Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-766, 2-749, 2-750/1, 2-1103/1, 2-752, 2-751/4, 2-755, 2-756, 2-754, 2-753, 2-751/2,2-761/1, 2-770/3, 2-770/18, 2-762, 2-764, 2-765, 2-783/1, 2-782/2, 2-782/6, 2-782/7, 2-770/26, 2-780/2, 2-780/1, 2-

Komunikaty | 20 września 2017 15:07 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.15.2017.PR Giżycko, dnia 20.09.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej... więcej...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 września (czwartek) 2017 r. o godz. 1000

Komunikaty | 20 września 2017 13:25 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVII sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się w dniu 28 września (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie o ad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku o ad XXXVII sesji, - przyjęcie protokołu z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej. 2. Powołanie sekretarza o ad. 3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 4. Interpelacje radnych. 5. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych... więcej...

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!!

Komunikaty | 20 września 2017 11:30 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 30 września 2017 r. Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska lub na rachunek bankowy, na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487 ze zm ).... więcej...

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Komunikaty | 20 września 2017 11:28 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

... więcej...

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE WODOCIĄGU

Komunikaty | 20 września 2017 11:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.09.2017 r. woda przeznaczona do spożycia z wodociągu Niedźwiedzkie NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA przez LUDZI I DO CELÓW GOSPODARCZYCH ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, tj.: obecność bakterii grupy coli. Strefa zaopatrzenia wodociągu Niedźwiedzkie obejmuje 11 miejscowości: Niedźwiedzkie, Wieliczki, Wilkasy, Sobole, Małe Olecko, Nowy Młyn, Cimochy, Cimoszki, Szeszki, Starosty, Lipkowo. Wójt Gminy /... więcej...

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 20 września 2017 09:55 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU PAN GRZEGORZ SIKORSKI UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU O GODZ. 13.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU ODBĘDZIE SIĘ XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJCKU zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) Proponowany porządek o ad: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. Powołanie Sekretarza O ad. Wystąpienia zaproszonych gości. Interpelacje i... więcej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew

Komunikaty | 20 września 2017 08:38 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 września 2017 r. do 19 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie,... więcej...