Bazagmin.pl

Aktualności

Stały Rejestr Wyborców

Aktualności | 07 września 2018 11:07 | Publikujący: Gmina Purda

Przyjdż i sprawdź czy jesteś wpisany do rejestru wyborców! Informacja dostępna w Urzędzie Gminy w Purdzie pok. 6 (parter) w godz. od poniedziałku do piątku 7:30-15:30.... więcej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Aktualności | 07 września 2018 10:29 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Operacja pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich”, mająca na celu poprawę atrakcyjności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej ­w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość realizowanej operacji: 170 000 zł, w tym ze środków EFRROW 95214 zł. Operacja jest realizowana w ramach... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Tabakę, pl. Kajki 9, 11-700 Mrągowo, reprezentującego firmę ENERGA - Operator S.A. z siedzibą ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, na terenie działek 228, 235/5, 235/6, 235/15, 235/16, 235/18, 254, 258/1 i 259/1, obręb geodezyjny Marksewo, gmina Szczytno.

Aktualności | 07 września 2018 08:33 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Tabakę, pl. Kajki 9, 11-700 Mrągowo, reprezentującego firmę ENERGA - Operator S.A. z siedzibą ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Aktualności | 07 września 2018 08:30 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

...................................................................... (nazwisko i imiona) …………………………………………… Wójt Gminy Ciechanów WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B* 1. W związku z art. 18 § 9/art. 19* ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i 1349) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców. 2. Nazwisko........................................................................................................................................................................ 3. Imię... więcej...

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , dla obrębów ewidencyjnych Gminy Radziejowice

Aktualności | 07 września 2018 08:13 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) Wójt Gminy Radziejowice zawiadamia , że w siedzibie Urzędu Gminy w Radziejowicach ul. Kubickiego 10 , 96-325 Radziejowice w pok. nr. 8 w godzinach 9.00-14.00 w terminie od 10.09.2018 r. do 08.11.2018 r. wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , dla o ębów ewidencyjnych Gminy Radziejowice . Ponadto... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Tabakę, pl. Kajki 9, 11-700 Mrągowo, reprezentującego firmę ENERGA - Operator S.A. z siedzibą ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, na terenie działek 5/1, 5/2, 5/5, 15/3, 16, 17, 18, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 422/21, 422/23, 423,

Aktualności | 06 września 2018 09:30 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Tabakę, pl. Kajki 9, 11-700 Mrągowo, reprezentującego firmę ENERGA - Operator S.A. z siedzibą ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno reprezentowanej przez Pana Andrzeja Pietrzaka, Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak z siedzibą 12 100 Szczytno, ul. Kętrzyńskiego 3/11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 79 i 389 w obrębie geodezyjnym Szymany, gm. Szczytno.

Aktualności | 05 września 2018 15:12 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno reprezentowanej przez Pana Andrzeja Pietrzaka, Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak z siedzibą 12 100 Szczytno, ul. Kętrzyńskiego 3/11 decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Jerzego Tabaka, zam. 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 40b/2, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, na terenie działek nr 228, 235/5, 235/6, 235/15, 235/16, 235/18, 254, 258/1, 259/1, 259/37, 259/48

Aktualności | 05 września 2018 15:11 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Jerzego Tabaka, zam. 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 40b/2, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu... więcej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Lipowa Góra Zachodnia i Szczycionek, gmina Szczytno.

Aktualności | 05 września 2018 14:59 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części o ębu geodezyjnego Lipowa Góra Zachodnia i Szczycionek, gmina Szczytno. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XLIII/314/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zawiadamiam owyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części o ębu geodezyjnego Lipowa Góra... więcej...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

Aktualności | 05 września 2018 13:15 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ogłaszam, żewotwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej naterenie Gminy Gościeradów przeprowadzonego w dniu 4 września 2018 roku został wy any niżej wymieniony... więcej...