Bazagmin.pl

Aktualności

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Aktualności | 12 października 2017 10:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przedmiotem opracowania jest projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać uwagi i propozycje w zakresie uregulowań, jakie będzie obejmował projekt... więcej...

Zbiorka Krwi. Akcja 5. batalionu Obrony Terytorialnej w Siedlcach.

Aktualności | 12 października 2017 08:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

W dniu 28.10.2017 r. na Stadionie Miejskim MKP Pogoń Siedlce, przy ul. Jana Pawła II 6, odbędzie się kolejną już przysięga żołnierzy Wojsk O ony Terytorialnej. Z tej właśnie okazji zapraszamy wszystkich żołnierzy, rodziny oraz mieszkańców Siedlec, do uczestnictwa w tym Wydarzeniu. W trakcie jak również po powyższym wydarzeniu zapraszamy do "czerwonego autobusu", aby wziąć udział w Akcji Zbiórki Krwi. Przypominamy o za aniu ze sobą Dowodu Osobistego i zjedzeniu wcześniej lekkiego posiłku. https://web.facebook.com/events/2040099059557245/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D... więcej...

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

Aktualności | 12 października 2017 07:32 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXXVI sesję Rady, która odbędzie się 19 października 2017 r. o godz. 1200 w Sali Miejskiej przy placu Wolności 15 w Mirsku. Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 28.09.2017 r. 2. Funkcjonowanie szkół w Gminie Mirsk w nowym ustroju szkolnym: a) wystąpienia zaproszonych gości oraz Burmistrza, b) dyskusja, c) podjęcie ewentualnych wniosków. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian budżetu na 2017 r., b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r., c) określenia wysokości stawek podatku... więcej...

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualności | 11 października 2017 15:25 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 11.10.2017 r. Znak: OŚGO.6220.3.13.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m strony postępowania, że w dniu 10.10.2017 r. zostało wydane postanowienie znak: OŚGO.6220.3.12.2017 nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Gościeradów znak: OŚGO.6220.3.10.2017 z dnia: 06.10.2017... więcej...

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Aktualności | 11 października 2017 13:15 | Publikujący: Gmina Krzeszów

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w celu wspólnego napisania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j.... więcej...

Dofinansowanie na wymianę pieca

Aktualności | 11 października 2017 11:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

... więcej...

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 6 października 2017 r.

Aktualności | 11 października 2017 09:01 | Publikujący: Gmina Woźniki

Katowice, dn. 6 października 2017 r. INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 6 października 2017 r. W dn. 6 października 2017 r. w Powiecie Mikołowskim (w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie) odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin iPowiatów. W jego trakcie omówiono kwestie związane z funkcjonującym od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarki odpadami. Podkreślono, iż wciąż pojawia się wiele prawnych wątpliwości dot. wydawania decyzji ws. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi... więcej...

Zawiadomienie - przerwa w dostawie wody.

Aktualności | 11 października 2017 08:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zawiadomienie - przerwa w dostawie wody! Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchoże ach informuję, iż w dniu 11.10.2017 roku od godziny 1200 do godziny 1400 nastapi przerwa w dostawie wody do gospodarstw domowych. Za powstałe utrudnienia PRZEPRASZAMY!... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 10 października 2017 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 10.10.2017r. OŚiPG.6220.16.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKULSK Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam iż zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych... więcej...

Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego.

Aktualności | 10 października 2017 10:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

W załączeniu negatywne stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie projektowanychzmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego.... więcej...