Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Eugeniusza Worobiej, zam. ul. Mroza 14/14, 10-692 Olsztyn, reprezentującego firmę NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z siedzibą 10-542 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 39, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 15 czerwca 2018 10:22 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Eugeniusza Worobiej, zam. ul. Mroza 14/14, 10-692 Olsztyn, reprezentującego firmę NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z siedzibą 10-542 Olsztyn, ul.Erwina Kruka 39, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa... więcej...

XXXV Sesja Rady Gminy

Aktualności | 15 czerwca 2018 08:22 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 15 czerwca 2018 08:19 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Woźniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Aktualności | 15 czerwca 2018 08:06 | Publikujący: Gmina Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego iowolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) projektu uchwały Rady Miejskiej wWoźnikach: w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Woźniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 422/XXXX/2012 Rady Miejskiej wWoźnikach zdnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji... więcej...

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Woźniki.

Aktualności | 15 czerwca 2018 07:53 | Publikujący: Gmina Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego iowolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) projektu uchwały Rady Miejskiej wWoźnikach: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Woźniki Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 422/XXXX/2012 Rady Miejskiej wWoźnikach zdnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji zorganizacjami... więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie

Aktualności | 14 czerwca 2018 14:46 | Publikujący: Gmina Dmosin

WÓJT GMINY DMOSIN OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W DMOSINIE I. Oznaczenie organu prowadzącego szkołę Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin. II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie, Dmosin 1C, 95-061 Dmosin. III. Wskazanie wymagań wobec kandydatów Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. wsprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać... więcej...

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 28.06.2018 r.

Aktualności | 14 czerwca 2018 12:57 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLV sesję Rady, która odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30.05.2018 r. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mirsk za rok 2017: a) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirsk zarok 2017 oraz informacji o stanie mienia komunalnego, b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby O achunkowej weWrocławiu wsprawie opinii o przedłożonym... więcej...

Przebudowa ulicy Lipowej w Psarach

Aktualności | 14 czerwca 2018 12:10 | Publikujący: Gmina Woźniki

Przebudowa ulicy Lipowej w Psarach Gmina Woźniki otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej ulicy Lipowej w Psarach. Dotacja w wysokości 1402180,00 zł pochodzi ze środków „Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Pozostałe koszty w wysokości 352245 zł zostaną pokryte z budżetu Gminy Woźniki. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace: - przebudowa ulicy na długości 812,00 m przy szerokości jezdni 6,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, - wykonanie chodnika z... więcej...

XL Sesja Rady Gminy Skulsk

Aktualności | 14 czerwca 2018 08:59 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dzień 28.06.2018 r.( tj. Czwartek ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad XL sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Interpelacje i pytania radnych. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Skulsk a) Ocena sprawozdania... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytni podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Mirosława Minty, pełnomocnika Pana Kazimierza Jeziornego ul. Suwalska 12, 12-100 Szczytno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowa stacji paliw z wiatą w strefie dystrybutorów oraz warsztatu samochodowego ze stacją diagnostyczną, myjnią samochodową, lakiernią, usługami wulkaniza

Aktualności | 13 czerwca 2018 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Mirosława Minty, pełnomocnika Pana Kazimierza Jeziornego ul. Suwalska 12, 12-100 Szczytno, zostało wszczęte postępowanie... więcej...