Bazagmin.pl

Aktualności

Postanowienie dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Aktualności | 11 kwietnia 2018 15:25 | Publikujący: Gmina Baranów

Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1 MW każda, na terenie dziąłek o nr ewid. 600/3, 600/4, 600/6, 600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 600/11, 600/12, 600/13, 600/14, 600/15, 600/16, 600/17, 600/18, 600/19, 600/20 o ęb Holendry Baranowskie gmina Baranów ... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 11 kwietnia 2018 15:15 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-04-11 Znak: RPP. 6733.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 11 kwietnia 2018 15:05 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-04-11 Znak: RPP. 6733.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie ustalenia... więcej...

Spotkanie literacko- muzyczne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzycy

Aktualności | 11 kwietnia 2018 14:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

11 kwietnia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Do zycy odbyło się spotkanie literacko- muzyczne z pisarką i ilustratorką Edytą Zarębską oraz muzykiem i kompozytorem Robertem Zarębskim, zatytułowane „Śpiewająca biblioteka”. Wzięło w nim udział ok. 60. uczniów z miejscowej szkoły podstawowej. Pani Edyta opowiadała o swoich dziecięcych marzeniach aby zostać pisarką i o tym, jak trzeba pracować aby te marzenia stały się rzeczywistością. Pokazała dzieciom, jak powstaje ilustracja, mówiła o swoich książkach.Pan Robert przeczytał fragment... więcej...

NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WYMIANY INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWY OZE

Aktualności | 11 kwietnia 2018 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

DOFINANSOWANIE NA KOCIOŁ EKOLOGICZNY NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WYMIANY INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWY OZE Decyzją Wójta Gminy Szydłowo- Wiesława Boczkowskiego, w celu poprawy jakości powietrza, gmina Szydłowo będzie ubiegać się o dofinansowanie wymiany kotłów oraz budowy instalacji odnawialnych źródeł energii- instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych. Do dnia 23 kwietnia 2018 roku odbędzie się nabór deklaracji mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Nabór związany... więcej...

LIV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 25.04.2018r.

Aktualności | 11 kwietnia 2018 11:16 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Kolejna, zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowana została na dzień 25 kwietnia 2018r i zaproponowano następujący porządek tych o ad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z L sesji. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LI sesji. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LII sesji. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LIII sesji. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał): -dyskusja, -przyjęcie informacji. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego... więcej...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Aktualności | 11 kwietnia 2018 08:18 | Publikujący: Urząd Gminy Świerklany z siedzibą w Jankowicach

Świerklany, dnia 11.04.2018 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst... więcej...

XXXVIII Sesja Rady Gminy

Aktualności | 11 kwietnia 2018 07:52 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dzień 18.04.2018 r.( tj. Środa ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad XXXVIII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Interpelacje i pytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2018-2021. Podjęcie... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na ,,Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci”

Aktualności | 10 kwietnia 2018 13:49 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

OP.033.1.2018 Ciechanów, 10.04.2018 r. Zaproszenie do składania ofert Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na ,,Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci” podczas imprezy pn. ,,Gminny Dzień Dziecka” w dniu 02.06.2018 r. (sobota). Przedmiot zapytania: ,,Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci” ” podczas imprezy pn. ,,Gminny Dzień Dziecka” w dniu 02.06.2018 r. (sobota) w godzinach 10.00 – 13.00 na zasadzie wyłączności. Wymogi minimum: Zjeżdżalnia dmuchana (co najmniej 6 m wysokości) Plac zabaw dmuchany Wata... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydania postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 06/13 z 3.06.2013 r.

Aktualności | 10 kwietnia 2018 12:52 | Publikujący: Gmina Purda

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydania postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 06/13 z 3.06.2013 r. dla zadania: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - od km projektowanego 26+040 do km 4+611 (pikietaż lokalny 16c) istniejącej drogi krajowej nr 16 wraz z rozbudową odcinka przejściowego od km ok. 25+385 do km 26+040 do układu 2x2. ... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydania postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z 3.06.2013 r.

Aktualności | 10 kwietnia 2018 12:51 | Publikujący: Gmina Purda

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydania postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z 3.06.2013 r. dla zadania: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej numer 16 - etap od początku opracowania w km projektowym 0+000 do km projektowego ok. 10+000.... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydania postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z 3.06.2013 r.

Aktualności | 10 kwietnia 2018 12:43 | Publikujący: Gmina Purda

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydania postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z 3.06.2013 r. dla zadania: Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód-Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - węzeł Pieczewo oraz jego połączenie z istniejącą dk 53 o długości 2,6 km).... więcej...