Bazagmin.pl

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 13 marca 2018 15:19 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów,12.03.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego o ad. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy... więcej...

Regranting 2018

Aktualności | 13 marca 2018 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.... więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Aktualności | 13 marca 2018 15:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferach: * kultury, sztuki, ochrony dó kultury i dziedzictwa narodowego, * turystyki i krajoznawstwa, * wspierania i upowszechniania kultury fizycznej... więcej...

XXX sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 13 marca 2018 13:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na o ady XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchoże y, która odbędzie się w dniu 20 marca 2018 roku (wtorek), godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y. Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Wnioski do porządku o ad. Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie zmian w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Suchoże y. Informacja Wójta Gminy Suchoże y na temat realizacji... więcej...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż podpisał umowę na realizację projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 do 30.06.2019 roku. Kwota dofinansowania projektu: 2732571,00 zł. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt stanowi 85% wartości projektu. Celem projektu... więcej...

Informacja o dofinansowaniu na kocioł ekologiczny

Aktualności | 13 marca 2018 12:51 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Szanowni Państwo! Wójt Gminy Ciechanów informuje, że terminie od 14.03.2018 r. do 31.03.2018 r. roku będzie prowadzony nabór deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych. W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 80% netto kosztów kwalifikowanych na wymianę urządzeń grzewczych oraz zakupu i dostawy instalacji OZE: 1. Kotły do dwustopniowego spalania drewna Kotły te wykorzystują technikę dwustopniowego spalania – zgazowania... więcej...

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

Aktualności | 13 marca 2018 11:40 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników W związku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie w sprawie przesłania listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt, Wójt Gminy Ciechanów informuję, że do 31 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, 06-400 Ciechanów, przyjmowane będą wnioski o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania zwierząt przed zabiciem lub poddaniem ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, albo padłych... więcej...

Ogłoszenie. Konsultacje opracowanego projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń

Aktualności | 12 marca 2018 15:34 | Publikujący: Gmina Dmosin

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń. na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji zorganizacjami pozarządowymi ipodmiotami wymienionymi wart. 3ust. 3ustawy odziałalności pożytku publicznego iwolontariacie aktów prawa miejscowego wdziedzinach... więcej...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024”

Aktualności | 12 marca 2018 14:06 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 21, j.t. z późn. zm. ) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405), Wójt Gminy Ciechanów zawiadamia o wyłożeniu dopublicznego wglądu na okres 21 dni,... więcej...