Bazagmin.pl

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 15 marca 2017 14:53 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 10.03.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 17 marca 2017 roku o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego obrad. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie dostosowania szkół podstwowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia... więcej...

Informacja dotyczaca w sprawie nowych cen za 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków

Aktualności | 15 marca 2017 13:18 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dn. 08.03.2017 r. I N F O R M A C J A Informuję, że w związku z Uchwałą Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Gościeradów zdnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę iodprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gościeradów od 1 kwietnia 2017 r. obowiązują nowe ceny za 1m3 dostarczonej wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków które wynoszą: – za dostarczoną wodę - 2,90 zł/1m3 + VAT – za odprowadzone ścieki – 3,80 zł/1m3 + VAT ... więcej...

Dnia 27 marca 2017 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 15 marca 2017 13:04 | Publikujący: Gmina Woźniki

KR.0002.24.2017 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.03.2017 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2017 roku na godz. 1600 sesję Rady Miejskiej w Woźnikach Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a)... więcej...

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Aktualności | 15 marca 2017 12:42 | Publikujący: Gmina Purda

Informuję, że posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się 20.03.2017 r. o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie. Temat: Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVI Sesję Rady Gminy Purda. Informacja na temat prac społeczno-użytecznych, robót publicznych i innych prac świadczonych na rzecz Gminy Purda. Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny /-/ Mieczysław Puzio... więcej...

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Aktualności | 15 marca 2017 12:39 | Publikujący: Gmina Purda

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 20.03.2017 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie. Temat: Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVI Sesję Rady Gminy Purda. Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji /-/ Andrzej Chojnowski... więcej...

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza kolejne nabory w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność

Aktualności | 15 marca 2017 12:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Nabory wniosków! Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin naborów wniosków: 28.03.2017... więcej...

Nadleśnictwo Koszęcin prosi rolników posiadających uprawy w obszarze obwodu łowieckiego nr 71 o przekazywanie informacji na temat lokalizacji upraw szczególnie zagrożonych wystąpieniem szkód powodowanych przez zwierzynę łowną z uwagi na atrakcyjność żerową

Aktualności | 15 marca 2017 11:07 | Publikujący: Gmina Woźniki

UWAGA ROLNICY Nadleśnictwo Koszęcin prosi rolników posiadających uprawy w obszarze obwodu łowieckiego nr 71 ( stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Koszęcin na terenie Gminy Woźniki) o przekazywanie informacji na temat lokalizacji upraw szczególnie zagrożonych wystąpieniem szkód powodowanych przez zwierzynę łowną z uwagi na atrakcyjność żerową ( groch, łubin słodki, wczesne i średnio-wczesne odmiany ziemniaków , uprawy ekologiczne , itp.) . Uzyskanie takich informacji pozwoli na wypracowanie wspólnej metody ochrony... więcej...