Bazagmin.pl

Aktualności

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Pawonków

Aktualności | 29 czerwca 2018 14:50 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Informuję, że od dnia 29.06.2018r. na terenie Gminy Pawonków będzie obowiązywać nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 3 lat (36 miesięcy). Poniżej znajdują się aktualne stawki za wodę i ścieki: Woda w miejscowościach Lisowice z Lipiem Śl., Draliny, Solarnia z Dziewczą Górą: lata Stawka zł/1m3 Abonament zł/odbiorca/miesiąc/ netto z VAT netto z VAT 1-12 miesiąca 3,78 zł 4,08 zł 5,29 zł 5,71 zł 13-24 miesiąca 3,75 zł 4,05 zł 5,08 zł 5,49 zł 25-36 miesiaca 3,72... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka, reprezentującego firmę A+A Projekt arch. Anita Łaszuk z siedzibą 10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 13/213A, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia

Aktualności | 29 czerwca 2018 13:06 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka, reprezentującego firmę A+A Projekt arch. AnitaŁaszuk z siedzibą 10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 13/213A, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka, reprezentującego firmę A+A Projekt arch. Anita Łaszuk z siedzibą 10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 13/213A, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV (linia

Aktualności | 29 czerwca 2018 13:04 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka, reprezentującego firmę A+A Projekt arch. AnitaŁaszuk z siedzibą 10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 13/213A, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,... więcej...

Informacja o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieliczki - 3 lipca 2018 r.

Aktualności | 29 czerwca 2018 11:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak Data Or.II.0002.5.2018 29.06.2018 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję w dniu 3 lipca 2018r. ( wtorek ) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach O ady Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek o ad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku o ad. 2. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027; b) zmian w budżecie Gminy Wieliczki... więcej...

„Dobry start” dla ucznia

Aktualności | 29 czerwca 2018 10:10 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymują raz w roku świadczenie „Do y Start” w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole, co oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową idotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno... więcej...

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2018 r.

Aktualności | 28 czerwca 2018 14:27 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2018-06-28 INFORMACJA Uprzejmie informuję, że stosownie do zarządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 59/15 z dnia 20 marca 2015r. w sprawie powołania Gminnych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2018r została powołana Gminna Komisja w Harasiukach. W związku z powyższym zainteresowani winni składać wnioski o wystąpienie zjawiska suszy w ich gospodarstwie rolnym, położonym na terenie gminy Harasiuki przed zbiorem plonów. Druki wniosków są do po ania w Urzędzie Gminy w Harasiukach... więcej...

Przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk”.

Aktualności | 27 czerwca 2018 14:01 | Publikujący: Gmina Mirsk

O G Ł O S Z E N I E Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk informuje, żedodnia 20 sierpnia 2018r. wUrzędzie Miasta iGminy Mirsk (pl.Wolności 39, pok. nr 1) można składać pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dlaMiasta i Gminy Mirsk”. Honorowy tytuł przyznaje Rada Miejska Gminy Mirsk za szczególne zasługi dla gminy oraz za męstwo i odwagę. Honorowy tytuł przyznaje się pełnoletnim osobom fizycznym (także pośmiertnie), osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Z wnioskiem... więcej...

Nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Mirsk

Aktualności | 27 czerwca 2018 13:59 | Publikujący: Gmina Mirsk

O G Ł O S Z E N I E Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk informuje, że do dnia 20 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk (pl. Wolności 39, pok. nr 1) można składać pisemne wnioski wrazzuzasadnieniem o nadanie honorowego obywatelstwa gminy Mirsk. Druk wniosku oraz regulamin nadawania honorowego obywatelstwa możnapo ać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk http://www.mirsk.pl/ zzakładki „Do po ania”. Honorowe obywatelstwo nadaje Rada Miejska Gminy Mirsk za szczególne zasługi dla gminy wzakresie rozwoju, nauki, kultury, gospodarki, życia... więcej...

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

Aktualności | 27 czerwca 2018 10:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Mianówek w lokalizacji 0+000 - 0+838,51. Pełna treść obwieszczenia znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości ... więcej...