Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku tj. budynku biurowego wraz z zapleczem i garażami na dz. o nr ewid. 1-337/5.

Komunikaty | 20 listopada 2018 15:30 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku tj. budynku biurowego wraz z zapleczem i garażami... więcej...

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku gm. Nisko przy ul.Małej

Komunikaty | 20 listopada 2018 11:24 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 20 listopada 2018r. PPB.6733.1.36.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1073, późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112została wydana decyzja Nr 41/2018 znak PPB.6733.1.36.2018 z dnia 20.11.2018r.... więcej...

test

Komunikaty | 20 listopada 2018 11:24 | Publikujący: Miejskie Centrum Wspierania Rodziny

s... więcej...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV w obrębie geodezyjnym Antonowo, gmina Giżycko

Komunikaty | 20 listopada 2018 09:34 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Zaproszenie na I sesja Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r

Komunikaty | 19 listopada 2018 14:10 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zwołuję I sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Złoczewie i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Ślubowanie radnych. 3. Przedstawienie porządku o ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał. 5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Złoczewie: a) zgłaszanie... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o uchyleniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2018 z dnia 06.04.2018 r. (nr sprawy: WPI.6733.03.2018.PR) dla inwestycji polegającej na budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku – budynek biurowy wraz z zapleczem i garażami oraz parkingiem na dz. o nr ewid. 1-377/5. oraz o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2018 (nr sprawy: WPI.6733.03.2018.PR) kończąca postępowanie w sprawi

Komunikaty | 19 listopada 2018 14:08 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że została : - uchylona decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2018 z dnia 06.04.2018 r. (nr sprawy: WPI.6733.03.2018.PR) dla inwestycji polegającej na budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku –... więcej...