Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Płocku na dzień 21 listopada 2018 r.

Komunikaty | 15 listopada 2018 14:28 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 15 listopada 2018 r. MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Zawiadamiam, że Postanowieniem Nr 461/2018 z dnia 8 listopada 2018r. Komisarz Wyborczy w Płocku I zwołał pierwszą sesję nowo wy anej Rady Powiatu w Płocku, w kadencji 2018-2023, na dzień 21 listopada 2018 r. (tj. środa) o godz. 1000 w sali posiedzeń nr 4 Starostwa Powiatowego w Płocku, przy ul. Bielskiej 59. Porządek o ad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Ślubowanie radnych. Ustalenie porządku o ad. Wybór Przewodniczącego Rady. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci wodociągowej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej i ul. Jeziornej w Giżycku na dz. o nr ewid. 2-866, 2-868/8 oraz 2 -869.

Komunikaty | 15 listopada 2018 11:38 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam owszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci wodociągowej na terenie nieruchomości położonej przy ul.Gdańskiej i ul.... więcej...

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo – kwarcowych Kończyce udokumentowanego na działce ewid. nr 397/1, położonej na gruntach miejscowości Kończyce”.

Komunikaty | 15 listopada 2018 10:59 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dn. 14.11.2018 r. OSK.6220.12.2017 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Działając w oparciu o art. 7 do art. 11 zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, żezostało zakończone postępowanie dowodowe, zmierzające do wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„wydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo – kwarcowych Kończyce udokumentowanego na działce ewid. nr397/1, położonej na gruntach miejscowości... więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej wraz ze stelażem i słupkami"

Komunikaty | 15 listopada 2018 10:46 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Znak sprawy RGM.271.19.2018 Starogard Gdański,14.11.2018r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: postępowania na: „wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej wraz ze stelażem i słupkami", Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie jw. jako najkorzystniejszą wy ano ofertę Agencji Fotograficzno-Reklamowej ,,Mazury”, ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę 861,79 zł netto, 1060,00 zł utto. Jednocześnie informujemy, że z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie odrzucono żadnej... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Grodziec wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Komunikaty | 15 listopada 2018 09:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

OR.0002.1.2018 Grodziec, dnia 14.11.2018 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Grodziec wy anej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku zapraszam na I sesję Rady Gminy Grodziec, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 roku /tj. piątek/ o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec (Sala Ślubów) Porządek o ad: Otwarcie sesji; Wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego; Złożenie ślubowania przez radnych; Stwierdzenie... więcej...

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrostkowo.

Komunikaty | 15 listopada 2018 08:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Ogłoszenie o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrostkowo znajduje się w załączniku.... więcej...