Bazagmin.pl

Aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Aktualności | 17 lipca 2019 16:41 | Publikujący: Gmina Woźniki

WYKAZNIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmującego następującą nieruchomość: - działka nr 313/36 k. m. 1-1 Woźniki Dwór, o ęb Woźniki o powierzchni 2.1865 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00045787/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest nieruchomością gruntową, zabudowaną, położoną w Woźnikach przy ul. Dworcowej (pow. lubliniecki, woj. śląskie), znajdującą się ok.... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 17 lipca 2019 16:09 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506) zwołuję XI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 24 lipca 2019r. o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2.Przyjęcie porządku o ad. 3.Przyjęcie protokołu z o ad X sesji Rady Gminy. 4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. 27.06.2019r. do 24.07.2019r. 5.Podjęcie uchwały... więcej...

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Aktualności | 17 lipca 2019 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Przyjęcie porządku o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Przyjęcie protokołu nr XI.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2019 r. Podjęcie uchwał w sprawie: 6.1. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019, 6.2. udzielenia... więcej...

Oferta realizacji zadania publicznego

Aktualności | 17 lipca 2019 08:25 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19 a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert- tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Organizacja składa wniosek wraz z ofertą do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego(Urząd Gminy w Wiśniewie). Oferta realizacji zadania publicznego jest składana... więcej...

Informacja

Aktualności | 16 lipca 2019 10:12 | Publikujący: Gmina Gościeradów

INFORMACJA Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr VI/48/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Osiedla Zachód i Osiedla POM (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2019 r. poz. 3017) informuję, że w ramach budżetu obywatelskiego Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2020 na poszczególne Osiedla przypadają środki finansowe w następującej wysokości: Osiedle POM: 14 471,03 zł Osiedle Zachód: 23 459,25 zł.... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 15 lipca 2019 14:47 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2019-07-15 Znak: RPP.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 15 lipca 2019 roku z wniosku Gminy Gościeradów została... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Aktualności | 15 lipca 2019 14:04 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

RR-OP.6220.9.2019 Szczytno, dnia 04 lipca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej... więcej...