Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

Komunikaty | 19 września 2018 09:55 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) podaje do publicznej wiadomości, żeprzez Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II nr 2został złożony wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie kultury, edukacji, ochrony dó kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Jesienne integracje seniorów – 5 –lecie BUTW”„.... więcej...

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Nowosielcu gm. Nisko

Komunikaty | 19 września 2018 08:49 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 19 września 2018r. PPB.6733.1.35.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2017.1267, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 23.08.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112w sprawie ustalenia... więcej...

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Wolinie gm. Nisko

Komunikaty | 19 września 2018 08:45 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 19 września 2018r. PPB.6733.1.34.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2017.1267, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 23.08.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112w sprawie ustalenia... więcej...

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN, linii kablowej 0,4kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w obrębie geodezyjnym Upałty, gmina Giżycko.

Komunikaty | 19 września 2018 08:44 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej w Nisku- rejon ul.Podoficerskiej i Tysiąclecia

Komunikaty | 19 września 2018 08:40 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 17 września 2018r. PPB.6730.110.2018.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 4.09.2018r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 37-450 Stalowa Wola ul. Handlowa 11, w imieniu którego występują P.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s ooś dot. instalacji do przetwarzania odpadów ...

Komunikaty | 18 września 2018 12:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin,2018.09.18 Nr 6220.2.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin Na podstawie art.6, art. 7, art.8, art.9 art.10, art.61 § 4, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257/ w związku z art. 33 ust.1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm./, Wójt Gminy Regimin podaje do publicznej wiadomości, że... więcej...

Komunikat w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Komunikaty | 18 września 2018 11:54 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

W związku z dużym odzewem i licznymi uwagami, które wpłynęły do projektu uchwały "w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej" Organ opracował nowy projekt uchwały i poddaje go konsultacjom. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,... więcej...