Bazagmin.pl

Aktualności

„DOBRY START”- 300 ZŁ DLA UCZNIA

Od 1 lipca 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie będzie realizował rządowy program „Do y start” Zgodnie z zmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r, świadczenie przysługuje raz w roku w kwocie 300 zł. na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie nie przysługuje: jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku... więcej...

Komunikat - dot. świadczenia wychowawczego 500+

UWAGA !!! Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500 +” na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. (drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.) TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY Zgodnie z art. 21 ust. 3 ust. 4 i ust.5, 5a, 5b, 5c Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc... więcej...

Komunikat - dot. świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

UWAGA !!! Osoby, które w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia rodzinnego czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego - jeżeli uległa zmiana sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego np. w związku uzyskaniem dochodu tj: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem... więcej...

Komunikat - świadczenia rodzinne

UWAGA !!! Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY Zgodnie z art. 26 ust. 3 ust. 4 i ust.4a Ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia... więcej...

Ogłoszenie - świadczenie wychowawcze 500+

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres 2018/2019 można składać od 1 sierpnia 2018 r. (drogą elektroniczną-od dnia 1 lipca 2018 r.) w MGOPS Margonin (ul. Kazimierza Jankowskiego 4). Od 1 sierpnia 2018 r. można również składać wnioski o zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres 2018/2019.... więcej...

DECYZJA NR ZAR/174/2018

Aktualności | 18 czerwca 2018 13:24 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r.

Aktualności | 15 czerwca 2018 14:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 15 czerwca 2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski i interpelacje. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. Informacja z wykonania budżetu za 2017 r. przez GOPS Pniewy. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda Juszczaka, zam. ul. Niepodległości 25A, 12-100 Szczytno, reprezentującego Usługi Geodezyjne „Darek” Dariusz Sobiech z siedzibą 10-689 Olsztyn, ul. Stramkowskiej 1/19, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Aktualności | 15 czerwca 2018 14:14 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda Juszczaka, zam. ul. Niepodległości 25A, 12-100 Szczytno, reprezentującego Usługi Geodezyjne „Darek” Dariusz Sobiech z siedzibą 10-689 Olsztyn, ul. Stramkowskiej 1/19, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie oświetlenia drogowego linia napowietrzna na terenie działki nr 5/2 obręb

Aktualności | 15 czerwca 2018 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie iNadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie latarni oświetlenia drogowego (zabudowa na linii kablowej) na terenie działk

Aktualności | 15 czerwca 2018 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie iNadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 83/1 i 268/3 obręb geodezyjny Płozy, gmina Szczytno.

Aktualności | 15 czerwca 2018 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie iNadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia... więcej...