Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE90 oraz przyłącza gazu niskiego ciśnienia PE63 na terenie dz. nr 81/15 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno., dla której inwestorem jest Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Aktualności | 05 stycznia 2018 09:49 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.22.2017 Szczytno, dnia 03.01.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE90 oraz... więcej...

GOPS - Dziecięcy psycholog

Aktualności | 05 stycznia 2018 09:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchoże ach informuje, że od 1 stycznia 2018r w siedzibie Gminnego ośrodka Kultury przy ulicy Siedleckiej 8 w Suchoże ach , można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa dziecięcego. Zapisy pod numerem 256314657 w godzinach 8.00-15.00. Zapraszamy... więcej...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY w 2018r

Aktualności | 04 stycznia 2018 13:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem Nr 1/18 z dn. 4 stycznia 2018r. ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajo azowych gminy i okolicy w 2018 roku. Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania... więcej...

Usuwanie azbestu

Aktualności | 04 stycznia 2018 10:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych Gmina Wieliczki zamierza przystąpić do konkursu ogłaszanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie , którego celem jest unieszkodliwianie odpadów i wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na to , że Gmina nie posiada wiedzy, jakie byłoby zainteresowanie mieszkańców przystąpieniem do tego typu przedsięwzięcia, prosimy o zgłaszanie ewentualnego uczestnictwa osobiście lub telefonicznie w terminie do dnia 22 stycznia 2018r. Zgłoszenia przyjmowane będą codziennie w godzinach... więcej...

Ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”

Aktualności | 04 stycznia 2018 08:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Szczegółowe informacje o konkursie w załączniku.... więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Aktualności | 03 stycznia 2018 14:22 | Publikujący: Osrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach I. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Fa yczna 2B 24-200 Bełżyce II. Nazwa stanowiska pracy: Księgowy w Dziale Administracyjno – Finansowym III. Wymagania: Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo polskie; 2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 3) Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z... więcej...

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lwóweckim

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Lwóweckim w Powiecie Lwóweckim otwarte zostały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty czynne są: Dzień tygodnia Lokalizacja punktu Godziny urzędowania Świadczący pomoc prawną poniedziałek Lubomierz, Plac Wolności 1 (MOPS) 11.00-15.00 Radca Prawny Pan Michał Szwarc Gryfów Śl. Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek) 8.00-12.00 Fundacja „HONESTE VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7. radca prawny Magdalena Dudek, adwokat Piotr Nachmann lub adwokat... więcej...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne oraz o przyznanie bonu szkoleniowego POWER

Aktualności | 03 stycznia 2018 10:23 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia... więcej...