Bazagmin.pl

Aktualności

Komunikat w spr.wody

Aktualności | 02 czerwca 2009 13:16 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

I N F O R M A C J A Niniejszym informuje się mieszkańców gminy Herby, że woda z wodociągu gminnego po wymianie filtrów i płukaniu sieci w chwili obecnej jest już czysta. W przypadku stwierdzenia występowania jeszcze zanieczyszczonej wody prosimy o pilne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy pod numery telefonów: 34 3574-100, 3574-101, 3574-080, 3574-105 wewn.17 lub 666036406 i 608797424. Wójt mgr inż.Roman Banduch... więcej...

OBWIESZCZENIE

Aktualności | 01 czerwca 2009 14:58 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Bytnica, dnia 25.05.2009r. RR-MN-733-02-CP/2009 OBWIESZCZENIE Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 w związku z art. 132 § l i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. z 2000r. Dz. U. Nr 98 póz. 1071 ze zm.) art.l ust.2 art. 53 ust. l i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717 z póżn. zm.), ustalam w drodze decyzji administracyjnej z dnia 25.05.2009r. zmianę decyzji Nr l/CP/2009 z dnia 08.05.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego... więcej...

OBWIESZCZENIE

Aktualności | 01 czerwca 2009 14:51 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Bytnica, dnia 27.05.2009r. RR-MN-7020-31-01/08 OBWIESZCZENIE Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz. U. Nr 98 póz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, póz. 1227), Wójt Gminy Bytnica podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 maja 2009 r. została zmieniona decyzja Nr RR-MN-7020-31/08... więcej...

pierwsze relacje z obchodów Dnia Sąsiada.

Aktualności | 01 czerwca 2009 12:59 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Pierwsze lokalne obchody Dnia Sąsiada mamy juz za soba. Mimo nie najlepszej pogody licznie, hucznie i naprawde po sąsiedzku obchodzili go mieszkańcy ul. Nowej, XX - lecia, Lututowskiej i Opłotki. Jako pierwsi mieli też należne przywileje, poinformowalismy o ich osiedlowej uroczystosci lokalne media Nasze Radio Sieradz i Tygodnik 7 dni, jak równiez telewizję. Relację telewizyjną mozna było oglądac w Łodzkich Wiadomościach Dnia 31 maja, a o imprezie w sobotę informowało Nasze Radio. Na jego stronie http://www.nasze.fm/index.php?a=news&b=756 mozna równiez zobaczyc zdjęcia... więcej...

Festyn szkolny

Aktualności | 01 czerwca 2009 10:42 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Mimo nienajlepszej pogody jaką mieliśmy w niedzielę festyn przygotowany przez Nauczycieli, Rodziców i Dzieciaki ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie cieszyał się bardzo duzym zainteresowaniem. Licznie przybyli uczestnicy festynu w większości rodzice, podziwiali występy swoich pociech. Organizatorzy zapewnili przybyłym mnóstwo atrakcji, przede wszystkim zaprezentował sie chór nauczycielski. Cała kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły u ani w jednakowe koszulki upamietniające nasze pieciolecie w Unii Europejskiej, odspiewali pieśń i zaapelowali... więcej...

Pokaz zdjęć z cyklu ŚWIAT BLIŻSZY NIŻ SĄDZISZ „Korea Północna - gdzie Kim mówi dobranoc”

Aktualności | 01 czerwca 2009 10:36 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

W sobotę 23 maja w złoczewskim pałacu ponownie zagościł Łukasz Przybyłek podróznik i przewodnik. Tym razem za ał przybyłych na prezentację zdjęć w podróż do Koreii Północnej. Jak zwykle slajdy były opatrzone ciekawymi opowieściami z podróży. Dzieki Łukaszowi ten niedostepny dla wielu z nas kraj stał sie bliższy. Prezentowane slajdy niejednokrotnie przywoływały wspomnienie o tym okresie historii, który zakończylismy 20 lat temu. Wielu zgromadzonych zadziwiał fenomen wielkiego wodza, którego postać jest w Koreii Północnej wszechobecna.... więcej...

Zaproszenie Wójta Gminy do składania wniosków

Aktualności | 01 czerwca 2009 09:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zaproszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 1.06.2009 r. do składania wniosków przez osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięć, polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych z terenu Gminy Sztutowo Udzielenie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących... więcej...

Festyn środowiskowy w Szkole w Porządziu realizowany w ramach realizacji Programu PIS

Aktualności | 01 czerwca 2009 08:35 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

W dniu 31 maja 2009 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu zorganizowała festyn środowiskowy w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich -Program Integracji Społecznej.W festynie udział wzięła społeczność lokalna oraz zaproszeni goście. Gminę reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy- Krzysztof Soliwoda, Wójt Gminy -Jan Kozon, Kierownik Referatu Oświaty -Marek Owsianka oraz Koordynator Programu Integracji Społecznej w Gminie -Jan Śliwiński. W festynie wzięli udział Dyrektorzy z Zespołu Szkół Publicznych w Rząśniku,... więcej...

XL Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 24 czerwca 2009r.

Aktualności | 29 maja 2009 13:50 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Kolejna, XL Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 24 czerwca 2009r. O ady rozpoczną się o godz. 14:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego (I p.) W porządku o ad przewiduje się m.in. omówienie możliwości pozyskania funduszy na cele remontowe , modernizacyjne i inwestycyjne w roku 2009 na podstawie analizy przychodów i wydatków w budżecie .... więcej...

ZAWIADOMIENIE - Sesja (04.06.09)

Aktualności | 29 maja 2009 08:53 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ z w o ł u j ę XXXV sesję Rady Miejskiej na dzień 04 czerwca 2009 roku o godzinie 830 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/09 z 28.04.2009 r i Nr XXXIV/09 z 07.05.2009 r. 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały... więcej...

ZAWIADOMIENIE Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (02.06.09)

Aktualności | 29 maja 2009 08:52 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 02 czerwca 2009 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi... więcej...

ZAWIADOMIENIE Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej (02.06.09)

Aktualności | 29 maja 2009 08:50 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 02 czerwca 2009 roku o godzinie 1300 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego... więcej...

ZAWIADOMIENIE Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (01.06.09)

Aktualności | 29 maja 2009 08:48 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 01 czerwca 2009 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego... więcej...

Informacja o podpisaniu umowy na współfinansowanie kanalizacji w msc. Ochudno

Aktualności | 29 maja 2009 07:00 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Informacja W dniu 28 maja 2009 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Konstruktorska 3 A , została podpisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości -389869 EURO na budowę kanalizacji w msc. Ochudno. W imieniu Gminy Rząśnik, umowę podpisali Wójt Gminy -Jan Kozon oraz Skarbnik Gminy -Bożena Koch. Ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z upoważnienia Ministra Ochrony Środowiska, umowę podpisali - Jan Wiatr -Zastępca Prezesa Zarządu, oraz Barbara Wiśniewska -Pełnomocnik... więcej...

Orlik oficjalnie otwarty

Aktualności | 26 maja 2009 22:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

W sobotę 23 maja 2009 roku, w ramach obchodów Dnia Bo ownik, nastąpiło długo oczekiwane przez dzieci i młodzież oficjalne otwarcie kompleksu biosk sportowych, popularnie zwanego "Orlikiem". W uroczystości uczestniczyły władze gminne i mieszkańcy gminy, jak również wielu zaproszonych gości. Po symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu boiska uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum rozegrali mecz piłki nożnej. Młodzież szkolna przygotowała również występ artystyczny, który z powodu deszczu odbył się w świetlicy OSP.... więcej...