Bazagmin.pl

Aktualności

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA W GMINIE SUCHOŻEBRY W DN. 21.06.2017

Aktualności | 08 czerwca 2017 12:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Mniej niż 40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz z przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Romany, zlokalizowana na działce 172 i 173/9, gmina Szczytno.

Aktualności | 08 czerwca 2017 12:15 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.9.2017 Szczytno, dnia 08 czerwca 2017 r. Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy POLJAN Przemysław Krzykwa, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytno I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 255/2 obręb Rudka, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.

Aktualności | 08 czerwca 2017 12:12 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.8.2017 Szczytno, dnia 08 czerwca 2017 r. Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika firmy Windspace Sp. z o. o. Pana Marcina Bagińskiego, RTB Developer Sp.zo.o. ul.Synów Pułku 37A, 80-298 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 08 czerwca 2017 10:15 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz.446 z późn.zm. ) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 20 czerwca 2017r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XXXVII sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Aktualności | 07 czerwca 2017 13:48 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO, Skulsk, 07 czerwca 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Skulsk ul. Targowa 2 62-560 Skulsk NIP 6652985887 I. Określenie trybu postępowania: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 września... więcej...

Posiedzenie Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji

Aktualności | 07 czerwca 2017 13:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Komisja Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.II. 0012.8.2017 Data: 5.06.2017 r. Informuję, że w dniu 14 czerwca ( środa ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Koszty finansowe związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz wiosennymi naprawami ich nawierzchni. Zagrożenia i skutki finansowe związane z wprowadzeniem reformy oświaty. Sprawy... więcej...

Posiedzenie Komisji stałych

Aktualności | 07 czerwca 2017 13:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Komisja Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.II. 0012.7.2017 Data: 5.06.2017 r. Informuję, że w dniu 22 czerwca ( czwartek ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne. Z poważaniem Przewodniczący Komisji /-/ Józef Łapiński ... więcej...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Aktualności | 07 czerwca 2017 13:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wieliczki Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.II. 0012.9.2017 Data: 5.06.2017 r. Informuję, że w dniu 14 czerwca ( środa ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie: 1.Kontrola wydatków środków finansowych pochodzących z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2.Analiza realizacji Programu 500+ pod kątem wielkości środków finansowych wydatkowanych w Gminie na ten cel. 3.Sprawy... więcej...

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wieliczki

Aktualności | 07 czerwca 2017 13:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wieliczki Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.II. 0012.10.2017 Data: 5.06.2017 r. Informuję, że w dniu 22 czerwca (czwartek) 2017 r. o godz. 900w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Ocena działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach. Ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach. Sprawy różne. Z poważaniem ... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu na wniosek Pana Piotra Siwik, zam. ul. Nowa 2 lokal 418, 18-400 Łomża, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem Kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 259/37 i 259/48 obręb Marksewo, gmina Szczytno

Aktualności | 07 czerwca 2017 12:53 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR.OP.6733.2.2017 Szczytno, dnia 05 czerwca 2017 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.23 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu na wniosek Pana Piotra Siwik, zam. ul. Nowa 2 lokal 418, 18-400 Łomża, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul.Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, decyzji oustaleniu lokalizacji... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUCHOŻEBRY W SPRAWIE INFORMACJI O WPŁYNIĘCIU DO TUTEJSZEGO URZĘDU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Aktualności | 07 czerwca 2017 12:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Ogłoszenie Wójta Gminy Suchoże y w sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przez Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki – Jacek Szymański Wójt Gminy Suchoże y informuje, iż w dniu 31.05.2017 r. do Urzędu Gminy wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki – Jacek Szymański. Oferent planuje zorganizować bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców... więcej...