Bazagmin.pl

Aktualności

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Aktualności | 12 stycznia 2018 08:40 | Publikujący: Gmina Woźniki

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że... więcej...

FERIE W BIBLIOTECE

Aktualności | 10 stycznia 2018 13:53 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

... więcej...

Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2018

Aktualności | 10 stycznia 2018 12:21 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Uchwała nr XXXI/172/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2018 ... więcej...

„UCHWAŁA ANTYSMOGOWA” Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Aktualności | 10 stycznia 2018 11:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600), tzw. „uchwałę antysmogową”. Głównym celem uchwały jest doprowadzenie do obniżenia poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu poprzez wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 18 stycznia 2018 roku

Aktualności | 10 stycznia 2018 08:50 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

RG.0002.1.2018 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 18 stycznia 2018 roku ( czwartek ) o godz. 13oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek o ad: 1. Otwarcie o ad; 2. Wybór sekretarza; 3. Przedstawienie porządku o ad i wprowadzenie ewentualnych zmian; 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji; 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza ... więcej...

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Aktualności | 09 stycznia 2018 15:21 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich- kurników o obsadzie 40.000 szt. każdyna terenie działki o nr ew. 116/4 w miejscowości Trzcianka, gm. Szydłowo. ... więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Aktualności | 09 stycznia 2018 15:15 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego straży gminnej ... więcej...

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 15.01.2018 r.

Aktualności | 09 stycznia 2018 14:34 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XL sesję Rady, która odbędzie się 15 stycznia 2018 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek o ad sesji: 1. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2018 r., 2) uchwały budżetowej na rok 2018: a) wystąpienie Burmistrza – przedstawienie projektu uchwały budżetowej, b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, c) odczytanie opinii Regionalnej Izby O achunkowej o projekcie uchwały budżetowej, d) odczytanie opinii komisji rady, ... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ( modernizacji) linii kablowej SN 15kV w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno.

Aktualności | 09 stycznia 2018 13:35 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-AB.6733.24.2017 Szczytno, dnia 08.01.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie (modernizacji) linii kablowej... więcej...