Bazagmin.pl

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Aktualności | 01 grudnia 2017 13:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku wgminach (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1289 ) Wójt Gminy Lipowiec Kościelny zawiadamia, iżod1stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr 164.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi orazustalenie stawki tej opłaty od 1 stycznia 2018 r. stawki opłat będą wynosiły: - odpady zbierane w sposób selektywny... więcej...

Oferta współpracy

Aktualności | 01 grudnia 2017 13:05 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Informacja ZUS

Aktualności | 01 grudnia 2017 10:25 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz eltroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie geodezyjnym Korpele, gm. Szczytno

Aktualności | 01 grudnia 2017 08:27 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Aktualności | 30 listopada 2017 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO, Skulsk, 30 listopada 2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Skulsk ul. Targowa 2 62-560 Skulsk NIP 6652985887 I. Określenie trybu postępowania: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 września... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia drogowego na terenia działki nr 148/1 w miejscowości Piece, obręb geodezyjny Jęcznik, gm. Szczytno

Aktualności | 30 listopada 2017 10:47 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.16.2017 Szczytno, dnia 24.11.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE90 oraz przyłącza PE32 na terenie działek nr 111/1, 113/1, 114/8, 116/2, 117/7, 117/8, 149/1, 150/7, 150/8, 151/1, 155/1, 158/6, 158/8, 159/2, 167/6, 167/8, 176/6, 176/9, 176/11 i 177 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno

Aktualności | 30 listopada 2017 10:43 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.14.2017 Szczytno, dnia 24.11.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia... więcej...