Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieliczki - 25 kwietnia 2018 r.

Aktualności | 19 kwietnia 2018 10:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak:Or.II.0002.3.2018 Data 18.04.2018 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję w dniu 25 kwietnia 2018r. ( środa ) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach O ady Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek o ad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku o ad. 2. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027; b) zmian w budżecie Gminy Wieliczki... więcej...

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 13 kwietnia 2018 r.

Aktualności | 19 kwietnia 2018 09:58 | Publikujący: Gmina Woźniki

Katowice, dn. 16 kwietnia 2018 r. INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 13 kwietnia 2018 r. W dn. 13 kwietnia 2018 r. w gminie Przyrów odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin iPowiatów. Podczas posiedzenia Zarządu dyskutowano nad skutecznymi narzędziami w walce z niską emisją w kontekście przyjętego przez Rząd projektu ustawy ws. monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Podkreślono, że regulujące na poziomie centralnym dotyczące wprowadzania do o otu paliw stałych i ustalające dla... więcej...

Ogłoszenie. Zapraszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały

Aktualności | 18 kwietnia 2018 22:35 | Publikujący: Gmina Dmosin

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego wszkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin... więcej...

Informacja Gminy Zelów o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Aktualności | 18 kwietnia 2018 20:37 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 Informacja Gminy Zelów o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego TREŚĆ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKU Realizator projektu: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 516045260, e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl ... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczące wydania decyzji nr 8/18 z dnia 6.04.2018 r.

Aktualności | 18 kwietnia 2018 13:19 | Publikujący: Gmina Purda

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczące wydania decyzji nr 8/18 z dnia 6.04.2018 r., zmieniającej decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z dnia 03.06.2013 r., znak IGR-II.7820.1.5.2013 dla zadania: "Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16".... więcej...

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu.

Aktualności | 18 kwietnia 2018 12:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 18.04.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski i interpelacje. Podjęcie uchwał w sprawie: 5.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy, 5.2 zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 5.3 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu, na wniosek Pana Jerzego Tabaki zam. ul. Królewiecka 40b/2, 11-700 Mrągowo, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4KV, na terenie działek nr 31/5, 31/10, 31/14, 31/15, 31/20, 31/26, 31

Aktualności | 18 kwietnia 2018 10:05 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Pana Jerzego Tabaki zam. ul. Królewiecka 40b/2, 11-700 Mrągowo, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o... więcej...