola losowo wy anych przetargów. Przyjęcie protokołu nr 5/19 z dnia 16 maj 2019... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 20 listopada 2019 r., godz. 8.30

Komunikaty | 19 listopada 2019 10:43 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 20 listopada 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Informacja w sprawie stawki podatku rolnego na 2020 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 21 listopada 2019 r., godz. 9.00

Komunikaty | 19 listopada 2019 10:40 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że wdniu 21 listopada 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Informacja w sprawie stawki podatku rolnego na 2020 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 22 listopada 2019 r., godz. 8.30

Komunikaty | 19 listopada 2019 10:38 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 22 listopada 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Informacja w sprawie stawki podatku rolnego na 2020 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości... więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 26 listopada 2019 r., godz. 13.00

Komunikaty | 19 listopada 2019 10:33 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815/ zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 26 listopada 2019 roku o godzinie 1300 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr XVI/19 z dnia 25.10.2019 roku. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 13 listopada 2019r. znak: WAB.6740.5.45.2019

Komunikaty | 19 listopada 2019 09:47 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 13.11.2019r. wydano decyzję Nr 994 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Gromadka, z/s ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 9, 59-706 Gromadka pozwolenia na- drogi gminnej na działkach nr 373, nr 297 i nr 282 w o ębie 0011 Wierzbowa, w jednostce ewidencyjnej 020103_2 Gromadka. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec - 25.11.2019 r.

Komunikaty | 19 listopada 2019 08:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 18 listopada 2019 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 LISTOPADA /PONIEDZIAŁEK/ 2019 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH; 3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; 4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA; 5) KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /... więcej...