Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Komunikaty | 23 lipca 2019 14:53 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Na podstawie Uchwały nr XLIII/395/2006 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza: nabór wniosków o przyznanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zasady i kryteria przyznania dotacji: § 1 Dotacja z budżetu Gminy Starogard... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej z kierunku byłej bazy PKS i Hydramet w Gajewie na działkach o nr geodezyjnych 208/6 i 208/3 położonych w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko

Komunikaty | 23 lipca 2019 14:04 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.26.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: -... więcej...

OBWIESZCZENIE RI.6220.5.2018.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 23 lipca 2019r.

Komunikaty | 23 lipca 2019 12:12 | Publikujący: Gmina Wólka

OBWIESZCZENIE RI.6220.5.2018.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnego w miejscowości Łuszczów Drugi nr dz. 821/35, planowanej do realizacji przez p. Grzegorza Kalbarczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk, Nasutów 99C, 21-025 Niemce... więcej...

INFORMACJA W SPRAWIE TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOŹNIKI

Komunikaty | 22 lipca 2019 13:38 | Publikujący: Gmina Woźniki

INFORMACJA W SPRAWIE TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOŹNIKI Urząd Miejski informuje, że wprowadza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.168.2018.EK z dnia 16 maja 2018 r., obowiązującej na terenie Gminy Woźniki od dnia 29.06.2018 r. Wysokość cen za 1 m3odprowadzanych ścieków w okresie od dnia 29.06.2018 r. do 28.06.2021 r. Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wysokość... więcej...