Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie

Aktualności | 17 lipca 2018 15:33 | Publikujący: Gmina Radziejowice

... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 102/8, 102/9, 102/10, 112 i 174, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

Aktualności | 17 lipca 2018 13:35 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 102/8, 102/9, 102/10, 112 i 174, w... więcej...

Obwieszczenie nWójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działki nr 261/7, w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

Aktualności | 17 lipca 2018 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działki nr 261/7, w o ębie geodezyjnym Nowe... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 116/20, 122, 123/6, 123/21, 125, 135/13, 243/2, 243/5, 244 w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Gmina Szczytno.

Aktualności | 17 lipca 2018 13:30 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 116/20, 122, 123/6, 123/21, 125, 135/13, 243/2, 243/5, 244 w o ębie... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn63 oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE dn25 na terenie działek nr 103/1, 104/2, 104/8, 104/10 i 111/1 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.

Aktualności | 17 lipca 2018 13:28 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn63 oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE dn25 na terenie działek nr 103/1, 104/2, 104/8, 104/10... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE32 ze skrzynkami gazowymi na terenie działek nr 100/14 i 100/17 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.

Aktualności | 17 lipca 2018 13:27 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE32 ze skrzynkami gazowymi na terenie działek nr 100/14 i 100/17 w o ębie geodezyjnym... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza gazowego niskiego ciśnienia PE63 ze skrzynką gazową na terenie działki nr 81/9 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Aktualności | 17 lipca 2018 13:24 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza gazowego niskiego ciśnienia PE63 ze skrzynką gazową na terenie działki nr 81/9 w o ębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia,... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie oświetlenia drogowego linia napowietrzna na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Dębówko, gmina Szczytno

Aktualności | 17 lipca 2018 13:11 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie iNadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego zupoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Aktualności | 17 lipca 2018 08:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

W załączeniu znajduje się obwieszcenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia nieruchomości na własność przez gminę Szulborze Wielkie... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji

Aktualności | 13 lipca 2018 14:36 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 13.07.2018 r. Znak: OŚGO. 6220.2.8.2018 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Gościeradów informuje, że w dniu 12.07.2018 r. została... więcej...