Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

„Zakup i montaż elementów sportowych, wyposażenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Giżycko” w miejscowościach: Bogacko, Bogaczewo, Kamionki, Pierkunowo, Szczybały Giżyckie

Komunikaty | 20 lipca 2018 14:40 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie Zarządzenia nr 17.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Giżycko zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na: realizacje zadań: „Zakup i montaż elementów sportowych, wyposażenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Giżycko” w miejscowościach: Bogacko, Bogaczewo,... więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę kompletnych zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 oraz defibrylatorów AED dla OSP z terenu Gminy Starogard Gdański

Komunikaty | 20 lipca 2018 13:05 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Dostawa kompletnych zestawów sprzętu ratownictwa medycznego PSP R1 (3 szt.) oraz defi ylatorów AED (3 szt.) dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Starogard Gdański”. Na realizację powyższego zadania uzyskano dofinansowanie w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 1. Nazwa i adres zamawiającego : Gmina Starogard Gdański Ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański http://www.ugstarogard.pl 2.... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 19 lipca 2018 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 20 lipca 2018 11:51 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. . Przebudowa stacji trafo wraz z nawiązaniami kablowymi sieci n/n do istniejących linii n/n, przebudowa odcinka linii SN 15 kV Rudnik –Biłgoraj odgałęzienie do stacji... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 20 lipca 2018 11:49 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m że w dniu 18 lipca 2018 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny. Inwestycja będzie realizowana na działkach... więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27.07.2018 r., godz. 12.00

Komunikaty | 20 lipca 2018 10:48 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349/ zwołuję XLVIII sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 27 lipca 2018 roku o godzinie 1200 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/18 z dnia 28.06.2018 roku. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 26 lipca 2018 r., godz 10.00

Komunikaty | 20 lipca 2018 10:34 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 26 lipca 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska. Wyrażenie... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 25 lipca 2018 r., godz. 9:00

Komunikaty | 20 lipca 2018 10:32 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 25 lipca 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 24 lipca 2018 r., godz. 9.00

Komunikaty | 20 lipca 2018 10:30 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że wdniu 24 lipca 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska. Wyrażenie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2018 r.

Komunikaty | 19 lipca 2018 15:47 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.13.2018.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2018r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr /2018 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ew.: 170/17 w o ębie Kargoszyn gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, 06-400... więcej...