Bazagmin.pl

Aktualności

Postanowienie Wójta Gminy Skulsk w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją telefonii komórkowej Orange Polska S.A. w miejscowości Skulsk , działka nr 25/2 obręb Piaski

Aktualności | 19 października 2017 14:45 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 19.10.2017r. ZP.6733.2.2016 Postanowienie Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) orzekam podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją telefonii komórkowej Orange Polska S.A. w miejscowości Skulsk, działka nr 25/2, o ęb Piaski Uzasadnienie W dniu 16.09.2017r. Pan Romuald Krywanis działając w imieniu EmiTel... więcej...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17

Aktualności | 19 października 2017 14:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ogłasza nabór na stanowisko psychologa w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17) Celem zlecenia jest diagnoza i stworzenie Indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu 1.Wymagania niezbędne: 1.1 wykształcenie wyższe psychologiczne 1.2. co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy psychologicznej i terapeutycznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 2. Wykonawcy realizujący przedmiot zapytania na podstawie umowy zlecenia, zobowiązany będzie do... więcej...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17

Aktualności | 19 października 2017 14:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17) Celem zlecenia jest diagnoza i stworzenie Indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu 1.Wymagania niezbędne: 1.1 wykształcenie wyższe 1.2. co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy doradcy zawodowego z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 2. Wykonawcy realizujący przedmiot zapytania na podstawie umowy zlecenia, zobowiązany będzie do wykonywania usługi osobiście,... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Młyńsko w obrębie geodezyjnym Płozy Gmina Szczytno.

Aktualności | 19 października 2017 12:54 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz. 1073 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą 12-100 Szczytno, Nowe Gizewo 2E, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno postępowania... więcej...

XXXIII Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności | 19 października 2017 11:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

XXXIII Sesja kadencji 2014 - 2018 I N F O R M A C J A W dniu 30 października 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji... więcej...

Zarządzenie Nr 211/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Aktualności | 19 października 2017 11:16 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Zarządzenie Nr 211/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów zorganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1875), ... więcej...

Lista projektów przyjętych

Aktualności | 19 października 2017 07:20 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 18 października 2017 15:16 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 18.10.2017r. OŚiPG.6220.17.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art 38 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Skulsk podaje do wiadomości, że : w dniu 18.10.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla... więcej...

Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Aktualności | 18 października 2017 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Uwagi i opinie zgłaszać należy za pomocą formularza stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia dostępnego poniżej drogą elektroniczną na adres %20promocja@stawiguda.pl, pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem „OŚiP” lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy w Stawigudzie (pok. nr 12, I piętro) w dniach 26.10.2017 r. – 10.11.2017r.... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E

Aktualności | 18 października 2017 13:08 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Gniewkowo, 18października 2017r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 6ustawy z dnia 9 października 2015 r. orewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gniewkowa zawiadamia, że za 7 dni tj. w dniach od 25października 2016 r. do 25 listopada 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie... więcej...

Przypominamy - konkurs dla dziennikarzy organizowany przez KRUS jeszcze przez dwa miesiące

Aktualności | 18 października 2017 12:28 | Publikujący: Gmina Woźniki

Przypominamy - konkurs dla dziennikarzy organizowany przez KRUS jeszcze przez dwa miesiące Trwa XXIII konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu opublikują w 2017 roku materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Na laureatów czekają nagrody finansowe. Zadaniem konkursu ma być oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 18 października 2017 12:04 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-10-18 Znak: RPP.6733.5.2017 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się że w dniu 18 października 2017 roku została wydana decyzja znak: RPP. 6733.5.2017... więcej...