Bazagmin.pl

Aktualności

Zgłoszenia awarii

Aktualności | 06 grudnia 2010 12:58 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Informujemy, że awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr alarmowy 784-013-780... więcej...

II Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 06 grudnia 2010 10:41 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 6 grudnia 2010r. o godzinie 1400 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11 . Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum . Przyjęcie protokołu z I sesji. Przyjęcie porządku o ad . Ślubowanie Burmistrza . Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: a) Określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gniewkowo: -odczytanie... więcej...

Sa pieniądze na drogę

Aktualności | 03 grudnia 2010 14:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Są pieniądze na drogę Na wiosnę rozpocznie się przebudowa dwukilomentrowego odcinka drogi, łączącego Makówiec z Lubówcem. W czwartek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa na dofinansowanie tej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Jest to kwota 409 813 zł. Łączny koszt przebudowy zaplanowano na ponad 800 tysięcy złotych. Małgorzata Chojnicka... więcej...

II sesja Rady Gminy Wilczyn

Aktualności | 03 grudnia 2010 09:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Wilczyn, 02.12.2010 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, z w o ł u j ę II sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 6 grudnia 2010 r. o godz. 9.00 /poniedziałek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2.Ustalenie porządku o ad. 3.Złożenie ślubowania przez nowo wy anego Wójta. 4.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 5.Powołanie imiennych składów... więcej...

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 06.12.2010 r.

Aktualności | 03 grudnia 2010 08:36 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę II sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 06 grudnia 2010 roku o godzinie 900 w sali Klubu „Przedwiośnie” (za budynkiem M-GOPS) w Białej Rawskiej. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Podjęcie uchwał w spawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Biała Rawska, ich liczebności, składu i szczegółowego przedmiotu działania. 4. Interpelacje radnych. 5. Zapytania... więcej...

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy

Aktualności | 02 grudnia 2010 13:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

W dniu 2 grudnia 2010 roku o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach odbyła się I Sesja rady Gminy Wieliczki. Podczas sesji ślubowanie złożyli nowo wy ani radni kadencji 2010 – 2014. Spośród składu rady z poprzedniej kadencji pozostały 4 osoby, natomiast mandat radnego otrzymało jedenastu nowych przedstawicieli. Podczas posiedzenia dokonano również wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz jego zastępców. Nowy skład Rady przedstawia się następująco: Leszek Adam Sudnik - Przewodniczący Rady Gminy Bożena Przekop - Z-ca Przewodniczącego... więcej...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa

Aktualności | 02 grudnia 2010 13:04 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Kwilcz, dnia 02.12.2010r. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PSYCHOLOGA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KWILCZU W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa nie wpłynęła żadna oferta. Nabór na w/w stanowisko zostanie ogłoszony ponownie. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2010 r.

Aktualności | 02 grudnia 2010 09:21 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Herby, dnia 01 grudnia 2010r. Nr I.0052/ 2 /10 Pan/Pani Mieszkańcy Gminy Herby Zapraszam na II Sesję Rady Gminy Herby na dzień 6 grudnia 2010r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31, z następującym porządkiem o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Przedstawienie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.. Interpelacje składane przez... więcej...

Informacja o Sesji Rady Gminy

Aktualności | 01 grudnia 2010 17:33 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik dnia 1.12.2010 r. INFORMACJA W dniu 1 grudnia 2010 r. odbyła się sesja nowo wy anej Rady Gminy, w której udział wzięło 15 radnych wy anych w wyborach w dniu 21 listopada 2010r. W następnym punkcie porządku o ad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wy anym radnym. Następnie radni złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru władz rady. Przewodniczącym Rady Gminy został Krzysztof Soliwoda a jego zastępcą Hanna Ampulska. Wójt Gminy –Jan Kozon przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w kadencji oraz... więcej...

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 06.12.2010r. na godz. 10/00

Aktualności | 01 grudnia 2010 11:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Bo owniki, dnia 30.11.2010r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 06.12.2010 roku (poniedziałek) na godz.10,00 II Sesję Rady Gminy Bo owniki. Porządek o ad : Otwarcie o ad i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy. 5. Złożenie ślubowania przez Wójta... więcej...

Przewodniczący Rady Gminy Kochanowice uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 1 grudnia 2010 roku o godz.9.30 w sali narad Urzędu Gminy I sesję RG VI kadencji

Aktualności | 30 listopada 2010 12:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 1 grudnia 2010 r. o godz. 930 w sali narad Urzędu Gminy I sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji. Porządek o ad sesji: Otwarcie I sesji Rady Gminy przez radnego seniora. Stwierdzenie prawomocności o ad sesji. Zatwierdzenie porządku o ad sesji. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych Rady Gminy Kochanowice. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Kochanowice. Złożenie ślubowania... więcej...

Zaproszenie na Pierwszą sesję Rady Gminy w dn.1 grudnia 2010 r.

Aktualności | 30 listopada 2010 08:15 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Herby, dnia 26 listopada 2010r. Nr I 0052/1/2010 Pan/Pani Mieszkańcy Gminy Herby Zapraszam na Pierwszą Sesję Rady Gminy Herby na dzień 01 grudnia 2010r. (środa) o godz. 1100 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie, ul. Lompy 6a, z następującym porządkiem o ad: Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnych. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy. Przedstawienie porządku o ad. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady... więcej...

I sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 29 listopada 2010 12:21 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

I sesja nowo wy anej Rady Miejskiej w Gniewkowie zwołana została przez Przewodniczącego Rady kadencji 2006-2010 na dzień 1 grudnia 2010r. na godzinę 14:00 . Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przez Radnego Seniora Ślubowanie radnych. Przyjęcie porządku o ad . Przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej : -projekt uchwały przedstawi radny najmłodszy wiekiem , -dyskusja, -przyjęcie uchwały . 5.Wybór Przewodniczącego Rady : -zgłaszanie kandydatów, -powołanie Komisji... więcej...