Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia ofert na Wynajem 12 szt. toalet przenośnych na potrzeby gminy Giżycko w sezonie 2018

Komunikaty | 21 marca 2018 13:40 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.271.6.2018.RC WÓJT GMINY GIŻYCKO ogłasza, że przystępuje do zbierania ofert na realizację zadania: „Wynajem 12 szt. toalet przenośnych na potrzeby gminy Giżycko w sezonie 2018” Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie 12 przenośnych toalet na potrzeby zapewnienia obsługi miejsc wypoczynku i rekreacji sołectw w gminie Giżycko oraz imprez plenerowych na terenie gminy Giżycko organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury iRekreacji w Wilkasach w okresie 27 kwiecień 2018r. – 28 wrzesień 2018r. Wyposażenie standardowe... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - marzec 2018r.

Komunikaty | 21 marca 2018 13:29 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) i Zarządzenia Nr 34/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 22 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 361 polegająca na remoncie istniejących oraz budowie nowych chodników w granicach istniejącego pasa drogowego, etap 1, 2, 3 – km 5+050 – 11+340”.

Komunikaty | 21 marca 2018 13:16 | Publikujący: Gmina Mirsk

ROŚ.6220.2.2018.1 Mirsk, dnia 21. 03. 2018 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam że na wniosek... więcej...

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikaty | 21 marca 2018 12:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Horyniec-Zdrój, dnia 20.03.2018 r. G.7021.1.2018 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, według próbek po anych w dniu 26.02.2018 r. stwierdza przydatność wody do spożycia w wodociągu produkującym wodę dla Kolejowego Przejścia Granicznego w Werchracie. Wójt Gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis... więcej...

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Komunikaty | 21 marca 2018 11:31 | Publikujący: Gmina Woźniki

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCHI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W związku z powadzoną przez Urząd Miejski w Woźnikach, aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Woźniki, wydłuża się termin składania formularzy dot. sposobu odprowadzania ścieków z posesji do dnia 30.04.2018 r. Wzór deklaracji dostępny jest na stronach internetowych http://www.wozniki.pl">www.wozniki.pl i ... więcej...

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej.

Komunikaty | 21 marca 2018 11:16 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w o . 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej. 1)Dz.nr 292/51 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1 669,- zł wadium – 200,-zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł 2)Dz.nr 292/52 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1669,- zł wadium – 200,- zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,- zł 3)Dz.nr 292/53 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1669,- zł wadium – 200,- zł minimalne... więcej...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 26 marca (poniedziałek) 2018 r.

Komunikaty | 21 marca 2018 10:49 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLIV sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się w dniu 26 marca (poniedziałek) 2018 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. 1. Otwarcie o ad XLIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku o ad XLIV sesji, - przyjęcie protokołów z XLI, XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej. 2. Powołanie sekretarza o ad. 3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 4. Interpelacje radnych. 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Złoczewie na temat bezpieczeństwa publicznego... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 marca 2018r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty | 20 marca 2018 14:24 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2018-03-20 RRG-IV.6220.5.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r, poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r, poz. 1405) zawiadamiam że na wniosek Zarządu... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE na utrzymanie zieleni na terenie miejsc publicznych w roku 2018.

Komunikaty | 20 marca 2018 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami), Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na utrzymanie zieleni na terenie miejsc publicznych w roku 2018. Nazwa zamawiającego: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański NIP 5922079828 REGON 191675706 tel. - (58) 562 50 67 fax - (58)562 46 41 mail - gki@ugstarogard.pl Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Rondo w Owidzu położone w pasie drogowym drogi gminnej nr 213041G – ul.... więcej...