Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

„MEM Mazowieckie e-Możliwości – Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe„

Komunikaty | 25 kwietnia 2017 15:07 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 80% uczestników projektu z grupy 500 osób. Do projektu poszukujemy osób z terenów województwa mazowieckiego, posiadających wykształcenie nie wyższe niż średnie (ponadgimnazjalne) oraz w wieku powyżej 25 lat. ... więcej...

Poradnik „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe - wydanie rozszerzone

Komunikaty | 25 kwietnia 2017 15:01 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Poradnik „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe - wydanie rozszerzone Link do pobrania pod adresem http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15928,Poradnik-Bialo-Czerwona-czyli-jak-czcic-barwy-narodowe-wydanie-rozszerzone.html?search=925 http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zamiarze wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 25 kwietnia 2017 13:51 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Domaniów, dnia 25 kwietnia 2017 r. RIR.6733.5.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z2016 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z wnioskiem TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, działającej przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Goncerz, złożonym w dniu 18 kwietnia 2017... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę oświetlenia boiska w Zarzeczu

Komunikaty | 25 kwietnia 2017 13:22 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 25 kwietnia 2017r. PPB.6733.1.1.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U.2016.23 z poźn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)niniejszym z a w i a d a m i a m, że na żądanie Gminy Nisko, w imieniu której występuje Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Stanisława Szymonik w dniu 25.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie... więcej...

Unieważnienie postępowania

Komunikaty | 25 kwietnia 2017 09:25 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Działając w oparciu o procedury określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, informuję, iż postępowanie w formie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności na Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 15:42 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.6.2017.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 6/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ew. 141 w obrębie Nużewo gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8,... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 04/2017 (nr sprawy: WPI.6733.04.2017.PR): Budowa trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen w Giżycku.

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 14:59 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 04/2017 (nr sprawy: WPI.6733.04.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie trasy rowerowej... więcej...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 14:25 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

do oferty złożonej przez Fundację "Dziedzictwo Nasze", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Wakacje na dworcu - 2017" w wysokości: 2 000 zł (dwa tysiące złotych). ... więcej...