Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku- rejon ul. Sandomierskiej

Komunikaty | 23 sierpnia 2019 14:34 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 23.08.2019 r. PPB.6733.1.32.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że na wniosek z dnia 05.08.2019 r. (data wpływu 22.03.2019 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu której działa... więcej...

Zgromadzenie

Komunikaty | 23 sierpnia 2019 14:32 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

W dniu 25.08.2019 r., w godzinach 16.00-18.00 na Placu Grunwaldzkim w Giżycku (chodnik przed dawnym kinem "Fala") planowane jest zgromadzenie w formie pikiety w o onie praworządności i poszanowania praw człowieka. W zgromadzeniu przewiduje się udział około 30 osób.... więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.08.2019 r., godz. 13.00

Komunikaty | 23 sierpnia 2019 13:06 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309/ zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 1300 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr XI/19 z dnia 19.06.2019 roku. Przyjęcie protokołu Nr XII/19 z dnia 04.07.2019 roku. Przyjęcie protokołu Nr XIII/19 z dnia 09.08.2019 roku. Informacja z pracy Burmistrza... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 29 sierpnia 2019 r., godz. 12:00

Komunikaty | 23 sierpnia 2019 13:02 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny dla OSP Babsk niezabudowanej... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 28 sierpina 2019 r., godz. 12:00

Komunikaty | 23 sierpnia 2019 13:01 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny dla OSP Babsk niezabudowanej... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 26 sierpnia 2019 r., godz. 9.00

Komunikaty | 23 sierpnia 2019 12:59 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że wdniu 26 sierpnia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny dla OSP Babsk niezabudowanej nieruchomości gruntowej... więcej...

Obwieszczenie nr 90/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszlany Konarskiego 7/10 oraz Królowej Jadwigi 21/1

Komunikaty | 23 sierpnia 2019 12:48 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 90/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wGiżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wbudynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I. 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku mieszkalnym... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Komunikaty | 23 sierpnia 2019 10:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

OR.0002.10.2019 Grodziec, dnia 22 sierpnia 2019 roku MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./ z w o ł u j ę X sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 28 sierpnia 2019 roku /tj. środa/ o godz. 13:00 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z o ad IX sesji Rady Gminy Grodziec. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja... więcej...