Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Jacka Dziatkowiaka decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z jednym złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 136/1, 136/2, 137 i 782/3, w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.

Aktualności | 05 czerwca 2019 09:38 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.9.2019 Szczytno, dnia 03 czerwca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Jacka Dziatkowiaka decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek spółki P4 Sp. z o. o. reprezentowanej przez Panią Annę Warżała, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 SCT1101B wraz z niezbędną infrastrukturą na części działki nr 291/2 w obrębie geodezyjnym Trelkowo, gm. Szczytno.

Aktualności | 05 czerwca 2019 09:35 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.7.2019 Szczytno, dnia 03 czerwca 2019r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek spółki P4 Sp. z o. o. reprezentowanej przez Panią Annę Warżała, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia... więcej...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Aktualności | 04 czerwca 2019 14:31 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 10.06.2019r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: 1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za rok 2018 i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Soból... więcej...

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

Aktualności | 04 czerwca 2019 14:26 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 10.06.2019r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: 1.Dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy za rok 2018. 2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Budżetu Bogdan Kowalski ... więcej...

Wójt Gminy Bobrowniki zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne szkolenia realizowane przez Gminę Bobrowniki wraz z Partnerem Fundacją Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Aktualności | 04 czerwca 2019 13:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Wójt Gminy Bo owniki zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne szkolenia realizowane przez Gminę Bo owniki wraz z Partnerem Fundacją Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Bo owniki powyżej 25 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje... więcej...

Dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Aktualności | 04 czerwca 2019 13:35 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

W dniu 28 maja 2019r w Warszawie zawarta został umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Rząśnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Rząśnik - Pawła Kołodziejskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rząśnik – Bożeny Koch. Na mocy umowy Województwo przekaże dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 145 000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Ochudno - Morgi na działce o nr ewid. 418” polegającego... więcej...

Informacja o posiedzeniu komisji społecznej

Aktualności | 04 czerwca 2019 12:03 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 14 czerwca 2019r. INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI Uprzejmie informuję, że dnia 11 czerwca 2019r. o godz. 12:00 w Niepublicznym Przedszkolu „Złota Rybka” w Pozezdrzu, zgodnie z realizacją planu pracy komisji, odbędzie się posiedzenie komisji do spraw społecznych Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką: Spotkanie z Dyrektorem i Pracownikami Niepublicznego Przedszkola „Złota Rybka” Przewodniczący Rady Gminy /-/ Tomasz Sikorski... więcej...