Bazagmin.pl

Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Aktualności | 24 maja 2018 12:15 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. odowodach osobistych) TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są: 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru, 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie... więcej...

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Aktualności | 24 maja 2018 12:14 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. oewidencji ludności) TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są: Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie... więcej...

XVI Edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy w dobrzyckiej bibliotece publicznej

Aktualności | 23 maja 2018 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Dnia 23 maja . w Gminnej Bibliotece Publicznej w Do zycy odbyła sięXVI edycja gminnego turnieju wiedzy z cyklu „Ziemia Do zycka Moja Mała Ojczyzna” przygotowana tradycyjnie już we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Do zyckiej. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „100. rocznica Powstania Wielkopolskiego”. Był on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Liczba uczestników była limitowana, a w do zyckiej bibliotece rywalizowali ze sobą zwycięzcy eliminacji szkolnych z Do zycy, Koźmińca i Lutyni. Uczestnicy... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, na terenie działek nr 31/5, 31/10, 31/14, 31/15, 31/20, 31/26, 31/27 i 41, w miejscowości Trelkówko, obręb geodezyjny Trelkowo, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku

Aktualności | 23 maja 2018 14:43 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, na terenie działek nr 31/5, 31/10, 31/14, 31/15, 31/20, 31/26, 31/27 i 41, w miejscowości Trelkówko,... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o zmianie we wszczętym na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 83/1 obręb geodezyjny Płozy, gmina Szczytno

Aktualności | 23 maja 2018 12:30 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o zmianie we wszczętym na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia... więcej...

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 30.05.2018 r.

Aktualności | 23 maja 2018 12:08 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLIV sesję Rady, która odbędzie się 30 maja 2018 r. o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołów z sesji z dni: 29.03.2018 r. i 26.04.2018 r 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: a) wystąpienie Burmistrza, b) wystąpienie zaproszonych gości, c) dyskusja, d) podjęcie ewentualnych wniosków. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) aktualności studium i planów miejscowych w Gminie Mirsk, b)... więcej...

XXXI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Aktualności | 23 maja 2018 10:36 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r., poz. 1875/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowiez w o ł u j ę XXXI sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 25 maja 2018r. /piątek/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7 ... więcej...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Aktualności | 22 maja 2018 09:53 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że do wyczerpania środków wramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności... więcej...

Ogłoszenie. Zaproszenie do konsultacji

Aktualności | 22 maja 2018 09:27 | Publikujący: Gmina Dmosin

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego wszkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 22 maja 2018 08:19 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...