Bazagmin.pl

Aktualności

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Aktualności | 06 lipca 2018 11:07 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Komu przysługują Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 554 ze zm.). 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: a) obywatelom polskim; b) cudzoziemcom: - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, - przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej... więcej...

Świadczenia rodzinne

Aktualności | 06 lipca 2018 11:03 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży... więcej...

300+

Aktualności | 06 lipca 2018 11:02 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Rządowy program ,,Do y start” Świadczenie ,,Do y start” przysługuje: 1) rodzicom (tj. matce, ojcu), opiekunom faktycznym (tj. osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem jeżeli wystąpiły do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie), opiekunom prawnym dziecka; 2) osobom uczącym się (tj. osobom pełnoletnim uczącym się w szkole, niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). Świadczenie ,,Do y start” przysługuje w związku z rozpoczęciem... więcej...

Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce”

Aktualności | 06 lipca 2018 11:00 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

OP.033.2.2018 Ciechanów, dn. 06.07.2018 r. Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce” na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego ,,AGROTUR” w miejscowości Niestum, ul. Okrężna 35, gm. Ciechanów podczas trwania wydarzenia „Dożynki Gminne” Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.) zapytanie ofertowe nie podlega stosowania ww. ustawy. I. Ogłaszający: Gmina... więcej...

Terminy składania wniosków

Aktualności | 06 lipca 2018 09:54 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres (tj. okres trwający od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2018 r. następuje do 31 października 2018 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres (tj. okres trwający od 01.10.2018 r. do 30.09.2019... więcej...

Terminy przyjmowania wniosków i udzielania informacji

Aktualności | 06 lipca 2018 09:48 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu uprzejmie informuje, że od dnia 01 sierpnia 2018 r. do odwołania, działy: – świadczenie wychowawcze ( 500+ ), – świadczenie z funduszu alimentacyjnego, (biuro nr 3 ), – świadczenia rodzinne, – świadczenie do y start ( 300+ ) (biuro nr 1 ), będą przyjmowały wnioski i udzielały informacji w następujące dni: poniedziałek, środa, piątek od 7:00 do 15:00. Wtorek, czwartek biura będą nieczynne. Druki wniosków można pobierać od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.... więcej...

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Aktualności | 05 lipca 2018 18:36 | Publikujący: Gmina Baranów

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU przeprowadzonym przez Komisję Przetargową w Urzędzie Gminy w Baranowie w dniu 04.07.2018 r. o godzinie 1130 na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Holendry Baranowskie , wpisanej do KW Nr PL1Z/00072969/7, obejmującej działkę ewid. nr 960/2 o pow. 0,1300 ha. 1. Przetarg przeprowadzony został w dniu 04.07.2018 r .o godzinie 1130 w Urzędzie Gminy w Baranowie przy ulicy Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów. 2. Przedmiotem przetargu była sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Holendry Baranowskie,... więcej...

OBWIESZCZENIE - SUSZA 2018

Aktualności | 05 lipca 2018 12:32 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Informacja dla rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie gminy Radziejowice. Wójt Gminy Radziejowice powołał komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – SUSZĄ . Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Radziejowicach do dnia 17 lipca 2018 r. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Mazowieckiego... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Aktualności | 04 lipca 2018 14:02 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty nausługę szkolenia operatora pilarek spalinowych, skierowanego do uczestników Projektu pn.:„Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka wramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Aktualności | 04 lipca 2018 13:59 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty nausługę kursu operatora kosy spalinowej, skierowanego do uczestników Projektu pn.:„Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka wramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Aktualności | 04 lipca 2018 13:55 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty nausługę kursu/szkolenia uprawniającego do obsługi wózków widłowych (jezdniowych) skierowanego do uczestników Projektu pn.:„Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka wramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Tabaka, zam. 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 40b/2, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, na terenie działek nr 228, 235/5, 235/6, 235/15, 235/1

Aktualności | 04 lipca 2018 10:32 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Tabaka, zam. 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 40b/2, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o... więcej...

Informacja dla rolników - Susza 2018r

Aktualności | 04 lipca 2018 09:30 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy na terenie całego województwa mazowieckiego – zgodnie z Raportami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, uprzejmie informuję, iżistnieje możliwość składania wniosków ooszacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – suszą. Zainteresowanych rolników prosimy oskładanie wniosków do Urzędu Gminy Rząśnik wnieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 roku. Do wniosku należy dołączyć... więcej...