Bazagmin.pl

Aktualności

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Aktualności | 30 lipca 2018 16:07 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku wsprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 zpóźn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach nadal poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zzaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Harasiuki. Forma zatrudnienia - umowa zlecenie I.Zakres wykonywanych czynności w ramach umowy: Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 1) kształtowanie umiejętności zaspokajania... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 27 lipca 2018 13:59 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-07-27 Znak : RPP. 6733.9.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 25.07.2018 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 27 lipca 2018 13:54 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-07-27 Znak : RPP. 6733.8.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 02.07.2018 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 27 lipca 2018 13:48 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-07-27 Znak : RPP. 6733.7.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 26.06.2018 roku po uzupełnieniu w dniu 23.07.2017... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 27 lipca 2018 13:41 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-07-27 Znak : RPP. 6733.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 26.06.2018 roku po uzupełnieniu w dniu 23.07.2017... więcej...

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne – Etap I.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływaniana środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne – Etap I. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 48 ust. 1 i 1a ww. ustawy wystąpiono pismem z... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Aktualności | 26 lipca 2018 12:23 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odu w oddz. 359 w leśnictwie Ubocze w granicach działek o numerach: 906; o ęb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów Śląski oraz 629/365; o ęb Oleszna Podgórska, gmina Lubomierz.... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Aktualności | 26 lipca 2018 12:22 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odu i przebudowie przepustu w leśnictwie Gradówek oraz budowie przepustu w oddz. 311 w leśnictwie Gradówek w granicach działki nr 904, o ęb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów Śląski.... więcej...

LVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 lipca 2018r.

Aktualności | 24 lipca 2018 10:58 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) zwołuję LVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 lipca 2018r. o godz. 154° w sali nr 20 Urzędu Miejskiego. Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 2.Przyjęcie porządku o ad. 3.Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: a) zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok: - przedstawienie projektu uchwały, -dyskusja, -przyjęcie uchwały; b) udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

Aktualności | 24 lipca 2018 10:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.... więcej...

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY Z WODOCIĄGÓW GMINNYCH

Aktualności | 24 lipca 2018 09:28 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Radziejowicach informuje, że w związku z ponadnormatywnym zużyciem wody mogą pojawić się spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Zgodnie z zawartymi umowami na dostawę wody powinna być ona wykorzystywana do celów socjalno-bytowych, dlatego wykorzystywanie jej do innych celów np. podlewanie ogrodów, napełnianie basenów może odbywać się wyłącznie w godzinach 23.00-5.00, to jest wtedy gdy pobór wody jest najmniejszy. Powinniśmy mieć świadomość, że wykorzystywanie wody do innych celów niż socjalno-bytowe... więcej...