Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytno IV” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce 119/3, obręb Wały, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.

Aktualności | 11 lipca 2017 14:41 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 33 ust. 1 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania naśrodowisko (t. j. Dz. U. z2016 r., poz. 353) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytno... więcej...

Uwaga! Tańsze wakacje z KDR.

Posiadacz Kart Dużej Rodziny może skorzystać z tańszych wakacji. Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,8961,tansze-wakacje-z-karta-duzej-rodziny.html">http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,8961,tansze-wakacje-z-karta-duzej-rodziny.html... więcej...

Uwaga! Tańsze wakacje z KDR.

Posiadacz Kart Dużej Rodziny może skorzystać z tańszych wakacji. Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,8961,tansze-wakacje-z-karta-duzej-rodziny.html">http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,8961,tansze-wakacje-z-karta-duzej-rodziny.html... więcej...

Ogłoszenie dotyczące przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat w uprawach rolnych powstalych przez grad.

Aktualności | 10 lipca 2017 09:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Wójt Gminy Suchoże y niniejszym informuję o możliwosci składania wniosków o szacowanie szkód w uprawachrolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - grad. Wnioski należy skaldać w terminie do 17 lipca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Suchoże ach, pok. nr 16 (sekretariat) w godzinach od 730 - 1530. Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego dostępny jest w siedzibie tut. urzędu gminy, na stronie internetowej Gminy Suchoże y, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Bezpieczeństwa... więcej...

Nowe terminy przyjmowania wniosków i udzielania informacji

Aktualności | 10 lipca 2017 09:27 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu uprzejmie informuje, że od dnia 01 sierpnia 2017 r. do odwołania, działy: – świadczenie wychowawcze ( 500+ ), – świadczenie z funduszu alimentacyjnego, – świadczenia rodzinne, (biuro nr 1 i nr 3 ), będą przyjmowały wnioski i udzielały informacji w następujące dni: poniedziałek, środa, piątek od 7:00 do 15:00. Wtorek, czwartek biura będą nieczynne. Druki wniosków można pobierać od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 07 lipca 2017 14:55 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 07.07.2017r. OŚiPG.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257) oraz art 38 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Wójt Gminy Skulsk podaje do wiadomości, że : w dniu 07.07.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 07 lipca 2017 14:54 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 07.07.2017r. OŚiPG.6220.16.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y S K U L S K Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 33, art. 71 i art. 73 ust. 1, art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) ZAWIADAMIAM iż na wniosek Target-Food... więcej...

Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce”

Aktualności | 07 lipca 2017 13:59 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

OP.033.1.2017 Ciechanów, dn. 07.07.2017 r. Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce” na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego ,,AGROTUR” w miejscowości Niestum, ul. Okrężna 35, gm. Ciechanów podczas trwania wydarzenia „Dożynki Gminne” Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.) zapytanie ofertowe nie podlega stosowania ww. ustawy. I. Ogłaszający: Gmina... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka wydzielonej linii oświetlenia drogowego w obrębie geodezyjnym Prusowy Borek Gmina Szczytno

Aktualności | 07 lipca 2017 13:11 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r, poz 199), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka wydzielonej linii oświetlenia drogowego na terenie działek nr 19/11, 87/7 w o ębie geodezyjnym Prusowy Borek, gm. Szczytno dla której inwestorem... więcej...

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Aktualności | 07 lipca 2017 09:57 | Publikujący: Gmina Purda

W załączeniu obwieszczenie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie skargi na decyzję Kolegium z dnia 27 kwietnia 2017 r. Nr SKO.73.484.2016.... więcej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze w obrębie geodezyjnym Garbno.

Aktualności | 07 lipca 2017 08:53 | Publikujący: Urząd Miejski Korsze

Korsze, dn.7 lipca 2017 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze w o ębie geodezyjnym Garbno Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./ oraz na podstawie uchwały Nr X/61/2007 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze, zmienionej Uchwałą nr XXXI/182/2008... więcej...