Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozdroje, gmina Regimin

Aktualności | 09 kwietnia 2019 14:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 09.04.2019r. 6722.4.2019 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozdroje, gmina Regimin Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Regimin Uchwały Nr VII/28/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozdroje, gmina Regimin. Wnioski doplanu należy składać w Urzędzie Gminy w Regiminie, ul.Adama Rzewuskiego... więcej...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jarluty Duże, gmina Regimin

Aktualności | 09 kwietnia 2019 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 09.04.2019r. 6722.3.2019 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jarluty Duże, gmina Regimin Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Regimin Uchwały Nr VII/29/19 z dnia 25lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jarluty Duże, gmina Regimin. Wnioski do planu należy składać w Urzędzie Gminy... więcej...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Karniewo, gmina Regimin

Aktualności | 09 kwietnia 2019 14:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 09.04.2019r. 6722.2.2019 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Karniewo, gmina Regimin Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Regimin Uchwały Nr VII/27/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Karniewo, gmina Regimin. Wnioski do planu należy składać w Urzędzie Gminy w Regiminie,... więcej...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pawłowo, gmina Regimin

Aktualności | 09 kwietnia 2019 13:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 09.04.2019r. 6722.1.2019 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pawłowo, gmina Regimin Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam opodjęciu przez Radę Gminy Regimin Uchwały Nr VII/30/19 z dnia 25lutego 2019 r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pawłowo, gmina Regimin. Wnioski do planu należy składać wUrzędzie Gminy w Regiminie,... więcej...

Z A W I A D O M I E N I E

Aktualności | 09 kwietnia 2019 13:37 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Białymstoku Ul. J. K. Branickiego 17A 15-085 Białystok Znak: BI.RUZ.421.8.2019.MC ZAWIADOMIENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawiadamia owszczęciu na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejścia liniami telekomunikacyjnymi w rurociągach osłonowych przez wody powierzchniowe płynące służące celom łączności technicznej i eksploatacyjnej dla linii kolejowej nr 219 w relacji Szczytno – Ełk.... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt gminy Szczytno zawiadamia że wydano postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z wiatą w strefie dystrybutorów oraz warsztatu samochodowego ze stacją diagnostyczną, myjnią samochodową, lakiernią, usługami wulkanizacyjnymi, myjnią samochodową tradycyjną i sklepem motoryzacyjnym wraz z przebudową niezbędnych wewnętrznych urządzeń technicznych i instalacji

Aktualności | 09 kwietnia 2019 10:02 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno Ul. Łomżyńska 3 12-100 Szczytno Nasz znak: RR-OP.6220.4.2018 Szczytno, z dnia 05.04.2019 r. OBWIESZCZENIE Działają na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej... więcej...

VI Sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 08 kwietnia 2019 15:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

https://youtu.be/1J1HYx_LmBs">... więcej...

POSTANOWIENIE Nr 99/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE I

Aktualności | 08 kwietnia 2019 14:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

POSTANOWIENIE Nr 99/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Regimin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. /P.S. Mieszkańcy Karniewa oraz Przybyszewa siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej mają w Zeńboku/ ... więcej...

VI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Aktualności | 08 kwietnia 2019 12:02 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę VI sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 16 kwietnia 2019r. /wtorek/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego 7. Pod linkiem https://www.youtube.com/channel/UCpfmBl7NY0RD-KJEdLfpI3w" target="_blank">https://www.youtube.com/channel/UCpfmBl7NY0RD-KJEdLfpI3w transmisja sesji RG na żywo natomiast pod linkiem portal dla mieszkańców... więcej...

Komunikat dla mieszkańców wsi Regimin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla AM-Plast

Aktualności | 08 kwietnia 2019 11:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Komunikat dla mieszkańców wsi Regimin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla AM-Plast 6220.2.2018.2019 Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Publicznie Dostępnym Wykazie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Regimin: https://bip.regimin.pl w zakładce "komunikaty" i na stronie internetowej Urzędu Gminy Regimin: https://regimin.pl oraz poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Regiminie i przekazana sołtysowi miejscowości Regimin w celu powiadomienia mieszkańców... więcej...