Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Programu Czyste Powietrze

Aktualności | 19 września 2018 11:24 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że w dniu 2 października 2018r. o godzinie 18:00 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach przy ul. Sienkiewicza 6, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska „Czyste Powietrze” zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo W sprawie: konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723, 1365)

Aktualności | 19 września 2018 11:09 | Publikujący: Urząd Miejski w Janikowie

Informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwag do załączonego projektu Programu współpracy Gminy Janikowo z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Uwagi proszę przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Janikowie, 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6 lub na adres internetowy: wiceburmistrz@janikowo.com.pl lub janikowo@janikowo.com.pl... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 18 września 2018 17:37 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-09-18 Znak : RPP. 6733.12.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 14.09.2018 roku zostało wszczęte na wniosek Pani... więcej...

LX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 18 września 2018 16:14 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Porządek o ad, projekty uchwał i materiały na LX sesję- patrz załączone pliki W porządku o ad w załączonych plikach wystąpił błąd w pkt 5 . Punkt ten winien zmieć : " Sprawozdanie i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku". ... więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Aktualności | 18 września 2018 13:13 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 32/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu w/c Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 18 września 2018 13:11 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018r. poz.994 ze zm.) zwołuję LV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień27 września 2018r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad LIV sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj.... więcej...

XXXIV sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 18 września 2018 13:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na o ady XXXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchoże y, która odbędzie się w dniu 25 września 2018 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y. Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Wnioski do porządku o ad. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Suchoże y. Informacja Wójta Gminy Suchoże y na temat realizacji zadań między sesjami. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/283/2018 wsprawie utworzenia Klubu Dziecięcego wSuchoże ach. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu... więcej...

Informacja

Aktualności | 18 września 2018 12:42 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Kierownik Biura Powiatowego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wyszkowie informuje, że dnia 19.09.2018 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Gminy Rząśnik odbędzie się szkolenie z zakresu przyznawania pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy, w tym zasady wypełniania wniosków. Na spotkaniu będą poruszone sprawy związane ze zmianami w rejestracji i oznakowaniu zwierząt oraz bioasekuracją. Zostanie również przedstawiony harmonogram naboru wniosków na dofinansowania w roku 2018.... więcej...

Tymczasowa zmiana w organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2336 (kierunek Ligota Woźnicka)

Aktualności | 18 września 2018 11:15 | Publikujący: Gmina Woźniki

Strabag Infrastruktura Południe Sp.z.o.o. informuje, że w związku z dokończeniem budowy ronda na drodze powiatowej nr 2336, od dnia 18.09. . wprowadza się tymczasową zmianę w organizacji ruchu drogowego, poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej i ruchu naprzemiennego. Przewidywany czas wykonywania robót - koniec września . Prosimy o zachowanie ostrożności. ... więcej...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualności | 18 września 2018 10:02 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 18.09.2018 r. Znak: OŚGO.6220.5.9.2018 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanianaśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Gościeradów informuje... więcej...