Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz z przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Romany, zlokalizowana na działce 172 i 173/9, gmina Szczytno

Aktualności | 05 grudnia 2017 14:09 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.9.2017 Szczytno, dnia 01 grudnia 2017 r. Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy zdnia 3października 2008r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania naśrodowisko (t. j. Dz.U. z2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych... więcej...

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze

Aktualności | 04 grudnia 2017 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Zaopatrzenie w wodę (ZW) L.p. Odbiorcy usług wg celu poboru wody Taryfowa grupa odbiorców wody Oznaczenie grupy taryfowej Opłata abonamentowa Cena za dostarczanie wody netto zł/m-c utto zł/m-c netto zł/m3 utto zł/m3 1. Odbiorcy zużywający wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe Odbiorcy wody rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego ZW P1a 5,84 6,31 3,67 3,96 Odbiorcy wody rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego tzw. podlicznika, w tym korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych,... więcej...

Badania wody - Krze Duże

Aktualności | 04 grudnia 2017 09:18 | Publikujący: Gmina Radziejowice

... więcej...

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Aktualności | 04 grudnia 2017 09:12 | Publikujący: Gmina Woźniki

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej. W każdym urzędzie skarbowym w grudniowe wtorki tj. 05.12, 12.12 i 19.12 i będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT. We wtorki grudniowe o godz. 13:00 w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu będą... więcej...

Zarządzenie Nr 112 / 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Aktualności | 01 grudnia 2017 15:37 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2018.... więcej...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualności | 01 grudnia 2017 14:49 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 28.11.2017 r. Znak: OŚGO.6220.4.10.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r. poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Gościeradów informuje... więcej...

KOMUNIKAT ZUS

Aktualności | 01 grudnia 2017 14:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej. Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego... więcej...

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Aktualności | 01 grudnia 2017 14:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wy anych frakcji odpadów ( Dz.U. z 2017r. poz.19) informujemy, że na terenie Gminy Lipowiec Kościelny nowe zasady zostaną wdrożone od 4 grudnia 2017r. Od tego dnia odpady będą segregowane wg następującego podziału: Papier, z przeznaczeniem na papier, zbierany w workach/pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonymi napisem „Papier” Szkło, z przeznaczeniem na szkło, zbierane w workach/pojemnikach koloru zielonego z napisem „Szkło” Tworzywa... więcej...