Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży

Aktualności | 20 października 2011 08:15 | Publikujący: Urząd Gminy Bodzanów

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 35, ust.1 i 2, ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza dokonać sprzedaży: 1. Nieruchomości o nr ewid. geod. 247/2 o pow. 0,6248 ha, zlokalizowanej we wsi Biało zegi, gm. Bodzanów - przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów, obejmującym obszar wsi Biało zegi – część wschodnia zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie... więcej...

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERÓW KONT BANKOWYCH W ZB ABK

Z DNIEM 20 PAŹDZIERNIKA 2011R. OBSŁUGĘ DLA KONT ZB ABK W SIANOWIE PROWADZIĆ BĘDZIE BANK SPOŁDZIELCZY W SŁAWNIE ODDZIAŁ W SIANOWIE UL. MORSKA 7 - RACHUNEK BIEŻĄCY: 52 9317 1012 0050 8694 2000 0020 - RACHUNEK FUNDUSZU REMONTOWEGO: 73 9317 1012 0050 8694 2000 0030 - RACHUNEK FUNDUSZU SOCJALNEGO: 94 9317 1012 0050 8694 2000 0040 - RACHUNEK KAUCJI: 18 9317 1012 0050 8694 2000 0050... więcej...

Mammobus nie przyjedzie

Aktualności | 19 października 2011 11:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Informujemy, iż w związku z bardzo małym zainteresowaniem został odwołany przyjazd mammobusu do Chrostkowa w dniu 24 października . Wszystkie Panie zainteresowane badaniem prosimy o rejestrowanie się pod numerami telefonów: 85 676 03 32 lub 85 676 13 22 do Kikoła, w którym mammobus będzie ustawiony na parkingu przy Urzędzie Gminy w dniu 23 października lub Skępego. Tam mammobus stanie na rynku przy sklepie JOWISZ (przystanek PKS) w dniu 25 października . Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać kobiety w wieku 50 - 69 lat. Małgorzata Chojnicka ... więcej...

Stypendia szkolne - wypłata

Aktualności | 19 października 2011 11:29 | Publikujący: Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach

Szanowni Państwo ! Uprzejmie informuję, że w sekretariacie Urzędu Gminy Bo owniki są do odbioru decyzje na stypendia szkolne. Pierwsza transza stypendium będzie wypłacana w dniu 31.10.2011 r. w kasie Urzędu Gminy. Z poważaniem Beata Domagalska Kierownik GZO ... więcej...

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę sieci NN w Nisku ul. Polnej

Aktualności | 19 października 2011 09:58 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 2011-10-19 PPB.6733.1.27.2011 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na etapie postępowania zmierzającego do wydania na wniosek PGE Dystrybucji S.A. z/s w Lublinie, Oddział Rzeszów, RDE Stalowa Wola w imieniu, którego działa pełnomocnik P. Piotr Leja decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie... więcej...

Serwis informacyjny SMS

Aktualności | 18 października 2011 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

... więcej...

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy w dniu 25.10.2011 r. o godz.13.00

Aktualności | 18 października 2011 14:56 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Herby, dnia 17 października 2011r. Nr OR.0002.7.2011 Pan/Pani Mieszkańcy Gminy Herby Zapraszam na X Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 25 października 2011r. (wtorek) o godz. 1300 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie ul. Lompy 6”a” , z następującym porządkiem o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Przedstawienie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Gminy,... więcej...

Informacja dot. Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Aktualności | 18 października 2011 11:28 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

W dniu 28.09.2011r odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Intedryscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Domaniowie. - członkowie Zespołu złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych związanych z realizacją zadań -zapoznanie i omówienie działalności Zespołu i grup roboczych -dokonano wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Zespołu: a) Elżbieta Solanko-Kitajczuk – Przewodnicząca b) Małgorzata Urysz-Rosłońska – Zastępca Przewodniczącego c) Katarzyna Buszczak - Sekretarz ... więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

Aktualności | 14 października 2011 14:00 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Dnia 13 października 2011 r. w tutejszym Urzędzie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Ludwik Kaziów wręczył nagrody dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum za skuteczną organizację i realizację statutowych zadań szkoły oraz nauczycielom za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Burmistrz przekazał życzenia i podziękował wszystkim pracowników szkół, bez których niemożliwa byłaby właściwa realizacja zadań edukacyjnych. Nauczyciele,... więcej...

Zmiana terminu dyżuru radnego Andrzeja Szocika

Aktualności | 14 października 2011 13:08 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Informujemy o zmianie terminu dyżurów Radnego Andrzeja Szocika od dnia 14 października 2011r. NOWY TERMIN DYŻURÓW W BIURZE RADY MIEJSKIEJ: każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 12.00- 13.00... więcej...

Informacja o wynikach naboru

Aktualności | 13 października 2011 14:12 | Publikujący: Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach

W załączniku zamieszczam Informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Specjalisty do spraw ekonomicznych. Beata Domagalska Kierownik GZO... więcej...

Zawiadomienie dotyczące budowy odcinków sieci ciepłowniczej w Nisku

Aktualności | 13 października 2011 13:08 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

PPB.6733.1.16.2011 Nisko, dnia 13.10.2011r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Działając w oparciu o art. 7 do 11 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity. Dz.U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 37-450 Stalowa Wola ul. Handlowa 11 , w imieniu którego działa Andrzej Szymonik i Jan Dziados, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pod realizację inwestycji polegającej na budowa odcinków... więcej...

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci NN w Nisku rejon ul. Rzeszowskiej i PCK

Aktualności | 13 października 2011 13:00 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko dnia 2011-10-10 PPB.6733.1.24.2011 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, w imieniu której występuje Adam Hara, w dniu 10.10.2011r. została wydana decyzja Nr 23/2011 znak PPB.6733.1.24.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na „rozbudowie sieci kablowo-... więcej...