Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 28 stycznia 2020 r., godz. 14.00

Komunikaty | 21 stycznia 2020 14:32 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571/ zwołuję XX sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 28 stycznia 2020 roku o godzinie 1400 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr XIX/19 z dnia 30.12.2019 roku. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 24 stycznia 2020 r., godz. 8.30

Komunikaty | 21 stycznia 2020 14:20 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 24 stycznia 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 23 stycznia 2020 r., godz. 9.00

Komunikaty | 21 stycznia 2020 14:18 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że wdniu 23 stycznia 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Wyrażenie... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 22 stycznia 2020 r., godz. 8.30

Komunikaty | 21 stycznia 2020 14:16 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie wydania Decyzji nr 1/2020/CP Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kablowej linii oświetlenia drogowego dla części sołectwa Mroczkowice, gmina Mirsk” na działkach nr 209, 297, 340, obręb ewidencyjny Mroczkowice, gmina Mirsk.

Komunikaty | 21 stycznia 2020 12:37 | Publikujący: Gmina Mirsk

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21 stycznia 2020 r. została wydana Decyzja nr 1/2020/CP Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kablowej linii oświetlenia drogowego dla części... więcej...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko

Komunikaty | 21 stycznia 2020 11:56 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji... więcej...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii oświetlenia nN 0,4 kV i osiemnastu słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

Komunikaty | 21 stycznia 2020 11:46 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji... więcej...