Bazagmin.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE KONKURSU na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie

Aktualności | 14 czerwca 2018 14:46 | Publikujący: Gmina Dmosin

WÓJT GMINY DMOSIN OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W DMOSINIE I. Oznaczenie organu prowadzącego szkołę Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin. II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie, Dmosin 1C, 95-061 Dmosin. III. Wskazanie wymagań wobec kandydatów Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. wsprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać... więcej...

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 28.06.2018 r.

Aktualności | 14 czerwca 2018 12:57 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLV sesję Rady, która odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30.05.2018 r. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mirsk za rok 2017: a) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirsk zarok 2017 oraz informacji o stanie mienia komunalnego, b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby O achunkowej weWrocławiu wsprawie opinii o przedłożonym... więcej...

XL Sesja Rady Gminy Skulsk

Aktualności | 14 czerwca 2018 08:59 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dzień 28.06.2018 r.( tj. Czwartek ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad XL sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Interpelacje i pytania radnych. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Skulsk a) Ocena sprawozdania... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytni podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Mirosława Minty, pełnomocnika Pana Kazimierza Jeziornego ul. Suwalska 12, 12-100 Szczytno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowa stacji paliw z wiatą w strefie dystrybutorów oraz warsztatu samochodowego ze stacją diagnostyczną, myjnią samochodową, lakiernią, usługami wulkaniza

Aktualności | 13 czerwca 2018 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Mirosława Minty, pełnomocnika Pana Kazimierza Jeziornego ul. Suwalska 12, 12-100 Szczytno, zostało wszczęte postępowanie... więcej...

KONKURS NA LOGO GMINY SZTUTOWO

Aktualności | 13 czerwca 2018 12:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza konkurs na opracowanie logotypu Gminy Sztutowo. Celem konkursu jest stworzenie znaku identyfikacji wizualnej, którym samorząd będzie się posługiwał w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Dla autora najlepszej pracy przewidziana jest nagroda rzeczowa w formie bonu podarunkowego do sklepu z anży elektronicznej w wysokości 900 zł. Logotyp powinien budzić skojarzenia z Gminą Sztutowo, podkreślać wy any przez autora aspekt lokalnej rzeczywistości i być zaprojektowany według standardów obowiązujących przy tworzeniu identyfikacji... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 13 czerwca 2018 11:31 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018r. poz.994) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 26 czerwca 2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad LII sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od... więcej...

Nowe Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Aktualności | 13 czerwca 2018 08:39 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Nowe Taryfy Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Kuślin informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Poznań Decyzją nr PO.RET.070.194.2.2018.MZ.2 zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy na terenie Gminy Kuślin będą obowiązywać od 15 czerwca 2018 roku na okres 3 lat. Załączniki: Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Poznań PO.RET.070.181.2.2018.MZ Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Poznań PO.RET.070.194.2.2018.MZ.2 Taryfa 2018. ... więcej...