Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie 2018/2019 przez Koło Łowieckie „Wieniec” obwód łowiecki nr 234 i 235.

Komunikaty | 21 września 2018 12:33 | Publikujący: Gmina Mirsk

ROŚ.6151.1.2018.1 Mirsk, dnia 18.09.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje się do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie 2018/2019 przez Koło Łowieckie „Wieniec” obwód łowiecki nr 234 i 235. Termin polowania Godzina rozpoczęcia polowania Godzina zakończenia polowania Miejsce polowania 30.09.2018 r. 8:00 15:30 Teren obwodów łowieckich nr 234 i 235 06.10.2018... więcej...

Rgś 6220.5.35.2017/2018

Komunikaty | 21 września 2018 10:25 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Karsin, dnia 19.09.2018r. Rgś 6220.5.35.2017/2018.RO OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.), w związku zart. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.); Wójt Gminy Karsin zawiadamia Strony postępowania iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy... więcej...

Obwieszczenie nr 117/2018

Komunikaty | 21 września 2018 10:14 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 117/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.121 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości niezabudowanej położonej w Gminie Giżycko o ęb Spytkowo wydzielonej z działki o nr geod. 350/12 o pow. 1,6737ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww.... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Komunikaty | 21 września 2018 09:19 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (45) Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 130,00 m² gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna z wykorzystaniem na ogródek przydomowy. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 1136/21 o pow. 0,0284 ha z k.m. 4 Ciasna, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00001443/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ciasna... więcej...