Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Projekt Liderzy Kooperacji

Komunikaty | 17 lipca 2018 21:27 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Płockim w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Celem projektu „Liderzy kooperacji” jest opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punku widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich. Projekt uwzględnia konieczność stworzenia modelu współpracy... więcej...

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikaty | 17 lipca 2018 13:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Horyniec-Zdrój, dnia 17.07.2018 r. G.7021.5.2018 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, według próbek po anych w dniu 06.07.2018 r. z wodociągu sieciowego w Podemszczyźnie (punkt poboru SUW Puchacze, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia na okres 30 dni, licząc od dnia otrzymania wyników... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XLII nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 17 lipca 2018 13:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

OR.0002.42.2018 Grodziec, dnia 17. 07.2018 r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec z w o ł u j ę XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 20 lipca 2018 roku /tj. piątek/ o godz. 8.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec. Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z budżetu... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami

Komunikaty | 17 lipca 2018 11:39 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zpytaniem ofertowym na wykonanie i dostawę 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu partnerskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” (Umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0018/16-00), który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -uzbrojenie drogi w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na działkach o nr geodezyjnych 879, 337/1, 341/2, 346/1, 341/11, 341/22, 345/5 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

Komunikaty | 17 lipca 2018 11:03 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.22.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -budowa sieci wodociągowej do działek nr 104/1 i 105/3 na działkach o nr geodezyjnych 192, 104/2 i 187 położonych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

Komunikaty | 17 lipca 2018 08:21 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.25.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -budowa sieci wodociągowej do działek nr 104/1 i 105/3 na działkach o nr geodezyjnych 192, 104/2 i 187 położonych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

Komunikaty | 17 lipca 2018 08:21 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.25.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 16 lipca 2018 15:07 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 13 lipca 2018 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa stacji trafo wraz z nawiązaniami kablowymi sieci n/n do istniejących linii n/n, przebudowa odcinka linii SN 15 kV Rudnik... więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z burzami

Komunikaty | 16 lipca 2018 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z burzami Zjawisko: intensywne opady deszczu z burzami Stopień zagrożenia: 1 Obszar: powiaty: aleksandrowski, odnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-do zyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wą zeski, Włocławek, włocławski, żniński Ważność: od godz. 15:00 dnia 16.07.2018 do godz. 15:00 dnia 17.07.2018 Przebieg: prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu... więcej...