Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Róg Pierkunowski, gmina Giżycko.

Komunikaty | 19 lipca 2019 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko, 19 lipiec 2019 r. RRG.6840.24.2019 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Lp Miejscowość Nr działki Powierzchnia w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Uwagi 1 Róg Pierkunowski o ęb Antonowo 16/63 1,4982 - OL1G/00027604/4 2300 000,00 zł Zabudowana budynkiem gospodarczym, który zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak RGKiOŚ.6730.174.2014 o warunkach zabudowy nr 15.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku przeznaczony jest na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2019 r.

Komunikaty | 19 lipca 2019 13:33 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.37.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam że dnia 16 lipca 2019r. zostało wszczęte na wniosek Pana Eugeniusza Olszewskiego postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla planowanej przez Gminę Ciechanów inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Jaspisowej, ul. Bukowej, ul. Akacjowej w Chruszczewie... więcej...

Woda warunkowo przydatna do spożycia. Dotyczy odbiorców wody ujęcia w Wągrach

Komunikaty | 19 lipca 2019 12:16 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW! Zamieszczamy komunikat z dnia 19 lipca 2019 r. skierowany do mieszkańców miejscowości: Rogów (część Wschodnia), Marianów Rogowski, Rogów-Parcela, Wągry, Nowe Wągry, Popień, Romanówek, a także Olszewo i Leszczyny, zaopatrywanych w wodę z wodociągu w Wągrach. W związku z obecnością bakterii grupy coli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznegow Wągrach. Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.... więcej...

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych – benzyny Pb, ON i LPG z budynkiem usługowym oraz myjni bezobsługowej trzystanowiskowej”.

Komunikaty | 19 lipca 2019 11:05 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 19.07.2019 r. OSK.6220.6.2019.DG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamiam, że w dniu 19.07.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 lipca 2019 r.

Komunikaty | 18 lipca 2019 15:37 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6220.3.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 lipca 2019 r. Zgodnie art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60) zawiadamiam że dnia 18 lipca 2019r. zostało wydane postanowienie o aku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.: 156 w o ębie Kargoszyn gmina Ciechanów. Z jego treścią oraz dokumentacją... więcej...

ZARZĄDZENIE NR KSP/77/2019 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Komunikaty | 18 lipca 2019 14:00 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zarządzenie Nr KSP/77/2019 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej isportu w2019 roku Na podstawie art.30ust.1ustawy zdnia 08marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2019r. poz.506) wzwiązku zart.4ust.1pkt17, art.11ust.1i 2, art.13ustawy zdnia 24kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz.U. z2019r. poz.688) oraz uchwałą Nr VI/64/2019 Rady Gminy Starogard Gdański zdnia 28marca 2019r. wsprawie przyjęcia Rocznego... więcej...