Bazagmin.pl

Aktualności

XLI SESJA RADY GMINY SKULSK

Aktualności | 14 sierpnia 2018 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dzień 21.08.2018 r.( tj. Wtorek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad XLI sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Interpelacje i pytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2018-2021. Podjęcie uchwały w sprawie... więcej...

Zapytanie ofertowe dotyczące oszacowania wartości zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Ciechanów”.

Aktualności | 14 sierpnia 2018 14:29 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów dnia 14.08.2018r. GOPS.070.79.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30000 EURO „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Ciechanów” 1. Zamawiający. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Fa yczna 8, 06-400 Ciechanów, NIP: 566104 38 65, REGON: 130082804, realizujący program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 14 sierpnia 2018 13:17 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018r. poz.994 ze zm.) zwołuję LIV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 20 sierpnia 2018r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad LIII sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami... więcej...

Praca od zaraz w Ośrodku Pomocy Społecznej

Aktualności | 14 sierpnia 2018 08:36 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Spoołecznej w Pakości

OGŁOSZENIE Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik Socjalny. Wymagane wykształcenie – ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub posiadanie dyplomu ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych. System i rozkład czasu pracy – Praca w wymiarze 1 etatu w systemie jednozmianowym. Wynagrodzenie miesięczne – 2.500,00 zł utto + dodatek 250,00 zł. Ważna informacja – Praca od zaraz. Szczegółowe informacje udziela Pani Katarzyna Kurowska – Kierownik Ośrodka... więcej...

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

Aktualności | 13 sierpnia 2018 14:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Mianówek ……….... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gościeradów o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 13 sierpnia 2018 13:59 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-08-13 Znak: RPP.6733.6.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 zpóźn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się że decyzją... więcej...

Owarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Aktualności | 10 sierpnia 2018 13:25 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia 10 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Gościeradów działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2018 r., poz. 450 z późn. zm.) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku, w zakresie: - WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację. - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 1.... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 10 sierpnia 2018 09:32 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 07.08.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 14 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego o ad. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ciechanów. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu... więcej...