Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży.

Komunikaty | 22 sierpnia 2018 08:14 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Karsin, dnia 16.08.2018 r. Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624, 820 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/297/18 Rady Gminy Karsin z dnia 30.05.2018 r. podaje się do publicznej wiadomości: Nieruchomość niezabudowana oznaczona geod. nr 603, położona w o ębie Wdzydze Tucholskie, gm. Karsin, o powierzchni 1258 m2, zapisana w KW GD1E/00026171/8... więcej...

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na L nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 15:44 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na L nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie o ad L sesji Rady Miejskiej w Złoczewie, stwierdzenie quorum. 2. Wystąpienie: - przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 3. Pytania radnych Rady Miejskiej do przedstawicieli PSG Sp. z o.o. i ich odpowiedzi. 4. Zamknięcie o ad L sesji Rady Miejskiej w Złoczewie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej / Henryk Kowalczyk... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro - usługi hotelarskie

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 15:00 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Powiat Płocki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na usługi społeczne pn:Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. "Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... więcej...

Obwieszczenie nr 101/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 13:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 101/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości gruntowej o nr ewid. 212/1 (o ęb 2 Miasta Giżycko) położona przy ul. w Giżycku o pow. 474 m2. Zastrzega się, żeprzedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, której szczegółowa... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 13:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - sieci gazowej średniego ciśnienia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dokument w załączeniu.... więcej...

Wykonanie dokumentacji projektowej częściowej przebudowy drogi wojewódzkiej w Wilkasach

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 12:30 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.271.26.2018.RC. Giżycko, 21.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na Wykonanie dokumentacji projektowej częściowej przebudowy drogi wojewódzkiej w Wilkasach Zadanie : Wykonanie dokumentacji projektowej na częściową przebudowę drogi wojewódzkiej DW643 wraz z odwodnieniem na odcinku 400m. Zakres prac projektowych do wykonania obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowej na częściową przebudowę... więcej...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy instalacji ppoż wraz z punktem czerpania wody na Jeziorze „Upałckie Małe” dz. nr 250/1, obręb geod. Upałty na cele zabezpieczenia Centrum Zdrowia Seniora na działce nr 34/3 w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko.

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 12:08 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.37.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 14.08.2018 r. wpłynął wniosek spółki NIEMCZYK I PARTNERZY CENTRUM ZDROWIA SENIORA Sp. z o. wsprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy instalacji... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu postanowienia nr IP.6220.2.2018 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 10:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 17 sierpnia 2018 roku IP.6220.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017.1405 ze zm.) Wójt Gminy Grodziec podaje do publicznej wiadomości,... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 399, obręb Kruklin

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 09:09 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2018 r. decyzji znak: RRG.6220.2.2018.10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 399, o ęb Kruklin. Jednocześnie zawiadamiam o możliwości... więcej...

Obwieszczenie dot. poinfromowania stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 399, obręb Kruklin

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 09:02 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje strony postępowania o wydaniu w dniu o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2018 r. decyzji znak: RRG.6220.2.2018.10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO- budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 225 o długości około 595 m, PE DN 125 o długości około 395 m z przyłączem PE DN 90 na działkach o nr geodezyjnych 6/148, 275, 13/35, 13/34 położonych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko oraz działkach o nr geodezyjnych 106, 119, 3/4 położonych w obrębie geodezyjnym Grajwo, gmina Giżycko

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 08:43 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.30.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej... więcej...