Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE RI.6220.5.2017.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 8 grudnia 2017r.

Komunikaty | 11 grudnia 2017 16:56 | Publikujący: Gmina Wólka

OBWIESZCZENIE RI.6220.5.2017.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której Wójt Gminy Wólka odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: przebudowie drogi powiatowej 2100L Łuszczów-Janowice-Trzeszkowice na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 82 do granicy gmina Wólka planowanego do realizacji przez inwestora Powiat Lublin – Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie... więcej...

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2018 rok.

Komunikaty | 11 grudnia 2017 14:48 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2018 rok. Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że na podatek rolny na rok 2018 obowiązują stawki podatku wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. Zatem stawka podatku rolnego na rok 2018 z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,2250 zł natomiast z 1ha fizycznego dla podatników posiadających grunty... więcej...

Zaproszenie na szkolenie

Komunikaty | 11 grudnia 2017 14:24 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w WARSZAWIE ODDZIAŁ w OSTROŁĘCE PZDR w WYSZKOWIE ZAPRASZA na szkolenie p.n. ,,Efektywne wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 Ubój zwierząt na własne potrzeby”. w dniu 15.12.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie gminy Rząśnik ul.Jesionowa 3 Serdecznie Zapraszamy * * * ... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Racławicach rejon ul.Polnej

Komunikaty | 11 grudnia 2017 12:49 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 11.12.2017r. PPB.6733.1.19.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 7.12.2017r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle w imieniu, której działa pełnomocnik P. Monika Polek zostało wszczęte... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem w m. Wilkasy, gmina Giżycko.

Komunikaty | 11 grudnia 2017 12:35 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 08.12.2017r. wpłynął wniosek Pana Jacka Kozłowskiego złożony wimieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obr. geod. Kamionki, gmina Giżycko.

Komunikaty | 11 grudnia 2017 12:04 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 07.12.2017r. wpłynął wniosek Pana Marka Jatkowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w o ębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko. ... więcej...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Centrum Zdrowia Seniora wraz z infrastruktura techniczną w obr. geod. Kąp, gmina Giżycko.

Komunikaty | 11 grudnia 2017 11:41 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Usuwanie azbestu

Komunikaty | 11 grudnia 2017 08:32 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

„Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.283,00 zł ”. ... więcej...