Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych – benzyny Pb, ON i LPG z budynkiem usługowym oraz myjni bezobsługowej trzystanowiskowej”.

Komunikaty | 19 lipca 2019 11:05 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 19.07.2019 r. OSK.6220.6.2019.DG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamiam, że w dniu 19.07.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 lipca 2019 r.

Komunikaty | 18 lipca 2019 15:37 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6220.3.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 lipca 2019 r. Zgodnie art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60) zawiadamiam że dnia 18 lipca 2019r. zostało wydane postanowienie o aku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.: 156 w o ębie Kargoszyn gmina Ciechanów. Z jego treścią oraz dokumentacją... więcej...

ZARZĄDZENIE NR KSP/77/2019 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Komunikaty | 18 lipca 2019 14:00 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zarządzenie Nr KSP/77/2019 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej isportu w2019 roku Na podstawie art.30ust.1ustawy zdnia 08marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2019r. poz.506) wzwiązku zart.4ust.1pkt17, art.11ust.1i 2, art.13ustawy zdnia 24kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz.U. z2019r. poz.688) oraz uchwałą Nr VI/64/2019 Rady Gminy Starogard Gdański zdnia 28marca 2019r. wsprawie przyjęcia Rocznego... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i modernizacja zbiorników wodnych w uroczysku "Las Miejski" na terenie leśnictwa Zielony Dwór na działce o nr 306/5, obręb geodezyjny Gajewo, gmina Giżycko

Komunikaty | 18 lipca 2019 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2018r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się iż w dniu 18.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowie i modernizacji zbiorników wodnych... więcej...

ZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 16 lipca 2019 r.

Komunikaty | 18 lipca 2019 13:37 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

ZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 16 lipca 2019 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204) Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawiadamia, że: 1. Decyzją nr 10/19 z dnia 16 lipca 2019 r. ograniczył sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62/13 położona w o ębie PGR Rząśnik gmina Rząśnik... więcej...

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej sieci energetycznej nN i SN oraz stacji trafo w Nisku przy ul. Gruntowej gm. Nisko

Komunikaty | 18 lipca 2019 12:20 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 18.07.2019r. PPB.6733.1.15.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doart. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(t.j.Dz. U. 2018,poz.2096,z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.Z 2018poz. 1945,poz.2096,z późn.zm.)z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 9.05.2019r.PGE Dystrybucja S. A. z/s w Lublinie została wydana decyzjaNr17/2019znak sprawy PPB.6733.1.15.2019z dnia 18.07.2019r.o ustaleniu lokalizacji... więcej...

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikaty | 18 lipca 2019 10:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Horyniec-Zdrój, dnia 17.07.2019r. G.7021.7.2019 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, według próbek po anych w dniu 24.06.2019 r. stwierdza przydatność wody do spożycia w wodociągu produkującym wodę dla Kolejowego Przejścia Granicznego w Werchracie. Z-ca Wójt Gminy Horyniec-Zdrój Janusz... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ul. Zielonej, Leszczyńskiej i Legionów

Komunikaty | 18 lipca 2019 08:37 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Obwieszczenie Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz.1945 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1 05-200 Wołomin w dniu 04 lipca 2019 r. została wydana Decyzja Burmistrza Wołomina Nr 35/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. Zielonej, w ul. Leszczyńskiej i w ul. Legionów w Wołominie oraz w Kobyłce... więcej...

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kończycach gm. Nisko

Komunikaty | 18 lipca 2019 07:32 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 18.07.2019r. PPB.6733.1.16.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doart. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(t.j.Dz. U. 2018,poz.2096,z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.Z 2018poz. 1945,poz.2096,z późn.zm.)z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 27.05.2019r.Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112 została wydana decyzjaNr16/2019znak... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Komunikaty | 18 lipca 2019 07:08 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Numer referencyjny: WJM.271.8.2019 Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 128 -311843 z dnia 05.07.2019r. Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej. Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem:https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/public/6929/detailsw zakładce „Aktualne”. Uzyskanie dostępu... więcej...

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Komunikaty | 17 lipca 2019 16:52 | Publikujący: Gmina Woźniki

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonych w gminie Woźniki Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Woźnik podaje do wiadomości publicznej wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy w drodze bezprzetargowej: 1/ o ęb Woźniki, karta mapy 12A, część działki nr 625/182 o powierzchni 0.0050 ha zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00025209/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu. Czynsz ustala się w wysokości 100 zł + podatek... więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Komunikaty | 17 lipca 2019 16:41 | Publikujący: Gmina Woźniki

WYKAZNIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmującego następującą nieruchomość: - działka nr 313/36 k. m. 1-1 Woźniki Dwór, o ęb Woźniki o powierzchni 2.1865 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00045787/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest nieruchomością gruntową, zabudowaną, położoną w Woźnikach przy ul. Dworcowej (pow. lubliniecki, woj. śląskie), znajdującą się ok.... więcej...