Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w obr. geod. Sulimy, gmina Giżycko.

Komunikaty | 22 stycznia 2018 15:20 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Ogłoszenie

Komunikaty | 22 stycznia 2018 14:36 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) podaje do publicznej wiadomości, że przez Fundację Generator Kulturyz siedzibą w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II nr 2 został złożony wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie kultury, edukacji, ochrony dó kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „FERIE 2018” . Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy... więcej...

Obwieszczenie o przekazaniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Komunikaty | 22 stycznia 2018 12:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Obwieszczenie znajduje się w załączeniu.... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie Sulimy, gm. Giżycko elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączem energetycznym

Komunikaty | 22 stycznia 2018 11:42 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 22 stycznia 2018 r. decyzji znak: RRG.6220.22.2016.12 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w o ębie Sulimy, gm. Giżycko elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW, składającej się z wolnostojących... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Komunikaty | 22 stycznia 2018 10:57 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się pod adresem: http://7cudowmazur.pl/278-ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-niezbednych-pomocy-dydaktycznych-narzedzi-tik" target="_blank... więcej...

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 55821 na działce nr ew. 211 w Nowej Wsi gm.Nisko

Komunikaty | 22 stycznia 2018 09:47 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 22 stycznia 2018r. PPB.6733.1.22.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2017.1267), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. Poz. 1073, z późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 14.12.2017r. T-Mobile Polska S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Kubica Sebastian,w sprawie ustalenia... więcej...

Informacja o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku”

Komunikaty | 22 stycznia 2018 09:16 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

I N F O R M A C J A o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku” Wójt Gminy Szydłowo informuje, że zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej na wymianę kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą. Wysokość dofinansowania: do 75% kosztów kwalifikowanych inie więcej niż 5 000,00 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio... więcej...