Bazagmin.pl

Aktualności

Godziny otwarcia siedziby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublińcu

Aktualności | 20 kwietnia 2017 12:58 | Publikujący: Gmina Woźniki

W związku z przyjmowaniem wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublińcu informuje o godzinach otwarcia siedziby Biura: - w dniach od 24 kwietnia do 28 kwietnia: od 7.30 do 18.00 - w dniach od 2 maja do 15 maja: od 6.00 do 20.00 W pozostałe dni Biuro Powiatowe ARiMR czynne będzie w dotychczasowych godzinach, tj. od 7.30 do 15.30.... więcej...

Przypomnienie o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok

Aktualności | 20 kwietnia 2017 12:53 | Publikujący: Gmina Woźniki

Przypomnienie o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2017 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37). W zdecydowanej większości przypadków, tj. za ok. 1 mln 128 tys. 300 emerytów i rencistów, Kasa rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent. Emeryt... więcej...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Aktualności | 20 kwietnia 2017 09:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim w oparciu o art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U 2014 poz 1146), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu... więcej...

SESJA XXXI - 27 kwietnia 2017 r.

Aktualności | 20 kwietnia 2017 07:46 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXXI sesję, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek obrad: 1. Stan dróg i oświetlenia w Gminie Mirsk: a) wystąpienie Burmistrza, b) wystąpienie zaproszonych gości, c) dyskusja, d) podjęcie ewentualnych wniosków. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego pomiędzy... więcej...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Aktualności | 19 kwietnia 2017 14:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach zapraszają20 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry, w godzinach 10:00 – 14:00; na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych na lata 2014-2020. W ramach konsultacji zostaną omówione m.in., warunki oraz możliwości pozyskania dotacji.... więcej...

Ocena jakości wody

Aktualności | 19 kwietnia 2017 13:21 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Ocena jakości wody

Aktualności | 19 kwietnia 2017 13:12 | Publikujący: Gmina Radziejowice

... więcej...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

Aktualności | 19 kwietnia 2017 11:35 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014, poz. 639 z późn. zm.), ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Nabór wniosków będzie trwał od dnia 24.04.2017 r. do dnia 08.05.2017 r. (w... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 9 maja 2017 roku

Aktualności | 19 kwietnia 2017 09:28 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

RG.0002.3.2017 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 9 maja 2017 roku ( wtorek ) o godz. 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek obrad : 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór sekretarza; 3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian; 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji; 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania... więcej...