Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja o obradach XXXVI Sesji Rady Gminy Szydłowo

Komunikaty | 20 czerwca 2018 15:52 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu27 czerwca 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się o ady XXXVI Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna ... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły – Kazimierza Wielkiego – Przemysłowej wraz z przebudową infrastruktury na dz. o nr ewid. 2-220.

Komunikaty | 20 czerwca 2018 15:09 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły – Kazimierza Wielkiego – Przemysłowej wraz z przebudową... więcej...

Oferta realizacji zadania publicznego

Komunikaty | 20 czerwca 2018 14:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Zgodnie z art. 19a pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje się do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin" na zadanie publiczne z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiem społecznym pn.: "Razem dla bezpieczeństwa". Treść oferty dostępna jest na: - stronie gminy Wilczyn; - tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Uwagi go złożonej oferty można składać w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty (liczy się data wpływu do urzędu) w Sekretariacie... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 czerwca 2018r o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Komunikaty | 20 czerwca 2018 11:39 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 czerwca 2018r o wydaniu postanowienia w sprawie aku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. ... więcej...

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy, położonej w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej,

Komunikaty | 20 czerwca 2018 09:33 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy, położonej w o . 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej, Dz.nr 15/6 o pow. 0,2320 ha cena wywoławcza – 42 902,- zł wadium – 4 300,- zł min. postęp w przetargu – 500,- zł Oznaczenie księgi wieczystej : KW 978 tytuł własności- decyzja Wojewody Sieradzkiego Nr G.VII. 7242/42-11/91 z dn. 30 września 1991 r. Nieruchomości przeznaczone są do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – usługi nieuciążliwe, zgodnie z ustaleniami... więcej...