Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

Komunikaty | 19 grudnia 2018 13:22 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2018.12.19. RG.6220.5.2018.BP OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek CEDROB S.A. Ujazdówek 2A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. rozbudowa czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych o trzy studnie awaryjne o głębokości:... więcej...

Zapytanie oferotwe

Komunikaty | 19 grudnia 2018 12:44 | Publikujący: Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego: Nabywca: Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość – NIP 5562685448 Odbiorca: Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, ul. Barcińska 11, 88-170 Pakość 2. Opis przedmiotu zamówienia: Obsługa prawna Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.) – 5 godzin miesięcznie, obejmującą: - udzielanie porad i konsultacji prawnych, - opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych, - opiniowanie... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa umocnienia Kanału Piękna Góra.

Komunikaty | 19 grudnia 2018 12:09 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 17.12.2018r. wpłynął wniosek Pana Grzegorza Szymoniuk z-ca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji... więcej...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Komunikaty | 19 grudnia 2018 09:29 | Publikujący: Gmina Krzeszów

... więcej...

Informacja dotycząca zmian od 1 stycznia 2019 r. w Rolniczym Handlu Detalicznym

Komunikaty | 19 grudnia 2018 08:25 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Rolniczy Handel Detaliczny – zmiany od 1 stycznia 2019 r. Ulotka informacyjna nr 2. Uwaga ! Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 listopada 2018 r. podpisał Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z2018 r. poz. 2242). W związku z tym, 1 stycznia 2019 r. zmienią się niektóre przepisy dotyczące Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD). Co się zmieni? Nastąpi poszerzenie możliwości zbywania żywności wyprodukowanej wramach Rolniczego... więcej...

CENY WODY W GMINIE WOŹNIKI

Komunikaty | 18 grudnia 2018 14:11 | Publikujący: Gmina Woźniki

Ceny wody w Gminie Woźniki INFORMACJA W SPRAWIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY WOŹNIKI Urząd Miejski informuje, że wprowadza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.50.2018.EK z dnia 24 kwietnia 2018 r., obowiązującej na terenie Gminy Woźniki od dnia 25.05.2018 r. Grupa I (gospodarstwa domowe) Grupa II (odbiorcy przemysłowi) taryfa dopłata cena netto cena utto taryfa dopłata cena... więcej...

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90 PERC, maksymalne ciśnienie w sieci 500kPa, minimalne ciśnienie w sieci 10kPa, długość gazociągu 238 m, w miejscowości Józefów, gmina Rogów na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 93

Komunikaty | 18 grudnia 2018 13:17 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

IRG.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż w dniu 17.12.2018 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul.... więcej...