Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

Komunikaty | 18 stycznia 2019 15:44 | Publikujący: Gmina Ciasna

6840.10.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 488/58 z k.m. 5-I o ębu Ciasna o pow. 0,0444 ha [LsIV], zapisaną w KW CZ1L/00018678/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Ze względu na oznaczenie przedmiotowego gruntu w ewidencji gruntów i budynków jako las, zgodnie... więcej...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt. "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Komunikaty | 18 stycznia 2019 14:36 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

"Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku" do oferty złożonej przez Mazurską Fundację Edukacyjną "Bonus Pastor" z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Zimowy biwak edukacyjny" w wysokości: 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)... więcej...

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu

Komunikaty | 18 stycznia 2019 14:32 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 18.01.2019r. PPB.6733.1.49.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945) z a w i a d a m i a m, że na wniosek MZK sp. z o.o. w imieniu, której występuje P. Marcin Kuźmadnia 19.01.2019r. została wydana decyzja Nr 3/2019 znak sprawy PPB.6733.1.49.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków ze żwirem Kruklin VI – przedłużenie terminu obowiązywania koncesji na eksploatację złoża Kruklin VI

Komunikaty | 18 stycznia 2019 14:04 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. decyzji znak: RRG.6220.15.2018.7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naeksploatacji złoża piasków ze żwirem Kruklin VI – przedłużenie terminu obowiązywania koncesji na eksploatację złoża... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stawiguda BiZ.6733.1.2019 Stawiguda, 18.01.2019 r.

Komunikaty | 18 stycznia 2019 13:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Stawiguda, 18.01.2019 r. BiZ.6733.1.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 1101.2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr... więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko

Komunikaty | 18 stycznia 2019 12:42 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

PPB.6720.1.20.2018 Nisko, dnia 18.01.2019r. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko Na podstawie art. 11 pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr LII/407/18 z dnia 10 sierpnia 2018r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IVzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania... więcej...

Ogłoszenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Nisko II na działkach nr 1032/65, 1032/67, 1795 w miejscowości Nisko”.

Komunikaty | 18 stycznia 2019 12:33 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dn. 18.01.2019 r. OSK.6220.3.2018.gd OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym wsprawie wydania decyzji o środowiskowych... więcej...

spotkanie robocze radncyh - 24.01.2019 r

Komunikaty | 18 stycznia 2019 11:55 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

dokument w załączeniu... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Pieczonki, gmina Giżycko.

Komunikaty | 18 stycznia 2019 11:39 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko, 10 styczeń 2019 r. RRG.6840.1.2019 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Lp Miejscowość Nr działki Powierzchnia działki w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Forma zbycia 1 2 Pieczonki Pieczonki 118/3 118/4 0,0254 0,0310 - - OL1G/00017012/4 OL1G/00017012/4 5 289,00 zł 6396,00 zł Dawna droga Dawna droga Zamiana zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na nieruchomości oznaczone numerami 39/11, 39/13, 37/3 o łącznej powierzchni 495 m2, położone w miejscowości Pieczonki. Pierwszeństwo... więcej...

UWAGA! Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że nieodebrane z winy przedsiębiorcy odpady segregowane z rejonu Niwów, Okrąglika i Drogobyczy, zostaną odebrane w dniu 21 stycznia (poniedziałek).

Komunikaty | 18 stycznia 2019 11:22 | Publikujący: Gmina Woźniki

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że nieode ane z winy przedsiębiorcy odpady segregowane z rejonu Niwów, Okrąglika i Drogobyczy, zostaną ode ane w dniu21 stycznia (poniedziałek). Prosimy o wystawienie w tym dniu odpadów przed posesje. ... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w rejonie ul. Wolności i ul. Willowej

Komunikaty | 18 stycznia 2019 10:57 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 18.01.2019r. PPB.6733.1.1.2019.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 15.01.2019r. (data wpływu 16.01.2019r.) Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku, w imieniu którego działa pełnomocnik P. Józef... więcej...

Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń łazienek w budynku urzędu Gminy Giżycko przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku.

Komunikaty | 18 stycznia 2019 10:52 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.271.4.2019.RC. Giżycko, 18.01.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń łazienek w budynku urzędu Gminy Giżycko przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku. Przebudowa dotyczy 3 łazienek po jednej na każdej kondygnacji. Zakres prac projektowych obejmuje: - demontaż istniejącego wyposażenia łazienek, - demontaż ścian działowych i okładzin ściennych i podłogowych, -... więcej...