Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenia, że zostały opracowane następujące projekty dokumentów: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018 - 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2025” „Prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018 - 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2025”

Komunikaty | 18 października 2018 14:26 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 18.10.2018r. GNIEWKOWA OŚ.6130.10.2018.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, iż zostały opracowane następujące projekty dokumentów: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018 - 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2025” „Prognoza oddziaływania... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie „stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp.z o.o. Nr „NIZ 7006 C” przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ew. 2363 (część działki) położonej w Zarzeczu gmina Nisko

Komunikaty | 18 października 2018 13:44 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 18 października 2018r. PPB.6733.1.39.2018.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 1.09.2018r. (data wpływu wniosku 7.09.2018r.), uzupełniony pismem z dnia 12.10.2018r., P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa,... więcej...

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Powiatu w dniu 24 października 2018 r.

Komunikaty | 18 października 2018 10:58 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 17 października 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.9.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 24 października 2018r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4. Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja nt. porządku o ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4.... więcej...

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej w Nisku rejon ul.Rzeszowskiej i PCK gm. Nisko

Komunikaty | 18 października 2018 09:57 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 17 października 2018r. PPB.6730.111.2018.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 4.09.2018r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 37-450 Stalowa Wola ul. Handlowa 11 w sprawie wydania decyzji o warunkach... więcej...

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej w Nisku rejon ul.Tysiąclecia i Podoficerskiej gm. Nisko

Komunikaty | 18 października 2018 09:55 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 17 października 2018r. PPB.6730.110.2018.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 4.09.2018r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 37-450 Stalowa Wola ul. Handlowa 11 w sprawie wydania decyzji o warunkach... więcej...

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd.

Komunikaty | 17 października 2018 14:57 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww zmiany studium. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) i art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017... więcej...

Obwieszczenie że w dniu 17.10.08.2018r. na wniosek Pana Romana Ochęckiego , została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OŚ.6220.9.2018.AS dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową na działce o numerze ewidencyjnym 99 obręb Szpital”.

Komunikaty | 17 października 2018 14:14 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 17.10.2018r. GNIEWKOWA OŚ.6220.9.2018.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia że w dniu 17.10.08.2018r. na wniosek Pana Romana Ochęckiego , została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o aku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA

Komunikaty | 17 października 2018 13:45 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 145 §1 pkt 6 w związku z art. 147 i art. 149 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2018 znak: WPI.6733.03.2018.PR z dnia 06.04.2018 r. wydaną dla Powiatowego... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej Nisko ul.Rzeszowska Boczna I

Komunikaty | 17 października 2018 12:38 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 17.10.2018r. PPB.6733.1.43.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn.zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073 z poźn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 15.10.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. Zakład Gazowniczy wJaśle w imieniu, której działa pełnomocnik P. Grzegorz... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - granica województwa.

Komunikaty | 17 października 2018 10:05 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - granica województwa. ... więcej...

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegowo na lata 2018-2022 z perspektywą do 2028 r.” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko

Komunikaty | 17 października 2018 10:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, dnia 17 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję oprzystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegowo na lata 2018-2022 z perspektywą do 2028... więcej...