Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt gminy Szczytno zawiadamia że wydano postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z wiatą w strefie dystrybutorów oraz warsztatu samochodowego ze stacją diagnostyczną, myjnią samochodową, lakiernią, usługami wulkanizacyjnymi, myjnią samochodową tradycyjną i sklepem motoryzacyjnym wraz z przebudową niezbędnych wewnętrznych urządzeń technicznych i instalacji

Aktualności | 09 kwietnia 2019 10:02 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno Ul. Łomżyńska 3 12-100 Szczytno Nasz znak: RR-OP.6220.4.2018 Szczytno, z dnia 05.04.2019 r. OBWIESZCZENIE Działają na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej... więcej...

VI Sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 08 kwietnia 2019 15:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

https://youtu.be/1J1HYx_LmBs">... więcej...

POSTANOWIENIE Nr 99/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE I

Aktualności | 08 kwietnia 2019 14:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

POSTANOWIENIE Nr 99/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Regimin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. /P.S. Mieszkańcy Karniewa oraz Przybyszewa siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej mają w Zeńboku/ ... więcej...

VI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Aktualności | 08 kwietnia 2019 12:02 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę VI sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 16 kwietnia 2019r. /wtorek/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego 7. Pod linkiem https://www.youtube.com/channel/UCpfmBl7NY0RD-KJEdLfpI3w" target="_blank">https://www.youtube.com/channel/UCpfmBl7NY0RD-KJEdLfpI3w transmisja sesji RG na żywo natomiast pod linkiem portal dla mieszkańców... więcej...

Komunikat dla mieszkańców wsi Regimin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla AM-Plast

Aktualności | 08 kwietnia 2019 11:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Komunikat dla mieszkańców wsi Regimin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla AM-Plast 6220.2.2018.2019 Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Publicznie Dostępnym Wykazie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Regimin: https://bip.regimin.pl w zakładce "komunikaty" i na stronie internetowej Urzędu Gminy Regimin: https://regimin.pl oraz poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Regiminie i przekazana sołtysowi miejscowości Regimin w celu powiadomienia mieszkańców... więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE W ZAKRESIE PLANOWANEGO STRAJKU NAUCZYCIELI

Aktualności | 06 kwietnia 2019 16:30 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Rodzice, Mieszkańcy GminyRadziejowice, Szanowni Państwo, Na podstawie informacji uzyskanych przez Dyrektorów jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice, Wójt Gminy informuje, że we wszystkich placówkach pracownicy zgłosili chęć uczestnictwa w zapowiadanym strajku. Ponieważ swój udział w strajku zadeklarowało ponad 80 % nauczycieli, a w niektórych placówkach ponad 90 %, szkoły i przedszkola, w których zapowiedziano strajk, będą pełniły dyżury opiekuńcze w czasie ewentualnych akcji protestacyjnych.... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego na terenie działki nr 19/11 obręb geodezyjny Prusowy Borek, gm. Szczytno,

Aktualności | 05 kwietnia 2019 13:03 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.4.2019 Szczytno, dnia 02.04.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego na... więcej...