Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wójt Gminy Wólka działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy. Organizacja pozarządowa: Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Turka

Komunikaty | 17 maja 2019 18:03 | Publikujący: Gmina Wólka

Wójt Gminy Wólka działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy. Organizacja pozarządowa: Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Turka . Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej : Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej-... więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 maja 2019r. o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Bagienne nad Bukową

Komunikaty | 17 maja 2019 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 maja 2019r. o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Bagienne nad Bukową. ... więcej...

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku ul. Cicha i Modrzewiowa

Komunikaty | 17 maja 2019 14:11 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 17 maja 2019r. PPB.6733.1.14.2019.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2018.2096, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2018.1945, późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 19.04.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112w sprawie ustalenia... więcej...

Obwieszczenie o udziale społecznym w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową – kruszywa naturalnego ze złoża Świdry I, na działkach ozn. nr geod. 161/1, 166/2 i 175/1 w obrębie Świdry, gm. Giżycko

Komunikaty | 17 maja 2019 10:48 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJT GMINY GIŻYCKO działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową – kruszywa naturalnego ze złoża Świdry I, na działkach... więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Nowa, gmina Harasiuki".

Komunikaty | 16 maja 2019 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Nowa, gmina Harasiuki". ... więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zawiadomienia społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Nowa, gmina Harasiuki".

Komunikaty | 16 maja 2019 14:39 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zawiadomienia społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Nowa, gmina Harasiuki". ... więcej...