Bazagmin.pl

Aktualności

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP VII

Aktualności | 10 września 2018 09:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP VII DOFINANSOWANO PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE, W FORMIE DOTACJI, W KWOCIE 17 605,86 ZŁ ... więcej...

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 7 września 2018 r. o uzupełnieniu składów terytorialnych komisji wyborczych

Aktualności | 07 września 2018 21:37 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 7 września 2018 r. o uzupełnieniu składów terytorialnych komisji wyborczych Na podstawie art. 178 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzenia losowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,... więcej...

Stały Rejestr Wyborców

Aktualności | 07 września 2018 11:07 | Publikujący: Gmina Purda

Przyjdż i sprawdź czy jesteś wpisany do rejestru wyborców! Informacja dostępna w Urzędzie Gminy w Purdzie pok. 6 (parter) w godz. od poniedziałku do piątku 7:30-15:30.... więcej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Aktualności | 07 września 2018 10:29 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Operacja pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich”, mająca na celu poprawę atrakcyjności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej ­w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość realizowanej operacji: 170 000 zł, w tym ze środków EFRROW 95214 zł. Operacja jest realizowana w ramach... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Tabakę, pl. Kajki 9, 11-700 Mrągowo, reprezentującego firmę ENERGA - Operator S.A. z siedzibą ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, na terenie działek 228, 235/5, 235/6, 235/15, 235/16, 235/18, 254, 258/1 i 259/1, obręb geodezyjny Marksewo, gmina Szczytno.

Aktualności | 07 września 2018 08:33 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Tabakę, pl. Kajki 9, 11-700 Mrągowo, reprezentującego firmę ENERGA - Operator S.A. z siedzibą ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Aktualności | 07 września 2018 08:30 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

...................................................................... (nazwisko i imiona) …………………………………………… Wójt Gminy Ciechanów WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B* 1. W związku z art. 18 § 9/art. 19* ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i 1349) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców. 2. Nazwisko........................................................................................................................................................................ 3. Imię... więcej...

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , dla obrębów ewidencyjnych Gminy Radziejowice

Aktualności | 07 września 2018 08:13 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) Wójt Gminy Radziejowice zawiadamia , że w siedzibie Urzędu Gminy w Radziejowicach ul. Kubickiego 10 , 96-325 Radziejowice w pok. nr. 8 w godzinach 9.00-14.00 w terminie od 10.09.2018 r. do 08.11.2018 r. wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , dla o ębów ewidencyjnych Gminy Radziejowice . Ponadto... więcej...