Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie

Aktualności | 27 listopada 2018 11:30 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Skulsk informuje , że "Przebudowa drogi gminnej w m. Zygmuntowo " w 2018roku, została zrealizowana przy udziale środków finansowych Województwa Wielkopolskiego , w kwocie 205 100 złotych. Wójt Gminy Skulsk /-/ Andrzej Operacz... więcej...

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2019 rok.

Aktualności | 27 listopada 2018 08:56 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały NrXLI/197/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 5listopada 2010 r. wsprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa... więcej...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców”

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców” skierowany do: organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie... więcej...

OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU

Aktualności | 26 listopada 2018 14:29 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

ZAWIADAMIAJĄCE O WYDANIU DECYZJI Z DNIA 02.11.2018 r., ZNAK DLI.1.6620.35.2017.AN.19 UTRZYMUJĄCEJ W MOCY DECYZJĘ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Nr I-Pg-16/17 Z DNIA 12.09.2017 r. ZMIENIAJĄCĄ DECYZJĘ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Nr I-Pg-32/15 Z DNIA 18.06.2015 r. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z dnia 26.11.2018r.

Aktualności | 26 listopada 2018 13:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 2018.11.26 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2081/ oraz w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 /, zawiadamia wszystkich zainteresowanych, że planowana na dzień 30 listopada... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 26 listopada 2018 12:28 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 26 listopada 2018 12:27 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy

Aktualności | 26 listopada 2018 10:48 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy Rzaśnik Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r. poz. 994 ze.zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 listopada 2018r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie protokołu z o ad I sesji Rady Gminy. 3. Podjęcie uchwał: a) w sprawie ustalenia liczby radnych wchodzących w skład stałych komisji Rady Gminy Rząśnik, b) w sprawie... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze

Aktualności | 26 listopada 2018 08:33 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Informujemy, że dnia 26 listopada 2018r. o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze w sprawie rozpatrzenia oraz zaopiniowania projektów uchwał w sprawie: - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2019-2024, - uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2019... więcej...