Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

Komunikaty | 18 maja 2018 08:49 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.23.2018 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal socjalny Nr 10 opow. użyt.53,00 m2 3 lata od podpisania umowy 119,25 zł miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal socjalny Nr 11 opow. 35,10 m2 3 lata od podpisania umowy 78,98 zł miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

Komunikaty | 13 maja 2018 11:53 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.5.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy cz. 205/1 15,00 m2 (pow. garażu Nr 3 usytuowanego na nieruchomości gruntowej nr 205/1 o pow. 0,2522 ha) OL1G/00016745/4 grunt zabudowany garażem Nr 3 (budynkiem gospodarczym) 14.05.2018r. - 13.05.2023r. a) za garaż 9,00 zł + VAT miesięcznie b) za grunt pod garażem 15,00 zł + VAT miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury na dz. o nr ewid. 1-275/66, 1-275/83, 1-275/56, 1-275/59, 1-275/60, 1-275/100, 1-355/4.

Komunikaty | 25 kwietnia 2018 13:52 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18... więcej...

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn.: „Lokalnie i Tradycyjnie”.

Komunikaty | 25 kwietnia 2018 13:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. wsprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań zwykonania tych zadań(Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w Sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec w terminie do 17 maja 2018 r. (czwartek) do godziny 14.00. Oferty nie będą przyjmowane drogą elektroniczną... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogacko, gmina Giżycko.

Komunikaty | 25 kwietnia 2018 12:49 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części o ębu geodezyjnego Bogacko, Gmina Giżycko I. Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 845 1981949 , tel. 87429 99, email: ugg@ugg.pl II. Tryb udzielenia zamówienia Działając w oparciu o Zarządzenie Nr 17.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Giżycko zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zw. z Mazurską Pętlą Rowerową / Etap I, III i IV

Komunikaty | 24 kwietnia 2018 14:08 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Treść ogłoszenie na stronie:http://7cudowmazur.pl/299-ogloszenie-mpr-roboty-budowlane" target="_blank... więcej...