Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA IZBICZNO W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH SOŁTYSA SOŁECTWA IZBICZNO.

Aktualności | 21 maja 2018 13:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

RG.0050.3.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrz Gminy Do zyca zwołuje Ze anie Wiejskie sołectwa Izbiczno, które odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Izbicznie. CELEM ZEBRANIABĘDZIE PRZEPROWADZENIEWYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH SOŁTYSA SOŁECTWA IZBICZNO W przypadku, gdy w pierwszym terminie w ze aniu nie będzie uczestniczyć 10 % mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, ze anie odbędzie się w drugim terminie, tj. dnia 28 maja 2018 r. o godz. 18:15 – bez względu na liczbę obecnych mieszkańców uprawnionych... więcej...

Zapytanie ofertowe

Aktualności | 21 maja 2018 09:52 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Zapytanie ofertowe

Aktualności | 21 maja 2018 09:51 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 16.30 w Sali konferencyjnej Urzędu

Aktualności | 18 maja 2018 14:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 18.05.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 1630 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski i interpelacje. Podjęcie uchwał w sprawie: 5.1 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy. 5.2 odstępstwa od zakazu spożywania napojów... więcej...

Ogłoszenie o rokowaniach

Aktualności | 18 maja 2018 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

... więcej...

XXXIX sesja Rady Gminy Skulsk

Aktualności | 18 maja 2018 14:33 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dzień 25.05.2018 r.( tj. Piątek ) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Skulsku, w Biurze Rady. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad XXXIX sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Interpelacje i pytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych. Wnioski, postulaty, oświadczenia... więcej...

Informacja o posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Wieliczki

Aktualności | 18 maja 2018 12:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Komisja Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.I.0012.5.2018 Data: 15.05.2018 r. Informuję, że w dniu 13 czerwca 2018 r. ( środa ) o godz. 10 00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne. Z poważaniem Przewodniczący Komisji /-/ Józef Łapiński ... więcej...

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjna Rady Gminy Wieliczki

Aktualności | 18 maja 2018 12:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.II. 0012.7.2018 Data: 17.05.2018 r. Informuję, że w dniu 29 maja ( wtorek ) 2018 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie: 1. Kontrola zadań statutowych i wydatkowania środków finansowych przez jednostki organizacyjne gminy za 2017 r. 2.Sprawy różne. Z poważaniem Przewodniczący Komisji /-/ Rafał Aniszkiewicz... więcej...

Informacja o posiedzeniu - Komisja Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki

Aktualności | 18 maja 2018 12:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.II. 0012.6.2018 Data: 17.05.2018 r. Informuję, że w dniu 29 maja ( wtorek ) 2018 r. o godz. 1000 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Przebieg prac remontowych na drogach gminnych i powiatowych. Sprawy różne. Z poważaniem Przewodniczący Komisji /-/ Józef Łapiński ... więcej...

Komunikat dla członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum Gminnego

Aktualności | 18 maja 2018 11:34 | Publikujący: Gmina Baranów

Informujemy, że 24.05.2018 r. o godz. 19:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Baranów odbędzie się szkolenie oraz ukonstytuowanie Obwodowych Komisji ds. Referendum. Obecność obowiązkowa. Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Referendum Wioletta Mechocka... więcej...