Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PURDA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda

Aktualności | 23 kwietnia 2018 15:07 | Publikujący: Gmina Purda

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PURDA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda Na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach jego oddziaływania na środowisko (t.j.... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 23 kwietnia 2018 13:47 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-04-23 Znak: RPP.6733.3.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 23 kwietnia 2018 roku z wniosku Pani Jolanty Lewandowskiej zam. ul.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 83/1 obręb geodezyjny Płozy, gmina Szczytno

Aktualności | 23 kwietnia 2018 12:18 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 20 kwietnia 2018 15:09 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 19 kwietnia 2018r. Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r. poz.1875 ze zm.) zwołuję LII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 27 kwietnia 2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 2.Przyjęcie porządku o ad. 3.Przyjęcie protokołu z o ad LI sesji Rady Gminy. 4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności... więcej...

Ogłoszenie na prowadzenie specjalistycznej pomocy prawnej dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w ramach umowy zlecenia

Aktualności | 20 kwietnia 2018 12:14 | Publikujący: Osrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach

OGŁOSZENIE (prowadzone w trybie rozeznania cen rynkowych ) Na prowadzenie specjalistycznej pomocy prawnej dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w ramach umowy zlecenia I. ZAMAWIAJĄCY : OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Fa yczna 2b 24-200 Bełżyce tel.81 517-24-68 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach w związku z realizacją projektu „ Nowa jakość-profesjonalny i efektywny OPS „ POWER Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna- przeprowadza rozeznanie... więcej...

zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Aktualności | 20 kwietnia 2018 08:03 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 20.04.2018r. Wójt Gminy Skulsk ZP.6733.1.2018 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego w miejscowości Skulsk, działka nr 5010/2 o ęb Skulsk. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku... więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Aktualności | 20 kwietnia 2018 07:22 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) o g ł a s z a m co następuje: Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do dzierżawy pod działalność rekreacyjno-sportową - pole do gry w paintballa następujące nieruchomości: - Gniewkowo część działki nr 19/1 o powierzchni 4.9893 ha – Bz, karta mapy... więcej...

Ogłoszenie na przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełzycach w ramach umowy zlecenia

Aktualności | 19 kwietnia 2018 14:41 | Publikujący: Osrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach

OGŁOSZENIE (prowadzone w trybie rozeznania cen rynkowych ) Na przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w ramach umowy zlecenia I. ZAMAWIAJĄCY : OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Fa yczna 2b 24-200 Bełżyce tel.81 517-24-68 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach w związku z realizacją projektu „ Nowa jakość-profesjonalny i efektywny OPS „ POWER Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna- przeprowadza rozeznanie... więcej...

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 26.04.2018 r.

Aktualności | 19 kwietnia 2018 13:48 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLIII sesję Rady, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek o ad: 1. Stan dróg i oświetlenia w Gminie Mirsk: a) wystąpienie Burmistrza, b) wystąpienie zaproszonych gości, c) dyskusja, d) podjęcie ewentualnych wniosków. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian budżetu na 2018 rok, b) wyrażenia zgody na zmianę udziałów, c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk, d) wyrażenia... więcej...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Aktualności | 19 kwietnia 2018 11:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Sztutowo, 19.04.2018 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wsferach: Kultura, sztuka, ochrona dó kultury i dziedzictwa narodowego 1. Stowarzyszenie Szkolna 13, zadanie: „Rodzinne gotowanie - II Sztutowski Turniej Kulinarny”. Wnioskowana kwota: 1 000 zł 2. Fundacja Strefa Mocy, zadanie: „Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców Gminy Sztutowo”. Wnioskowana kwota: 1 000zł Turystyki i krajoznawstwa 1.Lokalna Organizacja Turystyczna, zadanie: „Popularyzacja... więcej...