Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja dotycząca awarii oświetlenia na rondzie drogi wojewódzkiej nr 579 w miejscowości Radziejowice

Aktualności | 08 grudnia 2017 11:44 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Urząd Gminy w Radziejowicach informuje, że awarię oświetlenia na rondzie drogi wojewódzkiej nr 579 w miejscowości Radziejowice zgłosiliśmy Inwestorowi „ Przebudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego /łódzkiego-Radziejowice” - GDDKiA. W związku z tym, iż w/w inwestycja pozostaje jeszcze na gwarancji Inwestor przekazał sprawę Wykonawcy, który musi podjąć stosowne działania. Z ustaleń wynika, że przyczyną aku oświetlenia jest poważne uszkodzenie przewodów energetycznych... więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Aktualności | 08 grudnia 2017 08:03 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, poz. 2260 z 2017r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529 i poz. 1595 ). o g ł a s z a m co następuje : Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości : 1. w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych : Gniewkowo,... więcej...

Ogłoszenie - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Mała Kamienica

Aktualności | 07 grudnia 2017 14:44 | Publikujący: Urząd Gminy Stara Kamienica

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że na terenie miejscowości Mała Kamienica zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. starego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, złomu, itp. Zbiórka odpadów odbędzie się w dniach 08 -11 grudnia 2017r Odpady należy dostarczyć do kontenera ustawionego na parkingu przy kościele w Małej Kamienicy ZAKAZ WYRZUCANIA OPON !... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ( modernizacji) linii kablowej SN 15kV w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno.

Aktualności | 07 grudnia 2017 09:47 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-AB.6733.24.2017 Szczytno, dnia 04.12.2017 r.. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Adama Kujawskiego, zam. ul. Guderskiego 26K, 80-180 Gdańsk, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE90/63 oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE25 na terenie działek nr 10, 22/75, 22/76 i 22/80 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Zachodnia, gm. Szczytno

Aktualności | 05 grudnia 2017 14:23 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda Juszczaka, zam. ul. Niepodległości 25A, 12-100 Szczytno, reprezentującego Usługi Geodezyjne „Darek” Dariusz Sobiech z siedzibą 10-689 Olsztyn, ul. Stramkowskiej 1/19, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku zakładu produkcji konstrukcji stalowych” na terenie działek nr 21/57 i 21/75 obręb Korpele, gmina Szczytno.

Aktualności | 05 grudnia 2017 14:19 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.11.2017 Szczytno, dnia 01 grudnia 2017 r. Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy PPHU „AUTO-TECH” Nieskórski Robert, ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne wsprawie wydania decyzji... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Romany, działka nr 168/2, gmina Szczytno

Aktualności | 05 grudnia 2017 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.10.2017 Szczytno, dnia 01 grudnia 2017 r. Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy zdnia 3października 2008r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania naśrodowisko (t. j. Dz.U. z2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych... więcej...