Bazagmin.pl

Aktualności

Powitanie Lata - Wianki 2017

Aktualności | 16 czerwca 2017 13:00 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

... więcej...

Konsultacje dotyczące wzorów kart do głosowania

Aktualności | 16 czerwca 2017 08:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Komisarz Wyborczy w Siedlcach i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach serdecznie zapraszają do udziału w konsultacjach dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych, które odbędą się 21 czerwca 2017r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w sali konferencyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 (parter).... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wieliczki - 23 czerwca 2017 r.

Aktualności | 14 czerwca 2017 14:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję na dzień 23 czerwca ( piątek ) 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach o ady XXVIII Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek o ad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku o ad. 2. Przyjęcie protokołu z o ad ostatniej sesji. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje radnych. 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w roku 2016. 6.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola na działkach nr 60/6 i 60/7 w obrębie geodezyjnym Nowiny, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Gmina Szczytno.

Aktualności | 14 czerwca 2017 12:00 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Nasz znak: RR-AB.6733.15.2017 Szczytno, dnia 07.06.2017 r.. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Marcina Tomaszczyka reprezentującego firmę Usługi Projektowe Nadzory Budowlane „ZiZi” z siedzibą 12-100 Szczytno, ul. Suwalska 23, działającego... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 13 czerwca 2017 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 13.06.2017 r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego o ad. Kontrola użytkowania samochodów służbowych. Omówienie propozycji stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Analiza kosztów organizacji Gminnego Dnia Dziecka oraz Dożynek... więcej...

XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk w dniu 29.06.2017 r.

Aktualności | 13 czerwca 2017 14:54 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXXIII sesję Rady, która odbędzie się 29 czerwca 2017 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 31.05.2017 r. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mirsk za rok 2016: a) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirsk za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia komunalnego, b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby O achunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym... więcej...

Informacja

Aktualności | 13 czerwca 2017 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy Stupsk

... więcej...