Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU

Aktualności | 26 listopada 2018 14:29 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

ZAWIADAMIAJĄCE O WYDANIU DECYZJI Z DNIA 02.11.2018 r., ZNAK DLI.1.6620.35.2017.AN.19 UTRZYMUJĄCEJ W MOCY DECYZJĘ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Nr I-Pg-16/17 Z DNIA 12.09.2017 r. ZMIENIAJĄCĄ DECYZJĘ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Nr I-Pg-32/15 Z DNIA 18.06.2015 r. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z dnia 26.11.2018r.

Aktualności | 26 listopada 2018 13:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 2018.11.26 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2081/ oraz w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 /, zawiadamia wszystkich zainteresowanych, że planowana na dzień 30 listopada... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 26 listopada 2018 12:28 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 26 listopada 2018 12:27 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy

Aktualności | 26 listopada 2018 10:48 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy Rzaśnik Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r. poz. 994 ze.zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 listopada 2018r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie protokołu z o ad I sesji Rady Gminy. 3. Podjęcie uchwał: a) w sprawie ustalenia liczby radnych wchodzących w skład stałych komisji Rady Gminy Rząśnik, b) w sprawie... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze

Aktualności | 26 listopada 2018 08:33 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Informujemy, że dnia 26 listopada 2018r. o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze w sprawie rozpatrzenia oraz zaopiniowania projektów uchwał w sprawie: - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2019-2024, - uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2019... więcej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Szymany, Gmina Szczytno Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz Uchwały Nr XXII/168/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Szyman

Aktualności | 26 listopada 2018 08:11 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części o ębu geodezyjnego Szymany, Gmina Szczytno Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz Uchwały Nr XXII/168/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części o ębu geodezyjnego Szymany, Gmina Szczytno, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego... więcej...

II Sesja kadencji 2018 -2023

Aktualności | 23 listopada 2018 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

INFORMACJA W dniu 28 listopada 2018r. /środa/o godz. 15:00 odbędzie się II Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.... więcej...

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 23 listopada 2018 12:55 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 20.11.2018r. OP.0002.12.2018 Pan/Pani ………………………………….. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) – zwołuję II Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 listopada 2018 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, na którą serdecznie zapraszam. Początek o ad o godz.10ºº. Porządek o ad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu... więcej...

Informacja o II sesji Rady Gminy Bytnica 30.11.2018r. godz. 15:00

Aktualności | 23 listopada 2018 12:19 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 30 listopada 2018r. odbędzie się II sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad Godzina rozpoczęcia o ad – 15:00 Porządek o ad II sesji Rady Gminy w Bytnicy. Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku o ad II sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nr I. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Podjęcie... więcej...