Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja na temat polityki senioralnej Województwa Mazowieckiego, warto się zainteresować

Aktualności | 05 lipca 2019 12:30 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Informacje z konferencji „ W poszukiwaniu aktywnego i godnego modelu starzenia się „ I Su egionalna Konferencja Senioralna pełne informacje o inicjatywie lokalnej na stronie internetowej : http://www.siecinicjatywsenioralnych.pl Zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie dotyczącej Partnerstwa Sieci Inicjatyw Senioralnych. Katarzyna Niewczas – koordynatorka partnerstwa http://inicjatywa.info.pl">Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych tel. 46 831 81 09 e-mail: Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” tel. 799 816 788 e-mail: ... więcej...

Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy.

Aktualności | 05 lipca 2019 12:09 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Wójt Gminy Radziejowice informuje mieszkańców Gminy Radziejowice prowadzących działalność rolniczą o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy. Monitoring Suszy Rolniczej 2019. Komunikat nr 5. http://www.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2337:msr5 IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych... więcej...

DECYZJA

Aktualności | 05 lipca 2019 11:24 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Kraśnik, dn. 26.06.2019 r. Gn.6824.1.2019.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gościeradów z dnia 08.01.2019 r., znak: GN.6822.8.2018 w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm. Gościeradów, o ęb Księżomierz Gościeradowska oznaczonych numerami: 48, 171, 172,... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Aktualności | 04 lipca 2019 19:44 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Nabór otwarty dot. wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Konkurs: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/19... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Aktualności | 04 lipca 2019 19:30 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Nabór otwarty dot. wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Konkurs: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/19... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Aktualności | 04 lipca 2019 19:15 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Nabór otwarty dot. wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19... więcej...

XXIII Konkurs - Inicjatywa Pozytywistyczna Polski Producent Żywności

Aktualności | 04 lipca 2019 14:09 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Poznania, organizator inicjatywy, zaprasza do wzięcia udziału w dwudziestej trzeciej edycji Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności”. Województwo mazowieckie po raz kolejny bierze udział w tej inicjatywie, starając się pokazywać na rynku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim wyróżniające się firmy i produkty rolno-spożywcze godne najwyższych laurów promocyjnych. Inicjatywa pozytywistyczna „Polski Producent Żywności” ma na celu promowanie najlepszych polskich producentów... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualności | 04 lipca 2019 13:16 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo, dn. 28czerwca 2019 r. GK.6220.2.2018.KT(33) OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, że dnia28czerwca 2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Szydłowo decyzja znak GK.6220.2.2018.KT(32) o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualności | 04 lipca 2019 13:08 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo, dn. 28 czerwca 2019 r. GK.6220.3.2016.KT OBWIESZCZENIE O ODMOWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś” zawiadamiam że dnia 28 czerwca 2019 r. decyzją znak GK.6220.3.2016.KT, Wójt Gminy Szydłowo orzekł o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia... więcej...

Informacja - Susza 2019

Aktualności | 04 lipca 2019 11:00 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik 04-07-2019 Informacja - Susza 2019 W związku z wystąpieniem klęski suszy w rolnictwie na terenie Gminy Rząśnik, uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym. Wg raportów IUNG na dzień 02.07.2019 r. susza na terenie gminy Rząśnik występuje, w zbożach jarych, rzepaku i rzepiku oraz krzewach owocowych uprawianych na glebach: kategorii I gleba bardzo lekka podatna na suszę - piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty... więcej...

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy w dniu 8 lipca 2019r o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Aktualności | 04 lipca 2019 09:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 03.07.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 8 lipca 2019r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Podjęcie uchwały w sprawie: 2.1. zatwierdzenia realizacji projektu NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Aktualności | 03 lipca 2019 11:57 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przyszkolnej hali sportowej przy publicznej Szkole Podstawowej w Rząsinach, w granicach działki nr 486; o ęb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów Śląski.... więcej...

Susza 2019

Aktualności | 03 lipca 2019 09:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zgodnie zmonitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia iGleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy wPuławach, teren gminy Jeziora Wielkie został uznany jako zagrożony suszą rolniczą dla upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepaku, rzepiku oraz krzewów owocowych naglebach I kategorii. W związku zpowyższymposzkodowani rolnicy, posiadający wyżej wymienione uprawy rolne, wktórych wystąpiła susza mogą składać wnioski ooszacowanie szkód. We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny... więcej...