Bazagmin.pl

Aktualności

Dnia 22.05.2019 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 15 maja 2019 10:23 | Publikujący: Gmina Woźniki

OR.0002.6.2019 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.05.2019 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 22 maja 2019 roku na godz. 1600 sesję Rady Miejskiej w Woźnikach Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Zatwierdzenie porządku o ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady. 5. Podjęcie uchwał... więcej...

Uwaga DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: NUŻEWO, GOŁOTY, GORYSZE, MODŁA, MODEŁKA-Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Aktualności | 15 maja 2019 09:01 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: NUŻEWO, GOŁOTY, GORYSZE, MODŁA, MODEŁKA Wójt Gminy Ciechanów informuje, że w związku z przystąpieniem w 2019 roku do opracowania „Ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków", wymaganej przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm. ) od dnia 8 maja 2019 r. na terenie gminy Ciechanów rozpocznie się... więcej...

UWAGA DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: MIESZKI WIELKIE, MIESZKI-ATLE, MIESZKI-BARDONY, MIESZKI-RÓŻKI, BARDONKI - Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Aktualności | 15 maja 2019 08:58 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: MIESZKI WIELKIE, MIESZKI-ATLE, MIESZKI-BARDONY, MIESZKI-RÓŻKI, BARDONKI Wójt Gminy Ciechanów informuje, że w związku z przystąpieniem w 2019 roku do opracowania „Ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków", wymaganej przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1454) od dnia 8 maja 2019 r. na terenie gminy Ciechanów... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2018.1945), zawiadamiam, że decyzją z dnia 7 maja 2019r., znak: SKO.73.96.2019 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uchyliło decyzję nr 3/19 z dnia 25 stycznia 2019r., znak: RR-BA.6733.34.2016

Aktualności | 15 maja 2019 08:36 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Olsztyn, dnia 8 maja 2019r. SKO.73.96.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2018.1945), zawiadamiam, że decyzją z dnia 7 maja 2019r., znak: SKO.73.96.2019 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uchyliło decyzję nr 3/19 z dnia 25 stycznia 2019r., znak: RR-BA.6733.34.2016, wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Szczytno przez Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Szczytno (w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji... więcej...

Raport o stanie gminy Jeziora Wielkie za 2018r.

Aktualności | 14 maja 2019 15:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I n f o r m a c j a - raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 2018, realizację programów strategii, polityk i uchwał rady gminy, - raport będzie rozpatrywany na sesji, na której będzie podejmowana uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, - w debacie nad raportem o stanie gminy głos bez ograniczeń czasowych zabierają radni gminy, - w debacie nad raportem o stanie gminy mogą za ać głos mieszkańcy gminy, - mieszkańcy gminy którzy chcieliby za ać głos w debacie nad raportem składają do przewodniczącego... więcej...

Postanowienie Nr 138/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Aktualności | 14 maja 2019 15:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Pierwsze posiedzenie Obwodych Komisji Wyborczych: Nr 1 w Suchoże ach Nr 2 w Krynicy Nr 3 w Krześlinie Nr 4 w Suchoże ach zgodnie z treścią postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach I odbędą się 20 maja 2019 r. o g. 14.00 w Urzędzie Gminy Suchoże y, ul. A. Ogińskiej 11 (sala konferencyjna - parter.)... więcej...

Powiatowy Dzień Rolnika

Aktualności | 14 maja 2019 15:43 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

VIII Sesja kadencji 2018 - 2023

Aktualności | 14 maja 2019 15:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 20 maja 2019r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich. ... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności | 14 maja 2019 12:30 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak: OŚGO. 6220.4.2.2019 Gościeradów, dnia: 14.05.2019 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art.61 § 4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora: P-4 Sp. z o.o., ul.... więcej...