Bazagmin.pl

Aktualności

Aktualizacja: Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Gumowo gmina Ciechanów.

Aktualności | 15 września 2017 10:52 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 13.09.201 r Zaproszenie Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Gumowo gmina Ciechanów. Przedmiotem zamówienia jest: demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest, wykonanie zmiany pokrycia dachowego Zamówienie obejmuje: zdjęcie z dachu pokrycia zawierającego azbest, szczelnie opakowanie w odpowiednią folię, opakowanie i oznakowanie winno być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, załadunek i transport odpadów... więcej...

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Aktualności | 14 września 2017 13:56 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: GAWRONY Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości KN1N/00095436/1 działka nr 2/1 2 Powierzchnię nieruchomości o powierzchni 6,4600 ha; 3 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 4 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Brak aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.... więcej...

E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS

Aktualności | 14 września 2017 12:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, żewzwiązku zzaplanowanym uruchomieniem nowej usługi –e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek ztytułu ubezpieczenia społecznego orazzdrowotnego wformie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS aKrajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych woparciu ousługę Paybynet. Zuwagi nafakt, żeKIR jest krajowym operatorem infrastruktury rozliczeń międzybankowych, dokonywane wramach usługi Paybynet... więcej...

O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności | 14 września 2017 11:53 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 14.09.2017 r. Znak: OŚGO. 6220.4.1.2017 O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art.61 § 4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Pana PIOTRA KAPICY zam. Księżomierz... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 14 września 2017 11:34 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 14.09.2017r. OŚiPG.6220.17.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKULSK Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że: Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska... więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Aktualności | 14 września 2017 09:04 | Publikujący: Miasto Leżajsk

Burmistrz Leżajska informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.... więcej...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) Podprogram 2017

Aktualności | 13 września 2017 14:23 | Publikujący: Gmina Woźniki

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD),Podprogram 2017proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych (według rejonizacji). Wytyczne – Podprogram 2017 Okres dystrybucji artykułów spożywczych sierpień 2017 roku – czerwiec 2018 roku Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, migranci, osoby... więcej...