Bazagmin.pl

Aktualności

List Prezesa KRUS

Aktualności | 21 marca 2017 11:15 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Informacja o XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 marca 2017 r.

Aktualności | 21 marca 2017 11:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja o działalności Gminnego Centrum Kultury w 2016 r. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy w 2016 r. 7. Sprawozdanie... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 28 marca 2017 r.

Aktualności | 21 marca 2017 10:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Informujemy, że w dniu 28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych posiedzeń komisji, które odbyły się w dniach 22.12.2016 r. i 30.01.2017 r. 4. Informacja o działalności Gminnego... więcej...

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Aktualności | 21 marca 2017 09:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników W okresie wakacji 2017 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 66 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzone w latach 2002 –... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 21 marca 2017 09:21 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz.446z późn.zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 marca 2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w... więcej...

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach

Aktualności | 21 marca 2017 08:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach zapraszają20 kwietnia2017 r. w Urzędzie Gminy w Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry, w godzinach 10:00 – 14:00; na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych na lata 2014-2020. W ramach konsultacji zostaną omówione m.in., warunki oraz możliwości pozyskania dotacji.... więcej...

ZAPROSZENIE NA XXVII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 20 marca 2017 15:26 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

XXVII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 27 marzec 2017r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja na temat bezpieczeństwa, porządku publicznego i ewentualnych zagrożeń wGminie Harasiuki oraz podejmowanych działań profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji w Nisku iPosterunek Policji w Harasiukach w 2016r. 5. Informacja dotycząca zagrożeń pożarowych,... więcej...

Informacja dotycząca posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie – 27 marca / poniedziałek / 2017 r.

Aktualności | 20 marca 2017 14:00 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Tczew, dnia 20.03.2017 r. Informuję, że posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewieodbędzie się w dniu 27 marca /poniedziałek/ 2017 r. o godz. 1630 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1. Porządek posiedzenia: Polityka przestrzenna miasta Tczewa w ujęciu Strategii Rozwoju Miasta, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa i Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta... więcej...

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023

Aktualności | 20 marca 2017 13:59 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych oraz opiniowaniem dokumentu przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku prezentujemy ostateczną wersję Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023 po uwzględnionych uwagach. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023 stanowi wieloletni program działań wsferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej iśrodowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wieliczki w dn. 30 marca 2017 r.

Aktualności | 20 marca 2017 13:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję na dzień 30 marca ( czwartek ) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach obrady XXVI Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje radnych. 5. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o przystąpieniu do opracowania "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szczytno na lata 2016-2013 z perspektywą na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu.

Aktualności | 17 marca 2017 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

RR.OŚ.602.1.2016 Szczytno, dnia 17 marca 2017 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szczytno na lata 2016-2019, zperspektywą na lata 2020-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń... więcej...