Bazagmin.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY i MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Aktualności | 07 marca 2017 12:12 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko... więcej...

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności | 07 marca 2017 10:39 | Publikujący: Gmina Woźniki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. NABÓR nr 1/2017 ... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Aktualności | 07 marca 2017 10:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

OGŁOSZENIE ZAKŁAD USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MŁAWIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 08.03.2017 R. /ŚRODA/ ORAZ W DNIU 10.03.2017R/ PIĄTEK/ NA WODOCIĄGU ZBIOROWYM RUMOKA, NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZ. 12.00DO 15.00. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.... więcej...

Informacja z otwarcia ofert

Aktualności | 07 marca 2017 10:19 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

... więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej.

Aktualności | 06 marca 2017 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy Stara Kamienica

OGŁOSZENIE O naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej Wójt Gminy Stara Kamienica realizując uchwałę nr XXIII.158.2016 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 22 lipca 2016r. zaprasza mieszkańców Gminy do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę studni wierconej dla osób fizycznych. Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 06.03.2017r. z terminem zakończenia do 31.03.2017r. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi... więcej...

O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji (farmy) fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW składającej się z układów ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wytwarzającą prąd z energii odnawialnej (słonecznej)”

Aktualności | 06 marca 2017 11:43 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 02.03.2017 r. Znak: OŚGO. 6220.2.1.2017 O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art.61 § 4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy: FOTOWOLT Sp. z o.o.,... więcej...