Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja o kwalifikacji wojskowej w Powiecie Lwóweckim

Zgodnie z zatwierdzonym Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2019r. na terenie Województwa Dolnośląskiego, kwalifikacja wojskowa w Powiecie Lwóweckim odbędzie się w dniach od 18 lutego do 04 marca 2019 roku. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lwówku Śląskim będzie: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim przy ul. H. Brodatego 1 (I piętro). Powiatowa Komisja Lekarska w Lwówku Śląskim pracuje od dnia 18 lutego do dnia 04 marca 2019 r. w godzinach od godz. 1100 – 1500. tel. 75782... więcej...

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia przez stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe

Komunikaty | 15 stycznia 2019 15:22 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia przez stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe Na podstawie art. 25 ustawy prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.), art. 2 pkt. 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 25/2018 Starosty Płockiego z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych prosi o wypełnienie... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stawiguda BiZ.6733.41.2018 Stawiguda, 11.01.2019 r.

Komunikaty | 15 stycznia 2019 12:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 21.12.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej (odwodnieniowej) na działkach nr 533/3, 783/4, 783/5, 593, 530/15,... więcej...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej i kablowej SN i nn oraz stacji transformatorowej na działkach o nr geodezyjnych 103, 36, 105, 35, 20 położonych w obrębie geodezyjnym Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko.

Komunikaty | 15 stycznia 2019 09:53 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Ostrzeżenia meteorologiczne

Komunikaty | 15 stycznia 2019 09:51 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

... więcej...

Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dn. 9 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultura i sztuka oraz oświata i wychowanie w 2019 r.

Komunikaty | 14 stycznia 2019 18:56 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dn 9 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultura i sztuka oraz oświata i wychowanie w 2019 roku... więcej...

Nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu - styczeń 2019

Komunikaty | 14 stycznia 2019 14:40 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, żeod dnia 15.01.2019r. do dnia 04.02.2019r.kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2018.1263 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. W celu uzyskania dotacji celowej należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowymi w m. Nowe Sołdany, obr. geod. Sołdany, gmina Giżycko.

Komunikaty | 14 stycznia 2019 14:14 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 11.01.2019r. wpłynął wniosek Pana Tomasza Surowca reprezentującego firmę TARE Sp. z o.o. złożony w imieniu PGE Dystrybucja S.A w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 14 stycznia 2019 14:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...