Bazagmin.pl

Aktualności

Postanowienie

Aktualności | 15 maja 2018 08:53 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

... więcej...

Współpraca Gminy Domaniów z Zakładem Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o.

Aktualności | 14 maja 2018 13:04 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

W dniach 9.05.2018 r. – 11.05.2018 r. Gmina Domaniów we współpracy z Zakładem Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. usunęła gałęzie powstałe w wyniku prowadzonych prac porządkowych i pielęgnacyjnych z terenów zielonych Gminy Domaniów. Gałęzie zostały rozdrobnione rębakiem a następnie przetransportowane do nowoczesnej instalacji fermentacji w ZGO GAĆ. Uzyskane w ten sposób zrębki posłużą do produkcji biogazu. Biogaz zostanie spalony w agregatach kogeneracyjnych wytwarzających energię cieplną i elektryczną. Dzięki współpracy... więcej...

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym w 2018 roku

Aktualności | 14 maja 2018 10:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Wójt Gminy Jeziora Wielkie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej spółce wodnej w 2018 roku działającej na terenie gminy. Wójt Gminy Jeziora Wielkie informuje, że w budżecie gminy przeznaczono na pomoc finansową dla Spółki Wodnej kwotę w wysokości: 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w uchwale nr XXXIX/215/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 kwiectnia 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej działającej na terenie gminy Jeziora Wielkie, na bieżące utrzymanie wód... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 14 maja 2018 09:41 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Mirosława Głażewskiego właściciela firmy ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWYCH Mirosław Edmund Głażewski z siedzibą ul. Batorego 11, 12-100 Szczytno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Składowaniu i przetwarzaniu gruzu, odpadów z betonu, gruzu ceglanego na terenie działki nr 11/6 obręb

Aktualności | 10 maja 2018 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Mirosława Głażewskiego właściciela firmy ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWYCH Mirosław Edmund Głażewski z siedzibą ul.... więcej...

Ogłoszenie podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2018 rok -korekta aktualizacji

Aktualności | 10 maja 2018 12:59 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia 10.05.2018r. Korekta aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli ogłoszona 27.04.2018 r. z uwagi na omyłkę pisarską. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2203), Wójt Gminy Gościeradów ogłasza, że: - podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018 obliczona na dzień 31 marca 2018 roku wynosi 7 721,78 zł, - statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gościeradów, według Systemu... więcej...

LV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 10 maja 2018 10:11 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Zapraszam na LV sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) w dniu 30 maja 2018r. o godz.1300 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z LIV sesji. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał): -dyskusja, -przyjęcie informacji. Sprawozdanie z... więcej...