Bazagmin.pl

Aktualności

XI Sesja Rady Gminy Radziejowice - VIII kadencji

Aktualności | 17 czerwca 2019 15:30 | Publikujący: Gmina Radziejowice

W dniu 28.06.2019r o godzinie 1400, w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach odbędzie sięXI Sesja Rady Gminy Radziejowice - VIII kadencji Proponowany porządek sesji: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności o ad. Zatwierdzenie proponowanego porządku o ad. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy Rady. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie pomiędzy Sesjami. Raport o stanie Gminy Radziejowice za rok 2018. Debata o stanie Gminy Radziejowice za rok 2018. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radziejowice wotum zaufania. Podjęcie... więcej...

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Aktualności | 17 czerwca 2019 15:26 | Publikujący: Gmina Radziejowice

W dniu 27.06.2019r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tematem posiedzenia będzie: Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego działki nr ew. 124/2, 124/6,... więcej...

X Sesja kadencji 2018 - 2023

Aktualności | 17 czerwca 2019 15:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 25 czerwca 2019r. /wtorek/ o godz. 15:00 odbędzie się X Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich. ... więcej...

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Aktualności | 17 czerwca 2019 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.8.2019 Szczytno, dnia 14 czerwca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Tomasza Wilkowojskiego decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii... więcej...

Debata nad Raportem o stanie Gminy Suchożebry za 2018

Aktualności | 17 czerwca 2019 12:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Suchoże y przedstawia Radzie Gminy Suchoże y Raport o stanie Gminy Suchoże y za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Suchoże y głos mogą zabierać... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.)

Aktualności | 17 czerwca 2019 10:53 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-BA.6733.21.2019 Szczytno, dnia 12 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodekspostępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy wOlsztynie, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka, postępowania administracyjnego... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.)

Aktualności | 17 czerwca 2019 10:51 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-BA.6733.19.2019 Szczytno, dnia 12 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodekspostępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy wOlsztynie, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka, postępowania administracyjnego... więcej...

,, I zgasło słońce, kiedy jeszcze był dzień"

Aktualności | 17 czerwca 2019 09:47 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Z bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniego sołtysa wsi Nużewko śp. Antoniego Chojnowskiego – przyjaciela naszej gminy, człowieka oddanego pracy na rzecz społeczności lokalnej, działającego zawsze z pasją i zaangażowaniem. Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia oraz szczerego żalu. Wójt Gminy Ciechanów wraz z pracownikami Urzędu Gminy Ciechanów, Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów wraz z radnymi ... więcej...

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 14 czerwca 2019 14:22 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.06.2019 r. OP.0002.5.2019 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 czerwca 2019 r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, na którą serdecznie zapraszam. Początek o ad o godz. 1000 Porządek o ad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. Wypowiedzi radnych gminy. Wypowiedzi i zapytania sołtysów. Debata... więcej...

Informacja o sesji Rady Gminy i posiedzeniu komisji

Aktualności | 14 czerwca 2019 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

12.06.2019 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r., poz. 506 ) zwołuję na dzień 27 czerwca ( czwartek ) 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach o ady VIII Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek o ad: 1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad Sesji. 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników; b) wzoru wniosku... więcej...