Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komunikat o ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Komunikaty | 21 maja 2018 16:38 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych 1. Zadanie z zakresu – "Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży" Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w projekcie budżetu na rok 2018 wynosi 20 000 zł 2. Zlecanie realizacji w/w zadania publicznego może mieć formę: a) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, b) wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 3. Kwota wskazana... więcej...

Komunikat o ogłoszonym konkursie ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej

Komunikaty | 21 maja 2018 16:32 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych 1. Zadanie z zakresu – "Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie" Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 33 510 zł 2. Cel publiczny realizowany w zakresie w/w zadania: poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu... więcej...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kablowej linii oświetlenia w miejscowości Kozin

Komunikaty | 21 maja 2018 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 17.05.2018 r. wpłynął wniosek Pani Anny Leszczyńskiej reprezentującej firmę Proton Projekt złożony w imieniu Gminy Giżycko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kablowej... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem w km 0+187,8 – 1+068 Rudnik – Kończyce w km 1+068 – 5+900”

Komunikaty | 21 maja 2018 14:09 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dn. 17.05.2018 r. OSK.6220.5.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) informuję, że w dniu 24.04.2018 r. wpłynął wniosek Powiatu Niżańskiego wsprawie wydania... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze

Komunikaty | 21 maja 2018 12:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.2.2018 Pniewy, 2018-05-18 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie... więcej...

Komisja Rewizyjna - dnia 23.05.2018 r., godz. 9.00

Komunikaty | 21 maja 2018 11:42 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 23 maja 2018 roku ogodzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych ZGKIM w zakresie funkcjonowania targowisk miejskich w Białej Rawskiej. Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli prawidłowości pobierania opłaty targowej na targowiskach przy ul. 15-go Grudnia w Białej Rawskiej... więcej...

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 22.05.2018 r., godz. 9.00

Komunikaty | 21 maja 2018 11:39 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130/ w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 5613) zwołuję XLV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 22 maja 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/18 z dnia 27 kwietnia... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pana Macieja Domina, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działkach nr 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 206/15, 206/16, 206/17, 209 obręb Mroczkowice, gmina Mirsk dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej.”

Komunikaty | 21 maja 2018 08:15 | Publikujący: Gmina Mirsk

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m, że w dniu 15.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Macieja Domina, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działkach nr 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 206/15,... więcej...

O g ł o s z e n i e „Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej.

Komunikaty | 18 maja 2018 15:28 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

O g ł o s z e n i e „Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w o . 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej. 1)Dz.nr 292/51 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1 669,- zł wadium – 200,-zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł 2)Dz.nr 292/52 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1669,- zł wadium – 200,- zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,- zł 3)Dz.nr 292/53 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1669,- zł wadium – 200,- zł minimalne... więcej...