Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2017 z dnia 05.05.2017 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie końcowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Kanału Giżyckiego na dz. o nr ewid. 2-358/8, 2-582, 1-1/23, 1-1/29, 1-1/30.

Komunikaty | 25 maja 2017 14:15 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) ZAWIADAMIAM że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2017 z dnia 05.05.2017 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie końcowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Kanału Giżyckiego na dz. o nr ewid. 2-358/8, 2-582, 1-1/23, 1-1/29, 1-1/30. Wnioskowana zmiana obejmuje modyfikację... więcej...

Ponowne konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020

Komunikaty | 25 maja 2017 13:32 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ponowne konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W dniach od 25 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. prowadzone będą ponowne konsultacje projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 (planowane... więcej...

Z A W I A D O M I E N I E GR.6220.5.44.2014 z dnia 25.05.2017 r. dot. inwestycji pn. Modernizacji istniejącej elektrowni wiatrowej BABIENICA_SLU_1_20001, o łącznej mocy do 600 kW, polegającej na wymianie istniejącej elektrowni na turbinę o mocy do 2 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 105 m, o średnicy skrzydeł do 100 m wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV

Komunikaty | 25 maja 2017 12:56 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, 25.05.2017 r. GR.6220.5.44.2014 Z A W I A D O M I E N I E W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Modernizacji istniejącej elektrowni wiatrowej BABIENICA_SLU_1_20001, o łącznej mocy do 600 kW, polegającej na wymianie istniejącej elektrowni na turbinę o mocy do 2 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 105 m, o średnicy skrzydeł do 100 m wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV, przewidzianym na działkach o nr ewidencyjnym 176/27,... więcej...

Ogłoszenie o zmianie wniosku w zakresie wyłączenia działek z postępowania w sprawie budowy ciągów pieszo-rowerowych i parkingów dla zagospodarowania zbiornika w Podwolinie

Komunikaty | 25 maja 2017 11:51 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 25 maja 2017r. PPB.6733.1.4.2017.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz.23, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778, z późn.zm.),w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 15.05.2017r. ( data wpływu 17.05.2017r)Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego-... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia -etap IV w Nisku w rejonie ul. Wolności, Kwiatkowskiego, 8-go Marca, Legutki, Piłsudskiego, Wyszyńskiego i w Racławicach na działkach 134/3 i 134/4

Komunikaty | 25 maja 2017 10:43 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 25 maja 2017r. PPB.6733.1.7.2017.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23, z późn. zm. ), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 23.05.2017r. (z datą wpływu dnia 24.05.2017r.) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska... więcej...

Obwieszczenie iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Budowie studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Wierzbiczany działka o numerze ewidencyjnym 261 obręb Wierzbiczany, gmina Gniewkowo” nastąpi w terminie późniejszym tj. do dnia 30.06.2017r. z uwagi na oczekiwanie przesłania opinii o ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Komunikaty | 25 maja 2017 09:26 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 25.05.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.7.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 36 §1, §2 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:... więcej...

ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku w rejonie ul. Sandomierskiej

Komunikaty | 25 maja 2017 09:22 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 25.05.2017r. PPB.6733.1.6.2017.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego( Dz. U. z 2016r. poz 23 z późn. zm.)w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778. z późn. zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 12.05.2017 r. (data wpływu 24.05.2017r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział Zakład w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska... więcej...

Zapytanie ofertowe nr nr 06/2017

Komunikaty | 25 maja 2017 08:55 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Remont klatek schodowych w bud. wielorodzinnym w m. Trzęsów... więcej...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Komunikaty | 24 maja 2017 15:16 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Parafii p. w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie, na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,, Dzień Dziecka w Ełku”, wnioskowana kwota wynosi 1 653 zł. Uznając celowość realizacji ww. zadania zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, oraz na stronie internetowej www.wegorzewo.pl Zgodnie... więcej...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Komunikaty | 24 maja 2017 15:11 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej Bonus Pastor, na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,LETNIA KOLONIA WYPOCZYNKOWA”, wnioskowana kwota wynosi 1 650 zł. Uznając celowość realizacji ww. zadania zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, oraz na stronie internetowej www.wegorzewo.pl Zgodnie z art. 19a ust. 4... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 24 maja 2017 14:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Chrostkowo, dnia 24.05.2017 r. GK.6733.02.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) Wójt Gminy Chrostkowo zawiadamia, że w dniu 24.05.2017 r. na wniosek Gminy Chrostkowo, 87-602 Chrostkowo 99, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.14.26.2016 z dnia 24 maja 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.14.25.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Mzyki ul. Słoneczna oraz w miejscowości Babienica ul. Stawowa".

Komunikaty | 24 maja 2017 14:22 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 24 maja 2017 r. GR.6220.14.26.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 24 maja 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.14.25.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na... więcej...

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GR.6220.14.25.2016 z dnia 24 maja 2017 r.

Komunikaty | 24 maja 2017 13:57 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 24 maja 2017 r. GR.6220.14.25.2016 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104, art. 107 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko... więcej...