Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zarządzenie Nr 33.2020 Wójta Gminy Giżycko z dnia 03.04.2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej gminy Giżycko w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Giżycko wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Komunikaty | 03 kwietnia 2020 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Na podstawie art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.) w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wynikającego z zakażenia wirusem SARS CoV 2 zarządzam co następuje: §1. 1. Określam szczegółowe formy udzielania pomocy społeczności lokalnej gminy Giżycko w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Giżycko, wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 2. Pomoc, o której mowa... więcej...

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2A dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Ołowskie oraz likwidacji otworu studziennego nr 2, na działkach nr geod. 238/2 i 239/4 obręb Ołowskie, gmina Nur, powiat ostrowski, woj. mazowieckie”

Komunikaty | 03 kwietnia 2020 14:24 | Publikujący: Gmina Nur

Nur, 03 kwietnia 2020 r. GGP.6220.3.2020 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Wójt Gminy Nur działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283z późn. zm.), zwanej dalej ustawą „ooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępo­wania admini­stra­cyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),... więcej...

Obwieszczenie nr 39/2020

Komunikaty | 03 kwietnia 2020 13:50 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 39/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) oraz uchwały nr XXX/150/2016 Rady Miejskiej wGiżycku z dnia 28 grudnia 2016 r. Burmistrz Miasta Giżycka podaje dopublicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Opis nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku nr 5 przy ul. Jeziornej wGiżycku, pow. użytkowa lokalu 43,81 m2 wraz z udziałem wynoszącym 55/1000 części wnieruchomości wspólnej,... więcej...

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej ść w Nowosielcu

Komunikaty | 03 kwietnia 2020 09:45 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 03.04.2020 r. PPB.6733.14.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 6-10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 4.03.2020r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Grzegorz Adamczyk, w sprawie... więcej...

OBWIESZCZENIE

Komunikaty | 03 kwietnia 2020 08:55 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"... więcej...

Obwieszczenie o otrzymanych opiniach w postępowaniu admninistracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2A dla potrzeb wodociągu wiejskiego - grupowego w miejscowości Ołowskie oraz likwidacji otworu studziennego nr 2, na działkach nr geod. 238/2 i 239//4 obręb Ołowskie

Komunikaty | 02 kwietnia 2020 19:48 | Publikujący: Gmina Nur

Nur, 02 kwietnia 2020 r. GGP.6220.3.2020 OBWIESZCZENIE O OTRZYMANYCH OPINIACH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Wójt Gminy Nur działając na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) i art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3do i... więcej...

Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Komunikaty | 02 kwietnia 2020 16:24 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi... więcej...

Informacja o wynikach konsultacji

Komunikaty | 02 kwietnia 2020 14:37 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Kobyłka na lata 2020-2024... więcej...

Informacja o wynikach konsultacji

Komunikaty | 02 kwietnia 2020 14:29 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określania wysokości środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających zopieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych wramach tej pomocy, atakże warunków isposobu ich przyznawania... więcej...

Informacja o wynikach konsultacji

Komunikaty | 02 kwietnia 2020 14:25 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Informacja o wynikach konsultacji uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłkach... więcej...