Bazagmin.pl

Aktualności

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Aktualności | 22 maja 2018 09:53 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że do wyczerpania środków wramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności... więcej...

Ogłoszenie. Zaproszenie do konsultacji

Aktualności | 22 maja 2018 09:27 | Publikujący: Gmina Dmosin

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego wszkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 22 maja 2018 08:19 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA IZBICZNO W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH SOŁTYSA SOŁECTWA IZBICZNO.

Aktualności | 21 maja 2018 13:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

RG.0050.3.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrz Gminy Do zyca zwołuje Ze anie Wiejskie sołectwa Izbiczno, które odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Izbicznie. CELEM ZEBRANIABĘDZIE PRZEPROWADZENIEWYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH SOŁTYSA SOŁECTWA IZBICZNO W przypadku, gdy w pierwszym terminie w ze aniu nie będzie uczestniczyć 10 % mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, ze anie odbędzie się w drugim terminie, tj. dnia 28 maja 2018 r. o godz. 18:15 – bez względu na liczbę obecnych mieszkańców uprawnionych... więcej...