Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE

Aktualności | 23 maja 2019 11:31 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak: OŚGO. 6220.1.5.2019 Gościeradów, dnia: 23.05.2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust.3ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Gościeradów informuje, że w dniu 21.05.2019 r. dla Zarządu... więcej...

Debata na temat raportu o stanie Gminy za rok 2018

Aktualności | 22 maja 2019 15:28 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

I n f o r m a c j a Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Gniewkowa przedłożył Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy Gniewkowo. Nad raportem przeprowadzona zostanie debata na X sesji w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 1500 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego przy ul.17 Stycznia 11 w Gniewkowie. W debacie nad raportem głos zabierać mogą mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby za ać głos w tej debacie winien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co... więcej...

ASF infromacja o obszarze zagrożonym

Aktualności | 22 maja 2019 11:37 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody W-M z dnia 21.05.2019r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Giżycko. Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rozporządzenie zostało wydane w związku ze stwierdzeniem 2 ogniska ASF u świń w m. Pieczonki, gmina Giżycko, powiat giżycki.... więcej...

X sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 maja 2019r.

Aktualności | 22 maja 2019 10:12 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Zapraszam na X sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w dniu 30 maja 2019 r. o godz.1500 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. Wręczenie przez Miejską Komisję Wyborczą w Gniewkowie zaświadczenia o wyborze na radnego Panu Piotrowi Rychłowskiemu. Ślubowanie radnego. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z IX sesji. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny... więcej...

Informacja Wójta Gminy Suchożebry w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

Aktualności | 22 maja 2019 09:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Wójt Gminy Suchoże y informuje, że w dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników. Zasady wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy: Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 52), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. Nr 121... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szczytno o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, Gmina Szczytno

Aktualności | 22 maja 2019 07:53 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Szczytno, dnia 13 maja 2019 r. OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części o ębu geodezyjnego Nowe Gizewo, Gmina Szczytno Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz Uchwały Nr XLVI/334/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części o ębu geodezyjnego Nowe Gizewo, Gmina Szczytno, zawiadamiam... więcej...

VII Sesja Rady Gminy

Aktualności | 21 maja 2019 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy Wągrowiec

... więcej...

Debata nad Raportem o stanie Gminy Dmosin

Aktualności | 21 maja 2019 14:38 | Publikujący: Gmina Dmosin

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Sesja Rady Gminy Dmosin, na której Wójt Gminy przedstawi Raport o stanie Gminy Dmosin odbędzie się 31 maja 2019 r., o godzinie 1200 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin. ... więcej...

Raport o stanie gminy

Aktualności | 21 maja 2019 14:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym: „1.Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 2.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 3.Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 4.Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia... więcej...