Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO- budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 225 o długości około 595 m, PE DN 125 o długości około 395 m z przyłączem PE DN 90 na działkach o nr geodezyjnych 6/148, 275, 13/35, 13/34 położonych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko oraz działkach o nr geodezyjnych 106, 119, 3/4 położonych w obrębie geodezyjnym Grajwo, gmina Giżycko

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 08:43 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.30.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej... więcej...

Obwieszczenie nr 100/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Komunikaty | 20 sierpnia 2018 13:56 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 100/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia: Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości o nr geod. 500/4 (o ęb 2 Miasta Giżycko) położona przy al. 1 Maja w Giżycku. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej- nieruchomość o nr geod. 500/4 (o ęb 2 Miasta Giżycko) położona przy al. 1 Maja w Giżycku dla której... więcej...

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

Komunikaty | 20 sierpnia 2018 13:25 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego” Beneficjent projektu: Powiat Płocki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Realizator... więcej...

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Komunikaty | 20 sierpnia 2018 08:17 | Publikujący: Gmina Woźniki

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA Zagrożenie ryzyko przekroczenia w powietrzu wartości progowej jednogodzinnej dla ozonu wynoszącej 180 µg/m3. Data (godz.) wystąpienia 19-20.08.2018 roku (godziny popołudniowe) Obszar województwo śląskie Przyczyny przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne związane z intensywnym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami. PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA Ze względu na wysokie... więcej...

Zapytanie ofertowe nr 05/2018

Komunikaty | 17 sierpnia 2018 13:54 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Krzydłowice... więcej...