Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OGŁOSZENIE

Komunikaty | 15 lutego 2019 15:32 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 15 lutego 2019r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz.450 ze zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku na terenie Gminy Rząśnik Rodzaj i formy realizacji zadania Zadanie polegać będzie na organizacji działań, mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej pośród mieszkańców Gminy... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji rozdzielczej w granicach działek o nr geodezyjnych 103/23, 103/31, 103/55, 571, 584, 587/1, 587/7 położonych w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 15 lutego 2019 13:53 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: -... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Komunikaty | 15 lutego 2019 13:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

OR.0002.5.2019 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę V sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 22 lutego 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 9.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z o ad IV sesji Rady Gminy Grodziec. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy... więcej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 20 LUTEGO 2019 R.

Komunikaty | 15 lutego 2019 13:43 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 14 lutego 2019 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 LUTEGO /ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZ. 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA REWIZYJNA; KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH; KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Zenon Olejniczak ... więcej...

Protokół z dyskusji publicznej dot. IVzmiany studium

Komunikaty | 15 lutego 2019 13:33 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko Protokół sporządzono w dniu 15.02.2019r., w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku przez Monikę Biało-Gajda Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Na podstawie art.11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1945) w dniu 15.02.2019r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad... więcej...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 44/1, 144/4 położonych w obrębie geodezyjnym Bogacko, gmina Giżycko

Komunikaty | 15 lutego 2019 11:26 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...