Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zapytanie ofertowe nr 09/2018

Komunikaty | 15 października 2018 14:52 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Dostawa urządzenia do udrażniania kanalizacji... więcej...

Zapytanie ofertowe nr 08/2018

Komunikaty | 15 października 2018 14:47 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Remont zbiornika wody pitnej w m.Grębocice - remont dachu etap I... więcej...

Informacja o uchwaleniu mpzp pn. Nowosielec produkcyjno-usługowy

Komunikaty | 15 października 2018 13:21 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

PPB.6721.1.35.2017 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „ Nowosielec produkcyjno- usługowy” gm. Nisko Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1405, z późn. zm.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości że: 1. została podjęta Uchwała Nr LIII/417/18 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13 września 2018r. w sprawie uchwalenia... więcej...

Zawiadomienie Starosty Mławskiego

Komunikaty | 15 października 2018 12:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

... więcej...

Powszechna akcja deratyzacji na terenie Gminy Woźniki

Komunikaty | 15 października 2018 10:10 | Publikujący: Gmina Woźniki

Zgodnie z § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki (uchwała nr 209/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2016 r. - Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 40) przeprowadza się powszechną akcję deratyzacji na terenie Gminy Woźniki w dniach 18-31 października 2018 r. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i inne podmioty władające nieruchomościami. Deratyzację należy przeprowadzić... więcej...