Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Starogard Gd. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału spoleczeństwa

Komunikaty | 24 lipca 2017 13:33 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 353 ze zmianami), podaje się do publicznej wiadomości informację o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części o ębów geodezyjnych: Janowo, Jabłowo i... więcej...

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS - WAŻNE INFORMACJE

Komunikaty | 24 lipca 2017 13:20 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Uwaga! Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze (500 +) na nowy okres świadczeniowy (trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56 w pokoju nr 7 (I piętro przy sekretariacie) a także drogą elektroniczną. Najważniejsze zasady realizacji programu nie ulegną zmianie, w tym kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko (800 zł netto na osobę w rodzinie bądź 1200 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).... więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Powiatu Płockiego, przeznaczonej do sprzedaży w jednostce ewidencyjnej Radzanowo

Komunikaty | 24 lipca 2017 13:00 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dnia 21 lipca 2017r. GGN.II.7004-13/09-17 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarząd Powiatu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Bielska 59 podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59, wywieszony jest wykaz nieruchomości Powiatu Płockiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki samorządu terytorialnego opracowany w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.). Wykaz... więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia....

Komunikaty | 24 lipca 2017 12:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin,2017.07.21 Nr 6733.4.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2016r. , poz. 23 ze zm./, że zostało wszczęte postępowanie w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci wodociągowej w m. Kalisz. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z przedmiotową sprawą w siedzibie Urzędu... więcej...

Informacja na temat terminu obrad XXVII Sesji Rady Gminy Szydłowo

Komunikaty | 24 lipca 2017 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 27 lipca 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się o ady XXVII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna ... więcej...

Zawiadomienie o uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej lakierni na terenie działki ew. nr 1 obr. 03 przy ul. Nadmeńskiej w Kobyłce.

Komunikaty | 24 lipca 2017 08:35 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 30.06.2017r. znak WOOŚ-I.4242.76.2017.SM.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił i określił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej lakierni na terenie działki ew. nr 1 o . 03 przy ul. Nadmeńskiej w Kobyłce. Jednocześnie informuję, że przedmiotowe postanowienie jest zamieszczone na stronie internetowej ww. organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa">... więcej...

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego "Manifestacja w sprawie niezawisłości sądów" 22-28 lipca 2017

Komunikaty | 21 lipca 2017 14:28 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zgromadzeniach Urząd Miejski w Giżycku informuje, że w dniach od 22 do 28 lipca 2017 r., w godzinach 20.30-22.30. odbywać się będą codzienne zgromadzenia publiczne, których cel opisano jako "Manifestacja w sprawie niezawisłości sądów". Miejscem zgromadzenia będzie chodnik i parking przed budynkiem Sądu Rejonowego w Giżycku ul. Warszawska 28. ... więcej...