Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Gmina i Miasto Nisko ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności działania systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko” w ramach Działania 4.1 – Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Komunikaty | 22 marca 2019 15:00 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Gmina i Miasto Nisko w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2018 poz.1307 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności działania systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko” w ramach Działania 4.1 – Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dokumenty... więcej...

Wyniki badań wody pitnej i surowej SUW Gaj

Komunikaty | 22 marca 2019 13:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Wyniki badań wody pitnej i surowej w ramach monitoringu kontrolnego parametrów grupy A na Stacji Uzdatniania Wody w Gaju przeprowadzonych w marcu 2019 r. - zamieszczono w formacie PDF w plikach do po ania. Kierownik Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Jacek Żuchowski... więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 29.03.2019 r., godz. 13.00

Komunikaty | 22 marca 2019 10:20 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 29 marca 2019 roku o godzinie 1300 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr VII/19 z dnia 01.03.2019 roku. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 27 marca 2019 r., godz. 8:30

Komunikaty | 22 marca 2019 10:18 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 27 marca 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska. Wyrażenie... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 26 marca 2019 r., godz. 8:30

Komunikaty | 22 marca 2019 10:14 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 26 marca 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 25 marca 2019 r., godz. 13.00

Komunikaty | 22 marca 2019 10:12 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,że wdniu 25 marca 2019 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska. Wyrażenie... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu VI Sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Komunikaty | 22 marca 2019 08:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 21.03.2019 r. OR.0002.6.2019 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę VI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 29 marca 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 9.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z o ad V sesji Rady Gminy Grodziec. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja... więcej...

ZAPYTANIE CENOWE na świadczenie usług sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Komunikaty | 21 marca 2019 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt domowych (psy i koty), które mają właścicieli z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) identyfikacja zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka na podstawie książeczki zdrowia zwierzęcia lub zaświadczenia o ostatnim szczepieniu; 2) prowadzenie ewidencji wykonywanych zabiegów wraz z pełną dokumentacją (dane właściciela zwierzęcia tj. imię i nazwisko,... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 marca 2019 r.

Komunikaty | 21 marca 2019 14:43 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.4.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 marca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Jerzego Krutczenkę postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew.: 90/17, 90/31 i 158 w o ębie Chruszczewo gmina Ciechanów. ... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 marca 2019 r.

Komunikaty | 21 marca 2019 14:40 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.5.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 marca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Jerzego Krutczenkę postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew.: 158 i 150/1 w o ębie Chruszczewo gmina Ciechanów. ... więcej...

Zapytanie ofertowe nr 02/2019

Komunikaty | 21 marca 2019 14:39 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy tj. badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz badań do celów sanitarno-epidemiologicznych... więcej...