Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 października 2019 r.

Komunikaty | 18 października 2019 14:58 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730 / oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 9 października 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Nowa, gmina Harasiuki” przewidzianej do realizacji na działkach nr 184, 186, 188, 190, 192/1, 192/2, 194, 196/1, 198, 200,... więcej...

Petycja z dnia 14.10.2019r.

Komunikaty | 18 października 2019 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

... więcej...

Obwieszczenie o terminie załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo, Gm. Giżycko”

Komunikaty | 18 października 2019 13:06 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 10 §1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO zawiadamia strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, o ęb Antonowo, Gm. Giżycko”, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminie wskazanym w art. 35 K.p.a. z uwagi na szczególnie skomplikowany i złożony charakter... więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Komunikaty | 17 października 2019 14:41 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

... więcej...

Obwieszczenie nr 104/2019

Komunikaty | 17 października 2019 14:32 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 104/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wGiżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wbudynkach komunalnych oraz sprzedaży lud oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 16 października 2019r. znak: WAB.6740.5.46.2019

Komunikaty | 17 października 2019 14:05 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 16.10.2019r. wydano decyzję Nr 919 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Gromadka, z/s ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 9, 59-706 Gromadka pozwolenia na- budowę gminnej drogi wewnętrznej na działce nr 517 o ęb Osła wraz z budową dwóch włączeń do dróg powiatowych nr 2270D i 2285D w miejscowości Osła” na działkach nr 517, nr 581 i nr 514 w o ębie 0006 Osła, w jednostce ewidencyjnej 020103_2 Gromadka. Strony... więcej...